Mødedato: 03.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Distriktsændringer for skoleåret 2025/2026 - FØR HØRING

Se alle bilag
Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, om tre forslag til skoledistriktsændringer for skoleåret 2025/2026 skal i høring. Forslagene omfatter skoler på Amager, Brønshøj og Nørrebro. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

  1. at forslag om at flytte rode 159 fra Rådmandsgade Skole til Nørre Fælled Skole og karré 14301C, 14404 og 14405 fra Rådmandsgade Skole til Guldberg Skole sendes i høring,
  2. at forslag om at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole sendes i høring,
  3. at forslag om at flytte rode 371 og karré 37413C og 37415A fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole sendes i høring.

Problemstilling

Forvaltningen foreslår kun distriktsændringer, når skoler optager flere elever end deres kapacitet, så forældre oplever kontinuitet og transparens omkring kommunens skoledistrikter. Hvis der er behov for en distriktsændring, vil forvaltningen have fokus på sikre skoleveje og den socioøkonomiske sammensætning på skolerne.

Forvaltningens forslag til ændringer af skoledistrikter følger BUU's principper for skoledistriktsændringer, som blev vedtaget på udvalgsmødet 1. februar 2023.

Principperne er:

  • Kapacitetsudnyttelse
  • Kontinuitet og transparens
  • Sikre skoleveje
  • Bred elevsammensætning

Løsning

Til skoleåret 2025/2026 foreslår forvaltningen følgende ændringer:

  1. Distriktsændring for Rådmandsgade Skole
  2. Distriktsændring for Brønshøj Skole
  3. Distriktsændring for Nordøstamager Skole

Forslagene gennemgås herunder og fremgår med kort og uddybende data i bilag sammen med principper for skoledistriktsændringer. Fælles for forslagene er, at skolerne har for mange elever ift. deres kapacitet, og derfor foreslås det, at der flyttes roder og karréer til omkringliggende skoler.

1. Distriktsændring for Rådmandsgade Skole

Rådmandsgade Skole indskriver i det kommende skoleår for mange klasser i forhold til skolens kapacitet. Skolen er fire-sporet og indskriver fem skolespor i det kommende skoleår. Jf. nyeste behovsprognose forventes denne tendens at forsætte for skolen, hvis der ikke laves en distriktsændring, som sænker antallet af børn i skolens distrikt.

Derfor foreslås det, at rode 159 flyttes fra Rådmandsgade Skole til Nørre Fælled Skole og karré 14301C, 14404 og 14405 flyttes fra Rådmandsgade Skole til Guldberg Skole.

Forslaget forventes at flytte 14 elever fra Rådmandsgade Skole, hvoraf 10 elever fordeles til Guldberg Skole, mens 4 elever fordeles til Nørre Fælled Skole.

Med hensyn til socioøkonomi vil Rådmandsgade Skoles socioøkonomi ændre sig fra 0,08 til 0,06, hvor 0 er byens gennemsnit. Derudover vil Guldberg Skoles socioøkonomi ændre sig fra 0,25 til 0,29, mens Nørre Fælled Skoles socioøkonomi ændrer sig fra -0,31 til -0,36. Nørre Fælled Skole har i forvejen en lav socioøkonomi, men der er ikke en anden løsning, som i højere grad understøtter princippet om en bred elevsammensætning, medmindre der igangsættes en større rokade af skoledistrikter i området, som omfatter flere skoler. Dertil medfører ændringen, at elever fra rode 159 ikke længere skal krydse Tagensvej for at komme i skole.

I forhold til sikre skoleveje, så er det ikke TMF’s vurdering, at der vil være udfordringer med rode 159 til Nørre Fælled Skole. Ift. ændringen til Guldberg Skole, påpeger TMF, at ændringen vil betyde, at eleverne skal passere krydset ved Nørrebros Runddel, som er en trafikeret overgang.   

2. Distriktsændring for Brønshøj Skole

Brønshøj Skole er i næste skoleår og fremadrettet i risiko for at indskrive flere klasser end skolens kapacitet. Skolen er i forvejen fyldt på alle klassetrin, og derfor foreslår forvaltningen, at der laves en distriktsændring for skolen.

Forslaget indebærer, at rode 277 flyttes fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole, hvilket forventes at flytte 12 elever til Bellahøj Skole.

Det medfører, at Brønshøj Skoles socioøkonomi ændrer sig fra 0,44 til 0,40, mens Bellahøj Skoles socioøkonomi ændrer sig fra -0,40 til -0,21. Forslaget vil derfor understøtte princippet om en bred elevsammensætning på skolerne. Forslaget giver ikke udfordringer i forhold til elevernes skolevej, da ændringen ikke medfører, at der skal passeres større trafikerede veje. Forslaget er tidligere blevet foreslået af skolelederne på Brønshøj Skole og Bellahøj Skole i 2022, men blev ikke gennemført, da prognosen på daværende tidspunkt ikke gav anledning til en ændring.

Hvis der ønskes en anden løsning, kan rode 256 alternativt flyttes fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole. Forslaget flytter ligeledes 12 elever, men vil ikke have samme positive indvirkning på skolernes socioøkonomi. Derudover vurderer TMF, at forslaget til Bellahøj Skole er mere hensigtsmæssigt ift. trafiksikkerhed. Begge forslag fremgår af bilag 1.

3. Distriktsændring for Nordøstamager Skole

Nordøstamager Skole forventes de kommende år at overskride sin kapacitet på baggrund af byudviklingen i skolens distrikt. Derfor foreslår forvaltningen, at der laves en distriktsændring for skolen, så den ikke fra start indskriver flere børnehaveklasser, end der er plads til. Skolen er på tre spor, men allerede fra næste skoleår er der risiko for, at skolen indskriver fire børnehaveklasser.

Derfor foreslås det, at rode 371 og karré 37413C og 37415A flyttes fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole. Det forventes at flytte 17 børn fra Nordøstamager Skoles distrikt.

For Nordøstamager Skole betyder ændringen, at socioøkonomien ændres fra 0,01 til -0,05, mens Lergravsparken Skoles socioøkonomi ændres fra -0,02 til 0,00. TMF har ikke bemærkninger til ændringen.

Politisk handlerum

BUU kan beslutte at ændre eller forkaste indstillingspunkterne. Det vil dog medføre kapacitetsudfordringer, hvis ikke der laves ændringer for de foreslåede skoler.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forslaget sendes i seks ugers høring hos skolebestyrelser, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Sagen behandles efter høring på BUU-mødet den 14. august 2024.

 

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 3. april 2024:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) om følgende til erstatning af indstillingens 2. at-punkt:

”2. at forslag om a) at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole eller b) at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole sendes i høring, jf. indstillingens bilag 1”.

Ændringsforslaget (ÆF1) blev godkendt uden afstemning, hvorefter indstillingens 2. at-punkt bortfaldt.

Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) om følgende til erstatning af indstillingens 3. at-punkt:

”3. at forslag om a) at droppe flytning af rode 371 fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole, b) at flytte de sydlige dele af rode 374 øst for strandlodsvej fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole og c) at flytte rode 362 fra Lergravsparken Skole til Amagerbro Skole sendes i høring”.

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet efter afstemning - grundet stemmelighed - med følgende resultat:

For stemte 5 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 5 medlemmer: A, C og V.

1 medlem undlod at stemme: Å.

Indstillingens 3. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF3) om tilføjelse af følgende supplerende 4. at-punkt:

”4. at forslag om at flytte karré 27921-27925 og karré 30714B fra Bellahøj Skole til Utterslev Skole sendes i høring”.

Ændringsforslaget (ÆF3) blev godkendt uden afstemning.

Med ovenstående ændringer og tilføjelser blev indstillingen godkendt uden afstemning.

Til top