Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

Flytning af vejledningsopgaver fra Ungdomsskolen til Ungdommens Uddannelsesvejledning

Se alle bilag

Uddannelsesvejledningen af elever i Ungdomsskolens heltidsundervisning varetages i dag af Ungdomsskolen (KKU) og ikke - som for alle kommunens øvrige vejledningsopgaver – af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Udvalget skal beslutte, om uddannelsesvejledningen skal samles i UU, så alle uanset målgruppe får samme adgang til vejledning og KUI i København.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

  1. at uddannelsesvejledningen af elever i Ungdomsskolens heltidsundervisning flyttes fra Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) med virkning fra 1. august 2023.

Problemstilling

I 2004 blev vejledning om ungdomsuddannelse og erhverv samlet i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Børne- og Ungdomsudvalget besluttede dog, at ungdomsskolen i København (KKU) skulle beholde vejledningsopgaven for de ca. 370 elever i ungdomsskolens heltidsundervisning.

Siden er der etableret nye tiltag for målgruppen for KKU´s helhedsundervisning, herunder den Kommunale Ungeindsats (KUI). Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er ligeledes kommet til som tilbud, hvor KKU’s unge kan fortsætte deres uddannelse.

UU-vejlederne har siden 2019 sikret koordinationen af de unges sag i KUI, men dette omfatter ikke KKU’s unge, og der er således en risiko for at udsatte unge på Ungdomsskolen ikke får koordineret deres sag med SOF. Det er også vejlederne fra UU som foretager målgruppevurderinger til FGU og laver indstillinger til STU, da KKU ikke har den formelle kompetence til dette.

Opgaverne i relation til de unges videre uddannelse varetages i dag både af vejledere fra UU og fra KKU. Dette medfører risiko for et uensartet serviceniveau i vejledningen for de unge og kan medføre dobbeltarbejde hos vejlederne. 

Løsning

For at de unge i KKU kan få samme vejledning, som alle andre unge københavnere, foreslår forvaltningen derfor at flytte opgaven med uddannelsesvejledning fra KKU til UU.

Ved at samle uddannelsesvejledningen i UU bliver der en stærkere forbindelse mellem uddannelsesvejledningen for de unge i heltidsundervisningen på KKU og de opgaver, der i dag varetages af UU, herunder indstillinger til STU og målgruppevurderingen til FGU, og de unge vil blive omfattet af KUI via UngeGuide-funktionen i UU.

Ved at samle vejledningen i UU opnås følgende:

  • Ensartet praksis i uddannelsesvejledning for alle unge i kommunen.
  • Lettere koordinering af uddannelsesplaner for unge med sager i SOF/BIF gennem KUI.
  • Uddannelsesvejledningen af den unge og målgruppevurderinger til FGU og indstillinger til STU kan varetages af den samme vejleder i UU.
  • Styrkelse af sammenhængen i indsatsen for de unge, der ikke kommer i gang med et arbejde eller en ungdomsuddannelse.
  • Fastholdelse af et stærkt fagligt miljø om vejledningen af unge i UU.

Vejledningsopgaven i KKU er opgjort til 1,85 mio. kr. årligt, svarende til ca. 3 årsværk (reguleret til 2023-pris- og lønniveau). Hvis opgaven flyttes fra skoleåret 23/24, overføres 0,77 mio. i 2023 og 1,85 mio. kr. årligt fra 2024 fra KKU til UU.

Ved en overførsel af opgaverne vil KKU’s vejledere få tilbudt ansættelse i UU efter reglerne om omplacering.

Høring

Forslaget om flytning af vejledningsopgaver har været i høring i LokalMED i UU og KKU og til udtalelse hos KKU’s bestyrelse (bilag 1 - 5). Der er generelt opbakning til formålet med opgaveflytningen, men bestyrelsen og Lokal-MED i KKU er bekymrede for, om den synergi i opgaverne, der kan være i form af vejledernes nærhed og kendskab til den unge, kan gå tabt.

KKU foreslår at beholde uddannelsesvejledningen i en model, hvor eleverne i heltidsundervisningen omfattes af KUI og vejlederne til gengæld indgår i et samarbejde med UngeGuide-funktionen i UU, men en sådan model vil både skabe risiko for dobbeltarbejde, fordi vejledningen ikke kan adskilles fra UngeGuide-funktionen, og kræve ekstra ressourcer til en evt. etablering af UngeGuide-funktion i KKU. Det vil heller ikke skabe den stærke forbindelse til KUI, da det fortsat er UU, som er indgang til KUI. Med en opgaveløsning inden for den eksisterende ressourceanvendelse, vurderes det, at de unge vil opnå en bedre vejledning ved flytning af opgaverne til UU.

Et resumé af høringssvarene med forvaltningens bemærkninger er vedlagt i bilag 6.

Hvis indstillingen vedtages, vil forvaltningen understøtte, at der – i tæt samarbejde med ledelserne i UU og Ungdomsskolen – udarbejdes en plan for implementering af opgaverne. Hvis indstillingen ikke vedtages, fortsætter den nuværende model.

Habilitet

Tre af Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer er udpeget af Borgerrepræsentationen til KKU's bestyrelse. Forvaltningen bemærker, at dette som udgangspunkt ikke i sig selv indebærer, at disse medlemmer er inhabile og dermed afskåret fra at behandle sagen.

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Intet yderligere.

 

Tobias Børner Stax                                        Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 11. januar 2023:

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til erstatning for indstillingens 1. at-punkt:

“1. at forvaltningen vender tilbage med en model, hvor uddannelsesvejledning for elever i Ungdomsskolens heltidsundervisning fortsat forankres i Ungdomsskolen, jf. muligheden i vejledningsbekendtgørelsen og hvor den eksisterende samarbejdsaftale mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning revideres til også at omfatte KUI / UngeGuide-funktionen, således at eleverne i Ungdomsskolens heltidsundervisning vil blive omfattet af KUI'en”.

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultatet, hvorefter forvaltningens indstilling bortfaldt:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte 3 medlemmer: C og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”For SF er nærhedsprincippet centralt, og må være bærende for de forandringer vi skaber, så vi sikrer tæt relation mellem de unge og deres vejledere. Tiden er ikke til flere centraliseringer".

Til top