Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Høring: Forslag til biodiversitet i København

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget drøfter "Forslag til biodiversitet i København" og beslutter en række overskrifter til lokaludvalgets høringssvar.

2. at lokaludvalget nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvar på vegne af lokaludvalget.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har d. 20. juni 2022 godkendt forslagene til udsendelse i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen december 2022. Høringsperioden løber fra 23. juni til 18. september 2022.

Se materialet via Bliv Hørt https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslagene-biodiversitet-i-kobenhavn-st…

I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 sikre en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.

Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Der afholdes borgermøde den 1. september i Kulturcenter Kildevæld.

Lokaludvalgets formand har bedt Miljøpunkt Østerbro om at sende deres input til forslaget med henblik på at få deres vinkel med i lokaludvalgets høringssvar.

Løsning

Fagudvalget for byplan, miljø og teknik har drøftet sagen på deres møde den 11. august 2022. Fagudvalgets umiddelbare kommentar til forslagene er, at det er ærgerligt, at hverken Miljøpunkter eller lokaludvalg er indtænkt i strategi og handleplan.

Da høringsfristen løber til den 18. september, er det ikke muligt at vente med at vedtage et høringssvar til næstkommende møde i lokaludvalget (21. september). Dog vil fagudvalget gerne afvente borgermøde den 1. september samt Miljøpunkt Østerbros input, til der formuleres et høringssvar på vegne af lokaludvalget. 

Fagudvalget foreslår derfor, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe, som kan formulere og afsende høringssvar på vegne af lokaludvalget. Axel Thrige Laursen og Birger Jensen har meldt sig til at stå for formulering af lokaludvalgets høringssvar i samarbejde med sekretariatet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.

Videre proces

Såfremt indstillingen imødekommes står arbejdsgruppen i samarbejde med sekretariatet for formulering og afsendelse af lokaludvalgets høringssvar inden for høringsfristen med efterfølgende orientering af lokaludvalget.

Beslutning

Indstillingens 1. at punkt blev vedtaget uden afstemning. Følgende overskrifter / nøgleord blev drøftet og besluttet skulle indgå i høringssvaret.
 • Godt arbejde – god strategi
 • Miljøpunkter og lokale miljømedarbejdere bør inddrages i arbejdet med at udfolde strategien
 • Større grønne områder pr. københavner i 2030 – fx det samme som i 2011
 • Større trædækning i København i 2030
 • Flere vilde grønne områder – kun at slå græs og brænde ukrudt, hvor det er nødvendigt ift. sikkerhed mv.
 • Vandmiljø i god økologisk tilstand i 2027 og ikke i 2050
 • Inddrage borgere og lokaludvalg tidligt i etablering af grønne områder
 • Kan vi gøre eksisterende gade smallere, så der kan være flere grønne bede, husnære havearealer, etc. 
 • Vandløb over jorden - herunder f.eks. i / omkring Lersøparken (Bispebjerg)
 • Mulighed for at søge midler til mindre projekter i gårde – ikke kun til større projekter
 • Biodiversitet tænkes ind i udviklingen af nye byområder fra starten
 • Gøre små gårde mere grønne
 • Bruge modellen fra klimakvarteret
 • Strandboulevarden - Nord.

 

2. at punkt. Jóannes J. Gaard og Allan Marouf blev udpeget til at udarbejde et høringssvar på vegne af lokaludvalget.

Gamado Wolagbe forlod mødet efter behandlingen af punkt 6 kl. 19.44.

 

 Til top