Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

B-sag: Københavns Kommunes kontrolindsats 2022 - FÆLLESINDSTILLING BIF, BUF, KFF og SOF

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunes borgerrettede kontrolindsats for 2022, dvs. kontrollen af udbetalinger af offentlige ydelser. Der er tale om en årlig afrapportering, som behandles i fagudvalgene forud for behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at afrapporteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats på de respektive udvalgs områder for 2022 tages til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommunes borgerrettede kontrolindsats skal sikre, at sociale ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Alle borgere skal modtage netop de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre. Kontrolindsatsen skal medvirke til, at fejludbetalinger minimeres, og at ydelser, der er udbetalt uberettiget, returneres til Københavns Kommune.

Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen, er med til at sikre dette.

De nævnte forvaltninger har fra 2014-2016 systematisk arbejdet sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet ”Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats”.Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skulle orienteres om kommunens kontrolindsats.

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Ydelsesservice har i 2022 truffet flere afgørelser om tilbagebetaling på sygedagpengeområdet end i 2021, hvor der var begrænset mulighed for at oversende krav til opkrævning efter udskiftning af fagsystem. Der har således været en ekstra indsats i 2022. På kontanthjælpsområdet har der i 2022 været fokus på implementering af nyt fagsystem herunder mulighed for at fremrykke kontrollen, så opfølgning sker tidligst muligt.

Børne- og Ungdomsforvaltningen: Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2022 fortsat arbejdet med at indføre nye arbejdsgange for kontrolindsatsen i forlængelsen af implementering af nyt fagsystem pr. 1. januar 2020. Der foretages fortsat automatisk månedlig kontrol af indkomsten for alle borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud, jf. regler indført pr. 1. januar 2016. Derudover foretages der en automatisk årlig efterregulering af fripladstilskuddet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Kontrol, IT-sikkerhed og Bevillingsnævn (Kontrolenheden)

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Kontrol, IT-sikkerhed og Bevillingsnævn (Kontrolenheden) har i 2022 haft en stabil udvikling af kontrolindsatsen og har konstateret en samlet samfundsbesparelse på 46,8 mio. kr., som er en på stigning på 6,6 mio. kr., i forhold til året før. Kontrolenheden har fortsat i samarbejde med Koncern IT fokus på implementeringen af en digital løsning til brug for kontrolindsatsen (Investeringsforslag: Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser).

Socialforvaltningen: I 2022 har Borgercenter Voksne, som i de tidligere år, haft fokus på det løbende arbejde med kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder via kvartalsvise ledelsestilsyn. Derudover har SOF i løbet af 2021 og 2022 implementeret et nyt fælles fagsystem. Det nye fagsystem Domus har bl.a. til formål at understøtte det faglige arbejde, samt at sikre bedre overblik og ledelsesinformation.

Forvaltningerne henviser herudover til vedlagte bilag (bilag 1) med afrapportering om Københavns Kommunes kontrolindsats for 2022. Heri indgår også en sammenligning med det tidligere års kontrolindsats for at illustrere og så vidt muligt redegøre for udviklingen i Københavns Kommunes løbende kontrolindsats.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med afrapporteringen.

Videre proces

Indstillingen behandles i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 11. april 2023, Børne- og Ungdomsudvalget den 26. april 2023, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023 og Socialudvalget den 26. april 2023. Hvorefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 15. august 2023 og på Borgerrepræsentationens møde den 24. august 2023.

Kultur- og Fritidsforvaltningen koordinerer udarbejdelsen af fællesindstillingen for 2023. Denne forventes at blive forelagt relevante udvalg i 2024.

 

Henrik Lund / Søren Tegen Pedersen / Mikkel Boje / Tobias Børner Stax

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Indstillingen blev taget til efterretning.

Til top