Mødedato: 12.06.2024, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Opfølgning på medlemsforslag i BR om opdeling af Harrestrup Å Skole - FØR OFFENTLIG HØRING

Se alle bilag

Der skal tages stilling til, hvorvidt forslag om opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler skal sendes i offentlig høring, herunder opdeling af det nuværende skoledistrikt i to distrikter samt de økonomiske konsekvenser. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

 1. at forslag om opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med to indskolingsskoler og en udskolingsskole fra skoleåret 2025/26 med tilhørende opdeling af skoledistriktet i to nye distrikter (jf. bilag 3) sendes i offentlig høring.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 29. februar 2024 et medlemsforslag, som pålagde BUF at udarbejde et forslag til en opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse, jf. bilag 1. I arbejdet skulle forvaltningen inddrage skolebestyrelsen, eleverne, medarbejderne, lokaludvalget samt de faglige organisationer, og forslaget skulle fremlægges tids nok til, at det kan indgå i budgettet for 2025. Det er forudsat i medlemsforslaget, at der skal være to indskolingsskoler og en udskolingsskole i de planlagte bygninger.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt muligheden for at opdele Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse. Løsningen indebærer, at de to indskolingsskoler (nu under navnene afdeling grøn og afdeling blå) stadig planlægges og bygges til at rumme elever fra 0.-5. klasse, og at den nye skole på Torveporten (Grønttorvet) bliver en udskolingsskole fra 6.-9. klasse. Den videre proces for opdeling af Harrestrup Å Skole er beskrevet i bilag 4.

Høringssvar

Forslaget om opdeling af Harrestrup Å Skole har været i 6 ugers administrativ høring hos de ønskede interessenter, og forvaltningen har modtaget 15 høringssvar (jf. bilag 2).

KKFO’en Rumraketten, forældrerådet i KKFO Rumraketten, medarbejderne i LokalMED på Harrestrup Å Skole og Fritid, Københavns Skolelederforening (SKK), Valby Lokaludvalg, en forældregruppe bestående af 54 forældre samt øvrige 4 forældre er positivt stillet overfor en opdeling af skolen. De overordnede argumenter for en opdeling i tre selvstændige skoler er blandt andet mere nærværende, synlig og lokal ledelse samt ønsket om mere tilhørsforhold og egne traditioner og rutiner.

Eleverne på skolen har stemt om, hvorvidt de ønsker en opdeling eller ej. Af alle afstemningerne på tværs af årgangene tegner der sig et billede af, at lidt over 2/3 af eleverne ønsker en opdeling til tre selvstændige skoler med hver sin ledelse.

Brug Folkeskolen og Københavns Fælleselevråd (KFE) forholder sig neutralt til opdelingen. KFE har fokus på vigtigheden af, at skolens elever og personale inddrages, og Brug Folkeskolen forholder sig til, hvad man bør være opmærksom på, hvis der træffes den ene eller anden beslutning. 

Skoleledelsen og skolebestyrelsen er imod en opdeling. Argumenterne er her, at den nuværende struktur er ny, og sådan en forandring kræver tid og ro. Derudover lyder argumentationen, at opdelingen vil være medvirkende til tab af nye fællesskaber, ineffektiv koordinering og mistede stordriftsfordele. Sidst er der et ønske om, at der ikke træffes forhastede beslutninger på baggrund af forhold, der nødvendigvis ikke er bundet op på skolestrukturen. 

Distriktsændringer

Hvis det besluttes at opdele Harrestrup Å Skole til selvstændige skoler, foreslår forvaltningen følgende distriktsændringer:

 • For Lykkebo Skole tilknyttes rode 223, 229, 230, 231, 232, del af karré 22201A, karré 22201B, del af karré 22203A og karré 22203B i rode 222.

   

 • For Kirsebærhaven Skole tilknyttes rode 209, 210, 224, 225, 226, 227 og 228. Herudover tilknyttes del af karré 22102A, del af karré 22102B, karré 22202, del af karré 22203A, karré 22203D og karré 22204A-C.

Opdelingen afspejler i videst muligt omfang den tidligere distriktsinddeling, inden skolerne blev sammenlagt. For at skabe en lige fordeling af elever ift. antal og socioøkonomi foreslår forvaltningen, at rode 222 opdeles mellem skolerne. Roden tilhørte tidligere Lykkebo Skole, men på baggrund af byudviklingen omkring Grønttorvet og det stigende børnetal foreslås roden nu opdelt. Forslaget til distriktsændringer fremgår af bilag 3, hvor de nye distrikter er optegnet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ifm. med etablering af den nuværende Harrestrup Å Skole brugt ca. 3,2 mio. kr. i anlægsmidler til selvstændig grafisk identitet og wayfinding samt administrative udgifter til omregistrering af elever. Der er altså tale om engangsmidler på 3, 2 mio. kr.

I forbindelse med beslutningen om en samlet skole i Valby Syd med et samlet skoledistrikt blev der på baggrund af mulighederne for at lave en bedre klassedannelse og bruge færre midler på ledelse mv. i en samlet skole vedtaget en effektivisering med en besparelse på i alt 10,3 mio. kr. i 2025 pris- og lønniveau. Hvis der træffes beslutning om en opdeling, skal denne effektivisering tilbagerulles i Budget 25. Der vil stadig være en mindre besparelse på ca. 1,0 mio. kr. ved en samlet udskolingsskole, men den forudsatte besparelse ved en bedre klassedannelse frem til udskolingen og færre udgifter til ledelse mv. i én skole, vil ikke længere kunne realiseres. Der skal derfor findes 10,3 – 1,0 = 9,3 mio. kr. i varig finansiering for at tilbagerulle effektiviseringen.

I Overførselssagen 2023/2024 blev der afsat 0,5 mio. kr. svarende til et halvt årsværk til ekstra ledelse til Harrestrup Å Skole til håndtering af de nuværende udfordringer og til at understøtte en evt. beslutning om en ny struktur. Hvis der ønskes en opdeling, skal der findes 0,5 mio. kr. igen i Budget 25. Midlerne skal dække ledelse den resterende del af skoleåret indtil en endelige løsning forventes at træde i kraft.

Herudover kommer der udgifter til implementering af den nye struktur. En opsplitning af Harrestrup Å Skole vil på den korte bane kræve en forstærket indsats i forhold til at sikre de to nuværende nye arbejdspladsers arbejdsfællesskaber. Der vil også være et selvstændig ressourcetræk på skolens ledere, som også vil skulle etablere et nyt arbejdsfællesskab og nye samarbejdsrelationer. Forvaltningen forestiller sig en implementering, der omfatter:

 • Pædagogiske dage for medarbejderne, hvor de drages ind i samarbejdet om en ny skole
 • Tid til medarbejdernes forberedelse og samarbejde om en ny skole
 • Opstartsprocesser for:
  • Ny Skolebestyrelse
  • Ny TRIO
  • Nyt LokalMED
 • Særligt allokeret planlægningstid til ledelserne

Forvaltningen forventer at søge ca. 1,6 mio. kr. hertil ifm. Budget 25.

De samlede omkostninger estimeres således pt. til 5,8 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. varigt.  

Tabel 1. Serviceudgifter ved opsplitning af Harrestrup Å Skole

 

2025

varig

Tilbagerulle effektivisering

3,7

9,3

Implementering

1,6

 

Ekstra ledelse

0,5

 

Serviceudgifter i alt

5,8

9,3

Derudover forventes anlægssagen at blive 3,2 mio. kr. dyrere.

 

Politisk handlerum

BUU kan beslutte at ændre eller forkaste indstillingspunktet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forslagene sendes i 10 ugers offentlig høring (10 uger frem for 8 uger, da det ligger over sommerferien), hvorefter sagen behandles på BUU mødet den 18. september 2024. Dernæst behandles det på ØU den 1. oktober 2024 og BR den 10. oktober 2024, og en eventuel ny struktur vil kunne danne grundlag for skoleindskrivningen til de to selvstændige skoler til skoleåret 2025/2026, der finder sted 1. november 2024. 

 

Tobias Børner Stax                                 Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 12. juni 2024:

Enhedslisten stillede ændringsforslag om tilføjelse af følgende supplerende 2. at-punkt:

”2. at forvaltningen skal se på tidlig indsættelse af ny ledelse på afdeling Blå til at overtage ansvaret for time- og fagfordeling for det kommende skoleår.”

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 4 medlemmer: V og Ø.

Imod stemte 6 medlemmer: A, C og F.

1 medlem undlod at stemme: Å.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Til top