Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Internetrefusion til lokaludvalgsmedlemmer

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg træffer beslutning om hvorvidt lokaludvalgets medlemmer skal have mulighed for at få internetrefusion i den indeværende valgperiode.

2. at lokaludvalget beslutter at sekretariatet hvert år skriver til lokaludvalgsmedlemmerne for at høre, hvem der er interesseret i internetrefusion i det pågældende kalenderår, samt at der fastsættes en tidsfrist for, hvornår sekretariatet skal have besked mhp. fastlæggelse af budget for det pågældende år. Lokaludvalget gøres opmærksom på, at det påhviler det enkelte medlem at indsende den nødvendige dokumentation for udgiften til sekretariatet indenfor en udmeldt frist, hvorefter muligheden for refusion bortfalder. Lokaludvalget gøres opmærksom på, at refusion af internetudgifter er en skattepligtig godtgørelse og derfor skal opgives til SKAT af det enkelte lokaludvalgsmedlem.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at lokaludvalgets medlemmer (men ikke suppleanterne) kan få tilbud om oprettelse og betaling af en internetforbindelse. Forbindelsen betales af sekretariatsmidlerne.

Det er lokaludvalget selv, der beslutter, om udvalgets medlemmer skal have tilbud om internetforbindelse. Dette betyder, at betalingen af internetforbindelsen først kan begynde fra det tidspunkt, hvor lokaludvalget har vedtaget dette på et møde. Men lokaludvalget kan godt vedtage at udbetale refusion for internetforbindelse med tilbagevirkende kraft, fra det tidspunkt lokaludvalget er konstitueret.

Internetrefusionen er skattepligtig og det påhviler det enkelte lokaludvalgsmedlem at indberette til SKAT.

Løsning

Taksten for internetrefusion ligger fra 1. januar 2014 på maksimalt 175 kr. pr. måned. Det betyder, at der kan ydes refusion for op til 2.100 kr. per medlem per år. I den forgående periode har ca. 5 medlemmer pr. år ønsket refusion.   

Såfremt Lokaludvalget beslutter, at medlemmerne skal have mulighed for at få internetrefusion, foreslås det, at sekretariatet skriver ud til lokaludvalget igen og beder om en bindende tilmelding til internetrefusion i indeværende år. Der sættes en frist for tilmelding til ordningen, ligesom der sættes en frist for indsendelse af dokumentation for udgiften til internet. Sekretariatet sender varsel ud inden fristen.

På samme måde skriver sekretariatet ud ved begyndelsen af hvert kalenderår i den indeværende valgperiode og holder styr på, hvilke medlemmer, der ønsker at modtage internetrefusion, samt varskoer behørigt om frister.

Det enkelte lokaludvalgsmedlem er ansvarlig for rettidig tilmelding til ordningen med internetrefusion, samt indsendelse af fornøden dokumentation indenfor tidsfristen, samt indberetning af refusionen til SKAT.

Økonomi

Udgifter til internetrefusion finansieres af sekretariatsmidlerne i overensstemmelse med ovenstående budget.

Videre proces

Hvis lokaludvalget beslutter at det skal være muligt for medlemmerne at modtage internetrefusion, skal sekretariatet have en individuel tilkendegivelse om dette senest den 7. november. 

Medlemmerne skal senest den 6. december 2021 indsende dokumentation for udgifterne i form af bilag.

Bilag indsendes til sekretariatet sammen med CPR-nummer, således at refusion udbetales direkte til medlemmets NEM-konto. Såfremt udgifterne er det samme hver måned eller kvartal, er det tilstrækkeligt at indsende bilag for én periode.

Sekretariatet sender en påmindelse til medlemmerne ultimo oktober.

Beslutning

1. at punkt. Lokaludvalget besluttede at medlemmerne skal have mulighed for at søge internetrefusion.

2. at punkt. Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning. 

Sekretariatet undersøger hvorvidt der er adgang til diverse medarbejderrabatter for LU-medlemmer. 
Til top