Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. projekt Sikre Skoleveje 2022

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

Østerbro Lokaludvalg behandlede på ordinært møde 22. juni 2022 et medlemsforslag fra Steen Jeppson om at afsende en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren. Lokaludvalget besluttede, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Steen Jeppson og Jóannes J. Gaard, der skulle gennemarbejde de konkrete problemstillinger i projektet. 

 

Østerbro Lokaludvalg besluttede på ordinært møde den 18. maj 2022 at indsende skriftligt input til Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af henvendelse fra forvaltningen, der bad om lokaludvalgets kommentarer til projektet.

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget beslutter at afsende vedhæftede udkast til henvendelse vedr. Sikre Skoleveje 2022.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningens afdeling "Tilladelse til Vejændring", som bl.a. står for Sikre Skoleveje-projekter i kommunen, henvendte sig i maj 2022 til lokaludvalget for at få udvalgets umiddelbare kommentarer til et bydækkende projekt i Sikre Skoleveje-regi om indkørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet 7:30 til 8:30. Projektet har til formål at forsøge at øge trafiksikkerheden omkring skolerne, særligt for skolebørn.

Projektet har fået finansiering i budget 2022 til at lave forsøg med tidsbegrænset indkørselsforbud ved ca. 10 skoler på tværs af byen. På Østerbro vil det være på én skole, formentlig Vibenshus Skole.

Lokaludvalget behandle på ordinært møde den 18. maj 2022 forvaltningens forespørgsel og besluttede at indsende input.

Løsning

Steen Jeppson og Jóannes Gaard præsenterede et gennemskrevet udkast til henvendelse for Fagudvalget for byplan, miljø og teknik på deres møde den 11. august 2022. Der var enighed i fagudvalget om at anbefale, at lokaludvalget indsender det vedhæftede udkast til henvendelse til forvaltningen som et supplement til de allerede indsendte input.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.

Videre proces

Såfremt indstillingen imødekommes står formanden i samarbejde med sekretariatet for indsendelse af henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Formanden sender henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen.
Til top