Søg
Mødedato: 04.05.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Medlemsforslag om den kommende skole på Godsbaneterrænnet

Det foreslås,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget  drøfter, hvordan den kommende skole på Godsbaneterrænnet kan udformes både bygningsmæssigt og i forhold til udearealer, så den tilgodeser både de almenpædagogiske og de specialpædagogiske funktioner og behov, med muligheder for mere praktisk værkstedsundervisning såvel som mere idræt og bevægelse, såvel som hvordan den bedst muligt kan spille sammen med udviklingen af det omgivende byområde som det lokale kulturcenter i og omdrejningspunkt for livet i den kommende Jernbaneby, jf. motivationen. 

2. at der på baggrund af drøftelserne skal vedtages nogle fælles anbefalinger på det efterfølgende udvalgsmøde om udformningen af skolen og dens udearealer og faciliteter, herunder hvordan der kan etableres et samspil med foreningsliv og kultur- og idrætstilbud jf. motivationen. Anbefalingerne videresendes til Teknik- og Miljøudvalget og til Økonomiudvalget.  

3. at Børne- og Ungdomsudvalget inviterer Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til fælles drøftelser om, hvordan man kan udforme skolen og udearealerne omkring, så der kan skabes mulighed for en samtænkning mellem udformningen af skolen og etablering af lokale kulturtilbud såvel som faciliteter, der også kan benyttes af foreningslivet og idrætslivet uden for skoletiden, samt hvilke krav det stiller til både bygningskapacitet og grundareal, såfremt skolen skal kunne tilgodese både de almenpædagogiske og specialpædagogiske funktioner og behov og samtidig kunne fungere som det lokale kulturcenter for hele området.  

4. at Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer Teknik og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til at der hurtigst muligt afholdes et fælles dialog-møde med lokale aktører, forenings- og idrætsliv og lokaludvalgene for Vesterbro og Sydhavnen omkring udformningen af skolen og dens udearealer på Godsbaneterrænnet. 

(Stillet af Enhedslisten, Konservative, SF, Venstre og Socialdemokratiet)

Motivation 

Med etableringen af skolen på Godsbaneterrænnet står vi over for, at en hel ny bydel i København reelt skal bygges op omkring den lokale skole som det centrale omdrejningspunkt. I Børne- og Ungdomsudvalget har der været et udbredt ønske om, at den kommende skole skal udformes som et eksempel på, hvordan en lokal folkeskole kan indrettes, så den bliver det lokale kulturcenter for et helt lokalområde og sikrer liv i området både om dagen og om aftenen.  

I den forløbne valgperiode har derfor der været flere drøftelser i Børne- og Ungdomsudvalget og med lokale aktører om, hvordan den nye skole på Godsbaneterrænnet kunne indrettes, så den både kan rumme en almen skole og specialskoletilbud, hvor der tages hensyn til en sårbar gruppe elevers særlige behov. 

Funktionsprogrammet kræver allerede, at vi altid tager stilling til etablering af idrætshal og madskole i forbindelse med nye skolebyggerier, men ud over dette har der været drøftelser i børne- og ungdomsudvalget om, at skolen også kunne have en profil med fokus på praktiske fag og afhjælpe manglen på værksteder og andre faciliteter, der kan bruges af andre folkeskoler og i ungdomsskolens folkeskolens fritidsundervisning såvel som af foreningslivet i aftentimerne. Der er også en akut mangel på tilbud til de unge – ungdomsmiljøer og ungdomsklubfaciliteter - i de omkringliggende byområder, som det er blevet drøftet bør løses i forbindelse med udviklingen af Godsbaneterrænnet. 

Der har samtidig været diskussioner i udvalget om, hvorvidt der kunne ske en højere grad af samtænkning mellem udformningen af skolens faciliteter og kulturinstitutioner, som eksempelvis etablering af et folkebibliotek med borgerservice og kulturhus i sammenhæng med skolens pædagogiske læringscenter, som man kender fra bl.a. Tingbjerg.  

På samme vis har der været ønsker om, at etableringen af idrætsfaciliteter i tilknytning til skolen skal afhjælpe manglen på faciliteter i de omkringliggende bydele, og skabe et levende område, der kan rumme flere forskellige former for idræt, og hvor faciliteterne kan anvendes af idrætsforeninger uden for skoletiden så der igennem hele dagen og om aftenen er et levende liv i området. 

Endelig har det været magtpåliggende i det tidligere udvalg, at der skete en reel inddragelse af de omgivende byområder, foreningslivet og lokaludvalgene om, hvordan skolen og resten af området bør indrettes hvis det skal kunne tilgodese de almenpædagogiske, specialpædagogiske og ungdoms- og fritidspædagogiske behov såvel som behovene for at sikre et tættere samspil mellem skolen og med lokale kulturtilbud og foreningslivet. 

Partierne bag forslaget mener derfor, at der er behov for en drøftelse af udviklingen omkring etableringen af skolen på Godsbaneterrænnet med henblik på at indgå i en dialog med de udvalg, der sidder med ansvaret for det planmæssige vedrørende udviklingen af hele området. 

Partierne mener også, at der er behov for at udvalget vedtager nogle fælles hensigtserklæringer om eller pejlemærker for udformningen af skolen, så byggeriet kan tilgodese både de almenpædagogiske og de specialpædagogiske funktioner og behov, og de fritidspædagogiske og ungdomspædagogiske behov i de omliggende byområder, hvor der i dag mangler tilbud. Samt hvilken ekstra kapacitet, der evt. måtte være behov for at etablere i form af værksteder og idrætsfaciliteter. Anbefalingerne videresendes til Teknik- og Miljøudvalget såvel som Økonomiudvalget, der har resort når det handler om planpolitik, byudvikling, byggesager og anskaffelse af bygninger og byggegrunde.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 4. maj 2022:

Medlemsforslagets 1. at-punkt blev udsat.

Medlemsforslagets 2.-4. at-punkt blev godkendt.

Til top