Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

Opfølgning på medlemsforslag i BUU om KKFO-satellitfunktion i Tingbjerg

Se alle bilag

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte fire scenarier vedrørende KKFO-satellit i Tingbjerg på baggrund af udvalgets godkendelse den 12. oktober 2022 af "Medlemsforslag om KKFO-satellitfunktion i Tingbjerg" stillet af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Udvalget skal beslutte, hvilket scenarie der skal lægge til grund for det videre arbejde.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

  1. at udvalget beslutter, hvilket scenarie vedrørende KKFO-satellit, forvaltningen skal arbejde videre med og eventuelt udarbejde budgetnotat om til Overførselssagen 2022/2023.

Problemstilling

Udviklingsplanen for Tingbjerg mv. er behandlet i Borgerrepræsentationen den 20. juni 2019. På baggrund af udviklingsplanen skal KKFO’en flytte fra en placering ved ”bondegården” og grønne udearealer til Tingbjerg Skole. I Budget 2022 blev der bevilget anlægsmidler til etablering af KKFO-pladser på Tingbjerg Skole. KKFO’en er pt. placeret i samme bygning som fritidsklub og ungeværk. Bygningen erstattes af en ny bygning, som skal rumme fritidsklub og ungeværk fremover. Der blev bevilget planlægningsmidler hertil i Budget 2022.

Fritidsklubben/ungeværket er kommunalt ejet. Det overordnede ledelsesmæssige ansvar for både KKFO og fritidsklub/ungeværk varetages af Tingbjerg Skoles leder, hvorimod det i den øvrige by varetages af fritidscenterlederen.

Kort over området og af placeringer af funktioner fremgår af bilag 1.

På BUU-mødet den 12. oktober 2022 blev "Medlemsforslag om KKFO-satellitfunktion i Tingbjerg" stillet af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten godkendt. Forslaget handlede om, at BUU skal drøfte muligheden for KKFO-satellitfunktion i nærheden af ”bondegården”, og at forvaltningen udarbejder løsningsscenarier, som kan indgå i kommende overførselssag/budgetforhandlinger, jf. bilag 2.

Løsning

”Bondegården” har hestefold, kaniner, svinesti og høns. Det pædagogiske personale har særlige kompetencer med viden om dyrehold og ridning. Bondegården hører under Tingbjerg fritidsklub og ungeværk, og man skal derfor være indmeldt i klubben for at kunne bruge tilbuddet. Der er et godt samarbejde mellem KKFO og fritidsklub/ungeværk, og KKFO’en kommer tit på besøg efter aftale. Ordningen forventes at fortsætte efter, at KKFO’en er flyttet til Tingbjerg Skole. Der er ca. 700 m mellem Tingbjerg Skole og ”bondegården”.

KKFO’en efterlyser et indendørs tilhørssted ved ”bondegården” og udearealerne omkring den. Den store naturlegeplads er den primære attraktion for KKFO’en. Forvaltningen anslår, at der er behov for et areal på ca. 150 m2  bestående af et lokale med plads til 28 siddende elever med tilhørende tekøkken, så der kan spises madpakker og anrettes frugt, samt toiletter og ankomstareal med garderobeplads. Da der ikke findes funktionsbeskrivelser for KKFO-satellitter, er arealbehovet inspireret af arealerne, der anvendes til skoleklasser i Funktionsprogram for Skole og KKFO.

Nedenfor fremgår beskrivelse af fire scenarier vedrørende mulighederne for en KKFO-satellitfunktion. I alle scenarierne bibeholdes KKFO’ens nuværende udeareal. Efter beskrivelserne fremgår input fra brugerinddragelsen, som er gennemført i tredje kvartal 2022. Personale fra KKFO og fritidsklub/ungeværk (fritidscenter) samt skolefritidsbestyrelsen (som dækker skole, KKFO og fritidscenter og består af forældre, elever og medarbejdere) har drøftet scenarierne og skrevet hver deres udtalelse, jf. bilag 3-5.

Der har endnu ikke været en offentlig høring om beslutningen om flytningen af KKFO til Tingbjerg Skole eller om nybyggeri af klub og ungeværk. Høringen om nybyggeri i området forventes at foregå i efteråret 2023 og indgår i lokalplansprocessen.  

Scenarie A

Den første mulighed drejer sig om, at en længe i ”bondegården” benyttes til satellitfunktion. Længen rummer pt. musiklokale, ekstra lokale og toiletter. Fritidsklub/ungeværk benytter i dag faciliteterne, men klubben kan fraflytte lokalerne, da det er planen at etablere musiklokale i de nye kvadratmeter til fritidsklub og ungeværk.

Mht. økonomien for scenarie A forventes en udgift svarende til ca. 625.000 kr., der knytter sig til nødvendige forbedringer af lokaler og toiletter samt etablering af tekøkken og garderobe i længen i ”bondegården”.

Scenarie B

Ifølge planen vil den nye bygning til fritidsklub og ungeværk være på 2.250 m2. I scenarie B bygges KKFO-satellitfunktionen svarende til ca. 150 m2 inden for rammen af de 2.250 m2. Det vil betyde færre kvadratmeter til fritidsklub og ungeværk, og at klubben derfor får brug for fortsat at benytte musiklokalet og det ekstra lokale i ”bondegården”. Scenariet kan give mulighed for, at fritidsklub og KKFO kan etablere et samarbejde om udnyttelsen af de nye bygningsarealer.   

Scenarie B vil ikke kræve flere midler til anlægsfasen, da det ikke udløser ekstra kvadratmeter. Til gengæld har Byggeri København vurderet, at der er behov for en separat planlægningsbevilling til KKFO-kvadratmeterne, da det forventes, at der er separate krav til fritidsklub/ungeværk og KKFO, og at der også skal inddrages to forskellige grupper af brugere. Det betyder en merudgift svarende til ca. 335.000 kr. (eventuelle overskydende midler overføres til anlægsfasen).

Scenarie C

I scenarie C bygges ny KKFO-satellitfunktion på ca. 150 m2 på samme matrikel som fritidsklub og ungeværk. De 150 m2 vil være udover de planlagte 2.250 m2 til klub og ungeværk. Også dette scenarie kan give mulighed for, at fritidsklub og KKFO kan etablere et samarbejde om udnyttelsen af de nye bygningsarealer.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det er muligt at bygge flere kvadratmeter på matriklen. Der er i givet fald behov for en prioritering ift. hvilke funktioner, der etableres på terræn med udgang, og hvilke der må placeres på 1. og 2. sal. Det er ligeledes vurderingen, at NREP og boligorganisationerne ikke vil være modstandere af, at der bygges flere kvadratmeter på matriklen. 

Scenarie C er det dyreste scenarie. Ifølge Byggeri København er der dels behov for en særskilt planlægningsbevilling til KKFO-kvadratmeterne, som i scenarie B, da det forventes at der er separate krav til hhv. klub og KKFO, og at der også skal inddrages to forskellige grupper af brugere. Det betyder en merudgift svarende til ca. 335.000 kr. (eventuelle overskydende midler overføres til anlægsfasen). Dels vil de ekstra 150 m2 betyde en merudgift i anlægsfasen på i omegnen af 2,5-3 mio. kr. Estimatet er behæftet med betydelig usikkerhed. I planlægningsfasen vil et mere præcist estimat blive udarbejdet.

Scenarie D

I scenarie D etableres der ikke satellitfunktion til KKFO ved ”bondegården”, men KKFO’en vil fortsat have adgang til udearealer og ”bondegården”, der ligger ca. 700 m fra skolen som nævnt. I dette scenarie får KKFO’en ikke flere end de planlagte kvadratmeter på Tingbjerg Skole. KKFO-løsningen på skolen er i øvrigt i overensstemmelse med gældende funktionsprogram for skoler og KKFO.

KKFO-personale, fritidscenterpersonale og skolefritidsbestyrelses synspunkter

Af de fire beskrevne scenarier er scenarie C KKFO-personalet, fritidscenterpersonalet og skolefritidsbestyrelsens foretrukne løsning. Dette fremgår af udtalelserne, jf. bilag 3-5, hvor ingen af de tre interessentgrupper forholder sig til scenarie B.

Fritidscenterpersonalet ønsker fortsat at råde over den samlede ”bondegård” og afviser scenarie A. De mener desuden, at scenarie A kan ”udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i forhold til dyr og mindre børn” grundet hestene, der færdes rundt om ”bondegården”. Scenarie C kan derimod være med til at sikre gode overgange mellem KKFO og fritidsklub og godt samarbejde ifølge udtalelsen.

KKFO-personalet anbefaler i forlængelse af scenarie C, at KKFO-kvadratmeterne bygges i en separat bygning. Men hvis de ca. 150 KKFO-kvadratmeter skal etableres for sig, vil det betyde, at KKFO-kvadratmeterne ikke kan placeres ud til KKFO-udearealerne. Årsagen er, at bygningerne ud til KKFO’ens udearealer skal have en bestemt højde (svarende til omkring tre etager) for, at de kan skærme de kommende klub-udearealer mod støj på den anden side af bygningerne. Støjskærmningen er et myndighedskrav. En separat KKFO-bygning på ca. 150 m2 kan ikke blive tilstrækkelig høj, og dermed vil der være behov for at finde en anden placering – på afstand af KKFO-udearealerne. En løsning hvor KKFO-kvadratmeterne ikke etableres i samme bygning som fritidsklub/ungeværk betyder desuden øgede anlægsudgifter, samt at lokalplansprocessen forsinkes.

Skolefritidsbestyrelsen peger også på scenarie C og nævner fordelen ved, at de indendørs arealer vil være tæt på ”bondegården” og KKFO-udearealerne.

Desuden gør både skolefritidsbestyrelsen og KKFO-personalet opmærksom på deres ønske om at bibeholde KKFO’en i de nuværende lokaler/med den nuværende placering. Dette er deres foretrukne løsning. 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Videre proces

Vælges et scenarie der kræver midler, udarbejdes budgetnotat til Overførselssagen 2022/2023 om planlægningsbevilling eller anlægsbevilling afhængigt af scenarie.

 

Tobias Børner Stax                                                             Sti Andreas Garde

 

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 11. januar 2023:

Udvalget besluttede efter afstemning med følgende resultat, at forvaltningen skal arbejde videre med ”Scenarie C”, herunder udarbejde budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2024:

For stemte 7 medlemmer: A, F og Ø.

Imod stemte 3 medlemmer: C og V.

1 medlem undlod at stemme: B.

Socialdemokratiet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Socialistisk Folkeparti tilsluttede sig: ”Vi ser helst at spørgsmålet om finansiering indgår allerede i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2022-23”.

Til top