Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Distriktsændringer for skoleåret 2024-25 - FØR HØRING

Se alle bilag
Børne- og Ungdomsudvalget skal træffe beslutning om at sende skoledistriktsændringer for skoleåret 2024/2025 i høring. Skoledistriktssagen er en årligt tilbagevende sag, og Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår i år tre ændringer til skolernes distrikter. Udover distriktsændringer foreslår forvaltningen en mindre justering til afstandsgarantien i det fælles skoledistrikt i Ørestad. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

 1. at forslag om at flytte rode 282 og 288 fra Grøndalsvænget Skole til Rødkilde Skole, rode 297 og 298 fra Tagensbo Skole til Grøndalsvænget Skole og rode 305 og del af rode 302 fra Tagensbo Skole til Utterslev Skole sendes i høring
 2. at forslag om at flytte rode 169 fra Oehlenschlægersgades Skole til Gasværksvejens Skole sendes i høring
 3. at forslag om at flytte en del af rode 336 fra Peder Lykke Skolen og 337 fra Skolen på Islands Brygge til den kommende skole i Vejlands Kvarter sendes i høring
 4. at afstandsgarantien for det fælles skoledistrikt i Ørestad udvides fra 1,5 km. til 2,0 km.

Problemstilling

Forvaltningen foreslår som udgangspunkt kun ændringer til skoledistrikterne, hvis de følger BUU's principper for skoledistriktsændringer, som blev vedtaget på BUU-mødet den 1. februar 2023.

Principperne er:

 • Kapacitetsudnyttelse
 • Kontinuitet og transparens
 • Sikre skoleveje
 • Bred elevsammensætning

Det betyder, at forvaltningen som udgangspunkt kun foreslår distriktsændringer, når en skole bliver fyldt over kapacitet, så forældrene oplever kontinuitet og transparens omkring kommunens skoledistrikter. Hvis der er behov for en distriktsændring, vil forvaltningen have fokus på sikre skoleveje og den socioøkonomiske sammensætning på skolerne.

Formålet med principperne er at sikre en systematik i kommunens arbejde med skoledistrikter og bidrage med positive langtidseffekter for kapacitetsudnyttelsen, trafiksikkerheden og elevsammensætningen.

Løsning

Til skoleåret 2024/2025 foreslår forvaltningen følgende ændringer:

 1. Distriktsændring for Tagensbo Skole
 2. Distriktsændring for Skolen i Kødbyen
 3. Udvidelse af fælles skoledistrikt i Ørestad og tidlig opstart af Skolen i Vejlands Kvarter

Forslagene fremgår med kort og uddybende data i bilag sammen med principper for skoledistriktsændringer, som udvalget vedtog i februar 2023. Derudover foreslår forvaltningen en udvidelse af afstandsgarantien for det fælles skoledistrikt i Ørestad.

1. Distriktsændring for Tagensbo Skole

Tagensbo Skole har et stort skoledistrikt med mange børn, og skolen har de sidste år optaget flere klasser, end den har kapacitet til. Denne tendens vil fortsætte, hvis søgningen til skolen fortsat vil ligge på det nuværende niveau. Derfor er der behov for at lave en distriktsændring.

Forvaltningen foreslår, at følgende roder flyttes:

 • Rode 297 og 298 flyttes fra Tagensbo Skole til Grøndalsvænget Skole
 • Rode 282 og 288 flyttes fra Grøndalsvænget Skole til Rødkilde Skole
 • Rode 305 og del af rode 302 flyttes fra Tagensbo Skole til Utterslev Skole

Forslaget involverer fire skoler, da hensynet til elevtal, elevsammensætning og sikre skoleveje i området nødvendiggør en større omrokering af roder. Det betyder bl.a., at der også skal flyttes roder fra Grøndalsvænget Skole til Rødkilde Skole, da Grøndalsvænget Skole ikke har plads til at modtage eleverne fra Tagensbo Skole. Med forslaget vil der forventeligt blive flyttet 17 børn årligt fra Tagensbo Skole til de øvrige skoler. I forhold til elevsammensætning, så vil socioøkonomien blive lidt lavere for alle skoler involveret i ændringen. Det skyldes, at Tagensbo Skole og Grøndalsvænget Skole har en lav socioøkonomi, hvor Tagensbo Skole har en af de laveste socioøkonomiske profiler i København, mens Utterslev Skole og Rødkilde Skole har en gennemsnitlig socioøkonomi. De roder, som flyttes, har en lidt bedre socioøkonomi end den samlede socioøkonomi i Tagensbo Skole og Grøndalsvænget Skoles distrikter, mens de har en lavere socioøkonomi end i Utterslev Skole og Rødkilde Skoles distrikter. Det er dog en mindre påvirkning, og skolerne vil stort set bevare samme elevsammensætning, som de har nu.

Det er ikke muligt at finde andre distriktsløsninger i området uden større negativ betydning for elevsammensætning eller udfordringer med elevernes skolevej, da området er præget af mange større trafikerede veje.

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) vurderer hertil, at der med de foreslåede distriktsændringer skal foretages en generel styrkelse af trafiksikkerheden ved Hvidkilevej og Hulgårdsvej. TMF er derfor ved at udarbejde et budgetnotat om dette til Budget 2024, som vil styrke trafiksikkerheden for eleverne i forbindelse med flytningen af rode 282 og 288.

2. Distriktsændring for Skolen i Kødbyen

Fra skoleåret 2024/2025 flytter Gasværksvejen Skole til den nye skole i Kødbyen. Skolen i Kødbyen ligger i Oehlenschlægersgade Skoles distrikt, og derfor foreslås det at flytte rode 169, så Skolen i Kødbyen placeres i sit eget skoledistrikt.

Ændringen sker ikke pga. kapacitetsudfordringer, og der ikke et lovkrav om, at skoler skal være placeres i deres skoledistrikt, men af hensyn til gennemskuelighed og forældrenes forventninger, så anbefales det, at den kommende skole placeres i sit eget skoledistrikt. 

Med ændringen flyttes forventeligt 2 børn fra Oehlenschlægers Gades Skole til Gasværksvejens Skole. Ændringen har ikke betydning for socioøkonomi, og TMF har ikke bemærkninger til trafiksikkerheden.

3. Udvidelse af fælles skoledistrikt i Ørestad og tidlig opstart af Skolen i Vejlands Kvarter

Fra skoleåret 2024/2025 planlægger forvaltningen, at den kommende skole i Vejlands Kvarter skal i tidlig opstart, da Ørestad forsat er udfordret på kapacitet. Derfor er der behov for, at skolen får oprettet et skoledistrikt, som kan indgå i det fælles skoledistrikt i Ørestad, og som kan lette kapacitetspresset på de øvrige skoler i området.

Det nye skoledistrikt for Skolen i Vejlands Kvarter omfatter en del af rode 336 og 337 og vil dække den kommende byudvikling for Fælled By. Roderne tilhører øjeblikkeligt Skolen på Islands Brygge og Peder Lykke Skolen. Opdelingen af roderne sker syd fra Øresunds Boulevard 25 og vil kun gælde for området placeret på Amager Fælled. Skolen i Vejlands Kvarter vil indgå i det fælles skoledistrikt i hele forsøgsperioden til og med skoleåret 2025/2026.

Oprettelsen gennemføres for at mindske kapacitetspresset på de øvrige skoler, som i flere år har optaget flere klasser, end de har kapacitet til. Det vil de potentielt gøre igen, hvis ikke der oprettes mere kapacitet med den tidlige opstart af Skolen i Vejlands Kvarter.

Der bor øjeblikkeligt ikke børn i de dele af rode 336 og 337, som flyttes, og derfor har det ikke betydning for elevsammensætning. I forhold til sikre skoleveje, så er roderne placeret på Amager Fælled, og ændringen vil derfor ikke have betydning trafiksikkerheden fremadrettet, når byudviklingen starter i Fælled By.

4. Udvidelse af afstandsgaranti i Ørestads distrikt

Med henblik på at afhjælpe kapacitetsudfordringerne for Ørestad foreslås det, at den nuværende afstandsgaranti ved fordeling af elever på 1,5 km. udvides til 2,0 km. Afstandsgarantien sikrer, at børn og forældre ikke tildeles en skole, som er placeret længere væk end 2 km.

Ændringen vil gøre det muligt at fordele eleverne mere ligeligt, da den nuværende afstandsgaranti på 1,5 km giver udfordringer med tilflyttende elever – særligt i de ældre klasser, hvor eleverne flere steder kun kan fordeles til én skole.

Udvidelsen af afstandsgarantien skal derfor medvirke til, at alle tilflyttende elever kan fordeles til minimum 2 skoler, hvilket vil lette kapacitetspresset på Ørestads skoler. Udvidelsen af afstandsgarantien er et midlertidigt behov, indtil alle fire skoler i Ørestad har udskolingsklasser om ca. 10 år. Se uddybning i bilag 1 med kort.

Politisk handlerum

BUU kan vælge ikke at godkende indstillingspunkterne. Det vil dog have negativ betydning for kapacitetsudnyttelsen på skolerne, og det kan forventes, at flere skoler fyldes over deres kapacitet som følge af dette.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forslaget sendes i seks ugers høring hos skolebestyrelser, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Sagen behandles efter høring på BUU-mødet den 16. august 2023.

 

Tobias Børner Stax                                     Sti Andreas Garde

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

I tilknytning til indstillingens 3. at-punkt stillede Socialistisk Folkeparti ændringsforslag om at hele rode 336 forbliver på Peder Lykkes Skolen.

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 5 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 5 medlemmer: A, C og V.

1 medlem undlod at stemme: Å.

Indstillingens 3. at-punkt blev herefter godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, C, F og V.

Imod stemte 1 medlem: Å.

3 medlemmer undlod at stemme: Ø.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti og Alternativet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Det er præmaturt at lave et skoledistrikt, der allerede skal fungere fra skoleåret 24/25 i Vejlands Kvarter, ligesom det forekommer formålsløst at inddrage Strandengen som et skoledistrikt".

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Enhedslisten tilsluttede sig: ”Vi er bekymrede for om der kan skabes tilstrækkeligt sikre skoleveje med de foreslåede distriktsændringer. Det er derfor vigtigt for os at få høringssvar vedr. de lokale behov for forbedringer, som forældre og børn kan se, så vi har mulighed for at sætte ind med de mest relevante forbedringer, når der senere skal forhandles budget i Københavns Kommune."

Til top