Mødedato: 25.04.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: høring vedr. udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter

Indstilling

Formanden indstiller, at lokaludvalget godkender forslag til høringssvar vedr. udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter på baggrund af indstilling fra Arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv.

Problemstilling

Udkast til Udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter 2023-2028 er sendt i høring med frist 26. april 2023.

Kortet viser planområdet:

Overordnet formål med udviklingen

Området har i den kommende planperiode frem til 2028 fokus på at udvikle den sydlige del af området som rekreativ natur-destination. Det nye badested ved Byskoven åbner i foråret 2023, og det bliver spændende at se, hvad det kommer til at have af betydning for besøgstallet og brugen af området. Naturpark Amager har opsat en tæller på Dæmningsvej ved Imia Allé, som over tid kan give et indblik i eventuelle ændringer i besøgstallet. Byskoven vil i den kommende planperiode også udvikle sig, og forhåbentlig vil træerne, trods de ringe jordforhold, begynde at syne af mere, så området får mere karakter af skov med de planlagte lysninger og opholdssteder ind imellem. Det er et mål, at plejen de kommende år, særligt i område I, IVA og V, skal gavne biodiversiteten. I område V er der særligt fokus på at opretholde og forbedre den §3 udpegede naturtype ’strandeng’ med de plantearter der knytter sig hertil. Dele af område I har potentiale til at udvikle sig til en § 3 beskyttet strandeng, hvilket vurderes muligt at opnå med den rette pleje. Resten af område I udlægges til træplantning og rekreativ anvendelse. Ved Byskoven er der særligt fokus på at fremme forholdene for forskellige arter af vilde bier og andre insekter. Der gives mulighed for at etablere nye vandhuller med skråninger, som forhåbentlig vil vise sig at kunne gavne insekter, men muligvis også kan komme til at blive levested for padder såsom grønbroget tudse, der er registeret på Kalvebod Fælled.

Udkastet til udviklingsplanen for Kalvebod Miljøcenter kan rekvireres hos sekretariatet.

Arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhvervs indstilling

Arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv har behandlet høringen og indstiller følgende høringssvar:

Lokaludvalget har gennemgået og vurderet Teknik- og Miljøforvaltningens udkast til udviklingsplan 2023 – 2028 for området Kalvebod Miljøcenter.

Kalvebod Miljøcenter er en del af Kalvebodkilen, der er fredet område og skal drives og udvikles på en måde, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningen. Således skal miljøcenterområdet på sigt overgå til fuldt rekreativt, grønt naturområde, hvor det er angivet muligt også at udlægge areal til kolonihaver.

I årene 2018 – 2019 er området søgt tilplantet som skovområde (Byskoven). Skovrejsningen på området har dog ikke været så let, som man oprindeligt troede, idet flertallet af de plantede træer mistrives eller er gået ud.

Skal en begrønning af området i form af træer og buske udvikles til, at området skal være attraktivt i rekreativt henseende som skovområde for befolkningen, er det oplagt, at en fremadrettet udviklingsplan skal bygge på de erfaringer fra området, som er indhøstede i den foregående plejeplans periode, tilligemed man gør sig nøje vurderinger og overvejelser om de fremadrettede muligheder for at hjælpe en videre udvikling af området i retning af et rigere grønt naturområde. Et område hvor også biodiversiteten har grundlag for at komme til orde og fremmes mest muligt i henhold til kommunens planer om det vigtige i en udvikling i København på dette felt.

Lokaludvalget finder, at planudkastet indeholder en række gode forslag til pleje og udvikling af områdets grønne karakter og natur, med en mangfoldighed af træer, buske og plantearter, som kan klare sig selv og at det kan ske i et naturligt samspil med kystmiljøet langs Kalvebodløbet.

Som led i beplantningen og plejen af buske og træer, der bærer spiselige bær og frugter, skal lokaludvalget gøre opmærksom på, at det sikres, at jordbundens strukturelle beskaffenhed og evt. indhold af udledte sundhedsskadelige kemiske og biologiske affaldsstoffer fra miljøcentrets virksomhed til undergrunden er kortlagt og ikke vil give anledning til sundhedsmæssige risici for mennesker eller kunne optages i dyr og viderebringes i form af animalske fødevarer til mennesker.

 

Løsning

at lokaludvalget godkender forslag til høringssvar vedr. udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter på baggrund af indstilling fra Arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv.

Videre proces

Efter høringsperioden vil og forvaltningens eventuelle tilrettelser, blive samlet i en hvidbog, som bliver forelagt Det Grønne Råd i København forventeligt på mødet d. 30. maj 2023.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top