Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Nyt fra fagudvalgene

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Østerbro Lokaludvalg tager orientering om status på Østerbro Lokaludvalgs egne projekter fra diverse tovholdere til efterretning.

Problemstilling

Formænd for fagudvalg og tovholder for arbejdsgrupper og projekter kan på mødet orientere om projekter og sager.

Løsning

Kultur, Fritid og Idræt

Bydelsplanarbejdet

Fagudvalgets input til struktur for bydelsplanen

Fagudvalget havde ingen kommentarer til udkastet til struktur for bydelsplan. Lokaludvalgets formand understregede, at bydelsplangruppen er rådgivende og koordinerende og at fagudvalgene har tovholderskabet og at lokaludvalget har den endelige beslutningskompetence. Det var der enighed om i fagudvalget.

Konkretisering af projekter til bydelsplanen – udpegning af tovholdere på projekter og påbegyndelse af udfyldning af projektskemaer 

Fagudvalget har haft en drøftelse med Idrætslederen i Kultur- og Fritidsforvaltningen på Østerbro om behovs- og kapacitetsanalyse og kortlægning af de eksisterende kulturfaciliteter i bydelen, samt muligheden for oversigt over ledige offentlige m2 (pladser, faciliteter), som kan bruges i en kulturel kontekst. Det blev også drøftet hvilke udviklingsmuligheder, behov og ønsker KFF og KFI øjner, som baggrund for KFI/lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen.

Fagudvalget vil, til brug for arbejdet med bydelsplanen, gerne have data for bl.a. hvilke skoler, der allerede i dag har lokaleudlån til foreninger. KFF og LU-sekretariatet følger op.

David Rønne er i udgangspunktet tovholder på KFI’s bydelsplanprojekter. Mikael Brauner er tovholder på FBU’s indsatsområde 'Bedre lokal integration og sammenhængskraft gennem idræt':

Bedre og flere idrætsfaciliteter

Bedre samarbejde mellem skoler og foreninger for bedre udnyttelse af m2.

Jesper Levy har også stillet sig til rådighed. Der koordineres på tværs af de to fagudvalg.

 Planlægning af næste fagudvalgsmøde med invitation til deltagere fra Repræsentantskabsmødet den 24. maj. Særligt fokus: Præsentation af KFI/LU’s fokusområder for Bydelsplanen og medlemmerne af Repræsentantskabets input til bydelsplan på KFI-området

Næste fagudvalgsmøde afholdes mandag den 5. september og udvides til minimum 2 timer, så der er mulighed for at planlægge inddragelse af repræsentantskabet og at arbejde videre med fagudvalgets øvrige projekter. Møderne der var planlagt til hhv. tirsdag den 4. oktober, tirsdag den 1. november og tirsdag den 6. december flyttes til hhv. mandag den 3. oktober, mandag den 31. oktober og mandag den 5. december. Sekretariatet undersøger, om et eller flere fagudvalgsmøder kan afholdes et andet sted end – gerne hos en af kultur- eller idrætsaktørerne i bydelen. Fagudvalgsmødet i oktober med invitation til deltagere fra Repræsentantskabsmødet 24. maj udvides også, så der er god tid til reelle drøftelser.

 Status på Kulturhavn – byttemarked

MPØ oplyser, at alt praktisk ift. tid, sted, aftale med kulturhavn, bestilling af stativer og bøjler er på plads

- Det er online på FB så folk kan tilmelde sig og i de sidste 2 uger op til vil der komme mere fokus på SoMe fx nyhedsbrev, opslag, delinger og indlæg på instagram.
- Der er pt. 478 på FB, der er tilkendegivet interesse for arrangementet
- Alle frivilligvagter er besat af folk fra CPH Volunteers – men der skal købes en ansvarsforsikring for frivillige for at ØLU eller MPØ kan underskrive en samarbejdsaftale, og så skal CPH Volunteers nævnes som samarbejdspartner på hjemmesider og SoMe opslag for arrangementet
- Vi er ved at udarbejde en quiz om tøjforbrug og dets indflydelse på planetens vandreserver og havet, da det er er et Kulturhavnsarrangement
- Der vil være forplejning til frivillige og arrangører, men i år vil det ikke være tilladt at uddele øl og vand til deltagerne.

LU-sekretariatet kører SOME kampagne resten af august.

David Rønne og Dan Pedersen står i udgangspunktet for bemanding på Kulturhavn

Status på Re-fashion

Projektet er i proces i samarbejde med MPØ.

Familie, Børn og Unge

Bydelsplanarbejdet

 Fagudvalgets input til struktur for bydelsplanen

Fagudvalget havde ingen kommentarer til udkastet til struktur for bydelsplan. Lokaludvalgets formand understregede, at bydelsplangruppen er rådgivende og koordinerende og at fagudvalgene har tovholderskabet og at lokaludvalget har den endelige beslutningskompetence.

Konkretisering af projekter til bydelsplanen – udpegning af tovholdere på projekter og påbegyndelse af udfyldning af projektskemaer 

På fagudvalgsmødet i juni besluttede udvalget at arbejde med fire temaer/indsatsområder 

  • Husk Nordhavn som en del af bydelen
  • Sikre Skoleveje ved flere skoler
  • Bedre lokal integration og sammenhængskraft gennem idræt: 
    • Bedre og flere idrætsfaciliteter
    • Bedre samarbejde mellem skoler og foreninger for bedre udnyttelse af m2
  • Natur og bevægelse:
    • Oprettelse af en lokal naturskole

På mødet 8. august besluttede fagudvalget, at Nordhavn skal være tværgående. Det vil sige, at det skal tænkes ind i alle øvrige – relevante temaer og indsatsområder.

Sheku Amadu Jalloh bliver tovholder på Sikre Skoleveje og arbejder videre med indsatsområdet bl.a. med støtte fra sekretariatet.

Mikaler Brauner vil gerne være tovholder på ’Bedre lokal integration og sammenhængskraft gennem idræt’. Det bliver tværgående med KFI-indsatser på området. Fagudvalget mangler data på kapacitet for idrætsanlæg pr. indbygger, lokaler på skoler mv. Sekretariatet arbejder videre med, så vidt muligt at få indhentet data fra KFF og evt. BUF. Jesper Levy har også tilbudt at bidrage.

Allan Marouf er tovholder på projektet ’Naturskole i Nordhavn’.

Planlægning af de kommende fagudvalgsmøder

Repræsentantskabet inviteres til at deltage på fagudvalgsmødet den 3. oktober. På fagudvalgsmødet den 5. september planlægger udvalget, hvordan man vil inddrage repræsentantskabet og hvad de skal præsenteres for. Møderne i fagudvalget udvides til minimum 2 timer. 

Social, Sundhed og Ældre

Møde med repræsentanter for Ældrerådet

 Allan Marouf og Dan Pedersen har haft møde med to repræsentanter fra Ældrerådet. Der var god stemning og nu er der kontakt. Der er dog ikke planlagt nyt møde. Der blev ikke drøftet konkrete aktuelle Østerbro-sager, men mere generelle dagsordener, herunder planlægning af plejehjem – herunder plejehjemmet på Gasværksgrunden.

Bydelsplanarbejdet

Fagudvalgets input til struktur for bydelsplanen

Der er enighed om, at Bydelsplangruppen kun er rådgivende, men ikke har nogen beslutningskompetence. Det er fagudvalgene, der indstiller alle projekter og det er LU der i sidste ende træffer beslutninger om indhold mv. 

Konkretisering af projekter til bydelsplanen – udpegning af tovholdere på projekter og påbegyndelse af udfyldning af projektskemaer 

Fagudvalget arbejder videre med temaet Ensomhed og får på næste fagudvalgsmøde mere input om emnet fra forvaltningen, herunder viden om, hvordan man kommer i kontakt med målgruppen.

Det blev påpeget, at der mangler et indsatsområde omkring ’Natur’. Det blev nævnt, at der kunne være noget om priserne på offentlig transport. Formanden kommenterede, at det kan være svært i en lokaludvalgsbydelsplan at sætte fokus på de generelle priser på offentlig transport. Det blev kommenteret, at der kunne være noget om flere siddepladser – gerne under punktet/indsatsområdet ’Byrum’

Deltagerne på repræsentantskabsmødet den 24. maj inviteres til fagudvalgsmødet den 4. oktober.

Byplan, miljø og teknik

Der var på fagudvalgets møde den 11. august besøg af arkitekt og bygherre for et nyt projekt på Øster Fælled Torv.

Ejeren og driftsorganisationen bag Øster Fælled Torv vil gerne skabe en revitalisering af pladsen og var af kommunens visitationsteam blevet anbefalet at tage kontakt til lokaludvalget for at præsentere projektet.

Arkitekten præsenterede et forslag om at åbne området bl.a. ved at skabe gennemgange i den omkringliggende mur, fortætte bygningsmassen bl.a. ved både at genetablere den nedrevne fægtehal (til kulturelle formål), og at skabe synergi mellem Fælledparken og Krudttønden.

 

 

 

Beslutning

Statusorienteringen fra fagudvalgene blev taget til efterretning.

 

 

Til top