Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

B-sag: Justering af BUU-mødeplan 2023

Der skal tages stilling til udvidelse af BUU-mødet den 17. maj 2023, da der er behov herfor. Indstillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 

  1. at BUU-mødet den 17. maj 2023 udvides med 45 minutter og således afholdes kl. 13:15- 17:00 i stedet for som oprindeligt planlagt kl. 13:15-16:15.

Problemstilling

Grundet dagsordenens forventede indhold og omfang er der behov for at udvide BUU-mødet den 17. maj 2023.

Løsning

Det foreslås, at BUU-mødet den 17. maj 2023 udvides med 45 minutter og således afholdes kl. 13:15-17:00 i stedet for som oprindeligt planlagt kl. 13:15-16:15. Udvalgets mødeplan for 2023 foreslås justeret under hensyntagen hertil.

Udvidelsen foreslås, idet det samtidigt bemærkes, at udvalget i forbindelse med godkendelse af mødeplanen for 2023 også godkendte, at behovet for mødetid løbende vurderes, hvorfor enkelte møder - hvis dagsordenen tilsiger det - kan forlænges eller forkortes på ad hoc basis.

Politisk handlerum

BUU-mødet den 17. maj 2023 kan forlænges med mindre eller med mere end 45 minutter. Hvis BUU-mødet ikke forlænges, så vil det indebære en risiko for at én eller flere dagsordenspunkter skal udskydes fx til BUU-mødet den 21. juni 2023, hvilket så kan medføre behov for at det møde skal udvides. 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen, idet der i forvejen skal afholdes et BUU-møde den 17. maj 2023.

Videre proces

Forvaltningen sørger for at booke Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer i henhold til udvalgets beslutning, der tillige offentliggøres på kommunens hjemmeside - www.kk.dk.

 

Tobias Børner Stax                                                    Ellen Marie Vestager Riis

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Til top