Mødedato: 03.05.2024, kl. 09:00
Mødested: SKRIFTLIG VOTERING

Forslag til nedjustering af dagtilbudskapacitet

Se alle bilag
Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, om 33 forslag til nedjustering af dagtilbudskapacitet skal sendes i høring. Forslagene er en samlet bruttoliste, som skal bidrage til at løse merforbruget på dagtilbudsrammen på ca. 60 mio. kr. Alle forslag implementeres i 2024 eller 2025. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

 1. at forslag om nedjustering af dagtilbudskapacitet, som fremgår af bilag 1, sendes i høring.
 2. at høringens varighed er 4 uger, og at der afholdes et ekstraordinært BUU-møde den 19. juni 2024 kl. 08:30-10:30 i udvalgets mødelokale på Københavns Rådhus, hvor sagen behandles efter høringsperioden.

Problemstilling

Merforbruget til kapacitet på dagtilbudsrammen kan opgøres til ca. 60 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. er til udflytterkørsel. Merforbruget er et resultat af et faldende børnetal i byen, hvor der i dag er ledige daginstitutionspladser. For at bringe budgettet i balance foreslår forvaltningen med denne indstilling en nedjustering af dagtilbudskapaciteten. I alt indgår 33 institutioner svarende til 105 grupper og en besparelse på 65,1 mio. kr. Heraf er 29 udflyttergrupper. Efter ønske fra udvalget er besparelsespotentialet større end merforbruget på 60 mio. kr., så der er mulighed for at prioritere i forslagene, når de behandles endeligt. 

Størstedelen af besparelsen kan først indhentes i 2025 og frem, da processen med fraflytning og afvikling af matrikler først kan realiseres ultimo 2024-primo 2025. Derudover påvirker nedjusteringen mange børn og forældre, som skal tilbydes nye daginstitutionspladser, når deres nuværende pasningstilbud lukkes.

Samtidig er det nødvendigt at nedlægge pladser i områder af byen, hvor behovsprognosen viser, at der på sigt er behov for pladserne. Nedjusteringen øger således udbygningsbehovet med ca. 60 grupper i 2030, og pasningsgarantien vil blive udfordret fra 2027 og frem. Størstedelen af grupperne kan dog åbnes igen ved behovstidspunktet, men der skal i så fald afsættes finansiering af tomgangsleje i den mellemliggende periode, hvilket skal besluttes med Budget 2025. Alternativt skal der findes andre løsninger på kapaciteten, når behovet opstår. Derudover vil der være tilfælde, hvor der skal bestilles ny kapacitet, da Københavns Kommune ikke ejer de opsagte institutionslokaler eller bygningsstanden er så dårlig, at det ikke er hensigtsmæssigt at genåbne dem på et senere tidspunkt.  

I udvælgelsen af institutioner har forvaltningen på baggrund af drøftelser i udvalget medtaget et fagligt kriterie i tillæg til de politisk vedtagne kriterier. Derfor har forvaltningen medtaget institutioner på særlig indsats og institutioner, hvor forvaltningen er opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er specifikke faglige udfordringer. 

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 33 forslag til nedjustering af dagtilbudskapaciteten, som giver en samlet besparelse på 6 mio. kr. i 2024 og en varig besparelse på 65,1 mio. kr. I alt nedjusteres kapaciteten med 105 grupper på bydækkende niveau, hvis alle institutioner lukkes. Heraf vurderes det, at 37 grupper kan forsætte i deres nuværende anvisningsenhed, da det drejer sig om lukning af institutionsafdelinger, hvor der er tilstrækkelig med kapacitet på de øvrige afdelinger til at rumme børnene.

Alle forslag er udarbejdet med et hensyn til mindste indgriben og økonomisk besparelse. Mindste indgriben indebærer, at færrest børn og forældre påvirkes af nedjusteringen og i mindst muligt omfang. Derfor er forslag blevet prioriteret, hvor børn kan forblive indmeldt i deres nuværende institution. Fx ved lukning af udflytterafdelinger, hvor børnene kan forsætte på hjemmeadressen.

Derudover har forvaltningen prioriteret det økonomiske besparelsespotentiale mhp. at budgettet bringes i balance. Det betyder, at det økonomiske potentiale er vægtet højest af kriterierne, som blev vedtaget med udvalgssagen om nedjustering af dagtilbudskapacitet fra BUU-mødet den 21. juni 2023. Derudover er der på baggrund af tidligere udvalgsdrøftelse medtaget et fagligt hensyn, hvor institutioner med en særlig indsats eller specifikke faglige udfordringer er prioriteret i udvælgelsen.

Af de 33 forslag er 20 grupper en permanent nedjustering, mens 85 grupper er midlertidig nedjustering. For forslag med midlertidig nedjustering fremlægger forvaltningen et budgetnotat til Budget 2025 med finansiering af husleje og driftsudgifter, så forvaltningen har midler til at bibeholde lokalerne til nødinstitution eller tomgangsleje. Det blev ligeledes gjort for institutionen Eventyrøen på Østerbro, hvor der i Overførselssagen 23/24 blev afsat 6,3 mio. kr. til leje og drift frem til 2028. Det sikrer, at forvaltningen har driftsøkonomi til at fastholde lokalerne, indtil institutionen igen skal bruges til permanent kapacitet. Alternativt skal lokalerne afhændes, og der skal bestilles ny kapacitet på et senere tidspunkt, når behovet igen opstår, hvilket er uhensigtsmæssigt for økonomi og planlægning. I forslag med udflytterkørsel vil der være en midlertidig driftsbesparelse på kørsel, selvom lejemålene fastholdes. 

Herunder beskrives forslagene for hvert område af byen. Midlertidig lukning indebærer, at institutionerne lukkes, men at kapaciteten kan genåbnes på et senere tidspunkt, når behovet opstår. Af bilag 1 fremgår derudover en uddybende beskrivelse af hvert forslag med begrundelse for udvælgelse samt en oversigt med relevante data om kapacitet, søgning, faglig kvalitet mv.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde den 19. juni 2024 kl. 08:30-10:30 til behandling af forslagene, da det ellers ikke er muligt at gennemføre en høringsperiode på 4 uger. Alternativt skal høringsperioden afkortes til 3 uger, hvis den normale mødekadence for udvalget skal overholdes, og det ordinære udvalgsmøde den 12. juni 2024 i stedet ønskes anvendt til sagens behandling efter høring.

Amager Vest – 2 forslag svarende til 12 grupper

For Amager Vest foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Thorsanna (flytning til billigere lokaler)
 • Det Røde Hjørne (midlertidig lukning af institution)

Forslaget for Thorsanna medfører, at institutionen flytter fra sine nuværende lokaler til et billigere lejemål i området. Alle børn kan derfor blive i deres nuværende pasningstilbud, og forslaget underbygger således hensynet om mindste indgriben. For forslaget med Det Røde Hjørne skal børn og forældre tilbydes nye institutionspladser, da institutionen lukkes.

Amager Øst – 3 forslag svarende til 6 grupper

For Amager Øst foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Børnehaven Burlunden (midlertidig lukning af udflytterafdeling)
 • Møllelængens Børnehave (permanent lukning af institution)
 • Jacob Holms Minde (midlertidig lukning af udflytterafdeling)

For Børnehaven Burlunden og Møllelængens Børnehave skal forældre og børn tilbydes nye pladser i området, da Børnehaven Burlunden ikke har plads til børnene på hjemmeadressen, mens Møllelængens Børnehave lukkes helt. For børnene i Jacob Holms Minde kan de forsætte i deres nuværende institution på hjemmeadressen, og forslaget understøtter derved hensynet til mindste indgriben. Derudover skal det noteres, at Jacobs Holms Minde tidligere har indgået som alternativ i investeringscasen ”Nedjustering af dagtilbudskapacitet”. Institutionen vil derfor indenfor en kort periode været inddraget i to høringer om lukning.

Brønshøj – 5 forslag svarende til 13,5 grupper

For Brønshøj foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Haven (midlertidig lukning af institution)
 • Vindsuset (midlertidig lukning af udflytterinstitution)
 • Børnehuset Håbets Allé (permanent lukning af institution)
 • Nordtoftegaard (midlertidig lukning af udflytterinstitution)
 • Det Blå Univers (midlertidig lukning af institution)

For alle forslag skal børn og forældre tilbydes nye pladser, da forslagene vedrører lukninger af hele institutioner. Derudover skal det noteres, at Nordtoftegaard tidligere har indgået som alternativ i investeringscasen ”Nedjustering af dagtilbudskapacitet”. Institutionen vil derfor indenfor en kort periode været inddraget i to høringer om lukning.

Vanløse – 2 forslag svarende til 7 grupper

For Vanløse foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Grøndalslund (midlertidig lukning af institution)
 • Andedammen (midlertidig lukning af udflytterafdeling)

For begge forslag skal børn og forældre tilbydes nye pladser ved lukning. Grøndalslund er en lukning af den samlede institution, mens der for Andedammen ikke er plads til børnene på hjemmeadressen.

Nørrebro – 7 forslag svarende til 16,5 grupper

For Nørrebro foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Børnehuset Joanna (midlertidig lukning af udflytterafdeling)
 • Børnejunglen (permanent lukning af skovsted og to busordninger)
 • Guldberg-Hudegården (midlertidig lukning af institution)
 • Røde Rose 2 (midlertidig lukning af institution)
 • Kålormen (nedlæggelse af busordning)
 • Jordkloden (permanent lukning af institution)
 • Fix-karreen (permanent lukning af institution)

For Børnehuset Joanna, Børnejunglen og Kålormen kan børnene forsætte på hjemmeadressen, og forslaget opfylder derfor hensynet til mindste indgriben. Børnehuset Joanna bliver på sigt en ren vuggestue, når børnehavebørnene er begyndt i skole. Børnene indmeldt på Guldberg-Hudegården, Røde Rose 2, Jordkloden og Fix-karreen skal omplaceres til andre institutioner i området, da institutionerne lukkes.  

Bispebjerg – 4 forslag svarende til 15 grupper

For Bispebjerg foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Stærebo, afd. Tagensbo (permanent lukning af afdeling på Landsdommervej)
 • Børnehaven Ansgars Engle (permanent lukning af afdeling på Borup Allé)
 • Børnehuset Emdrup Søgaard (midlertidig lukning af afdeling på Keldsøvej)
 • Kantorparken Børnehave (permanent lukning af institution)

Stærebo og Børnehaven Ansgars Engle har selv foreslået lukning af afdelingerne på Landsdommervej og Borups Allé. Der skal ikke tilbydes nye pasningstilbud, da børnene kan forsætte på institutionernes øvrige afdelinger. For Børnehuset Emdrup Søgaard kan børnene ligeledes forsætte på institutionens anden afdeling. Børn og forældre i Kantorparkens Børnehave skal tilbydes nye pladser på en anden institution. Det er således kun forslaget vedrørende Kantorparken Børnehave, som ikke opfylder hensynet til mindste indgriben.

Valby – 3 forslag svarende til 4,5 grupper

For Valby foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Eventyrhaven (midlertidig lukning af udflytterafdeling)
 • Spindegården (midlertidig lukning af udflytterafdeling)
 • Isbjørnen (midlertidig lukning af udflytterafdeling)

For Eventyrhaven og Spindegården kan børnene forsætte på hjemmeadressen, når udflytterafdelingerne lukkes. Forslagene følger derfor hensynet til mindste indgriben. For Isbjørnen skal børn og forældre tilbydes nye pasningstilbud.

Indre By – 5 forslag svarende til 19 grupper

For Indre By foreslås det, at følgende institutioner nedjusteres:

 • Vandværket (midlertidig nednormering med 5 grupper)
 • Klerkegade (midlertidig lukning af institution)
 • Holmens Sogn Udflytterbørnehave (permanent lukning af udflytterinstitution)
 • Børnehaven Bøgely (midlertidig lukning af udflytterinstitution)
 • Den Røde Ko i Centrum (midlertidig lukning af udflytterafdeling)

For Vandværket har nednormeringen ikke betydning for børnenes nuværende tilbud. For de øvrige forslag skal børn og forældre tilbydes nye pasningstilbud i området.

Østerbro – 2 forslag svarende 12 grupper

For Østerbro foreslås det, at følgende institution nedjusteres:

 • Kong Tumle (midlertidig lukning af institution)
 • Himmelrummet (midlertidig lukning af institution)

For begge forslag skal børn og forældre tilbydes nye pladser, da institutionerne lukkes.

Udgifter til implementering

Der følger udgifter til service og anlæg med nedjusteringen, da der både skal afsættes medarbejderressourcer til udfasning af institutionerne og anlægsmidler til fraflytning af matrikler og omlægning af pladser. Forvaltningen estimerer på nuværende tidspunkt, at det vil koste ca. 18 mio. kr. i finansiering ligeligt fordelt mellem service- og anlægsmidler. Det bliver kvalificeret frem mod den endelige BUU-behandling af forslagene i juni, hvorefter udgifterne skal finansieres i Budget 2025 eller ved omprioritering i udvalget.

Politisk handlerum

Udvalget kan beslutte at forkaste forvaltningens indstilling. I så fald skal merforbruget på dagtilbudsrammen finansieres ved omprioritering i udvalget eller ved budgetforhandlingerne om Budget 2025.

Udvalget kan derudover beslutte, at sagen skal behandles på BUU-mødet den 12. juni 2024 i stedet, så den normale udvalgsmødekadence overholdes. I så fald afkortes høringsperioden fra 4 til 3 uger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, sendes forslagene i 4 ugers administrativ høring hos institutioner og relevante faglige organisationer (LFS og BUPL). Herefter behandles forslagene endeligt af BUU på et ekstraordinært udvalgsmøde den 19. juni 2024 efter høringsperioden mhp. at indgå i udvalgets budgetforslag 2025. Hvis alle forslag vedtages, så vil det løse BUU’s merforbrug på kapacitet i 2025 og frem.

Hvis nogle af de lukkede institutioner skal genåbne senere for at løse det fremtidige kapacitetsbehov, så skal der afsættes midler til tomgangsleje mv. i Budget 2025.

 

Tobias Børner Stax                                        Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 3. maj 2024 via skriftlig votering:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket Enhedslisten tilsluttede sig: ”Vi ønsker at bruge byens udflytterinstitutioner til at afhjælpe kapacitet i Ørestad eller andre byudviklingsområder, hvor der mangler kapacitet. Det kan bidrage til at reducere behovet for at bygge nye bygninger, hvilket er dyrt for kommunekassen. Vi ønsker at få den mulighed belyst frem mod den endelige behandling af sagen.”

Til top