Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Drøftelse af trafikanalyse vedrørende Østlig Ringvejs påvirkning af trafikken på Østerbro

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

16. september 2020

Østerbro Lokaludvalg besluttede i møde den 16. september 2020 at afsætte 75.000 kr. til en trafikanalyse vedrørende Østlig Ringvejs påvirkning af trafikken på Østerbro.

16. december 2020

Østerbro Lokaludvalg besluttede i møde 16. december 2020 at lokaludvalget skulle deltage i "Konference om Østlig Ringvej" i 2021 og at afsætte en rammebevilling på 30.000 kr. i 2021-puljemidler til finansiering af afholdelse af konferencen.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Østerbro Lokaludvalg drøfter resultat af trafikanalyse af Østlig Ringvejs påvirkning af trafikken på Østerbro og den videre proces - herunder konference om Østlig Ringvej.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har modtaget den bestilte trafikanalyse vedrørende Østlig Ringvej.

Der har efterfølgende været afholdt to elektroniske workshops med Grøn Mobilitet og Celis Consult vedrørende mulighederne for en trafiksanering af Østerbro, samt et styregruppemøde vedrørende konference om Østlig Ringvej.

Trafikanalysen

Beregningerne viser at trafikken i Trafikken på Nordhavnsvej kommer op på 87.000 køretøjer på et hverdagsdøgn, i scenariet uden betaling for at køre på vejen. Det er Vejdirektoratets vurdering af vejen så har nået sin kapacitetsgrænse og at der vil opstå hyppige køproblemer i myldretiden.

Trafikken vil særligt i myldretiden, vil være præget af trængsel. Det vil forventeligt føre til at myldretiden bliver længere – og det kan blive attraktivt at prøve at finde alternative ruter, for at spare tid.

I alle de scenarier, hvor forbindelsen delvist finansieres af betaling på vejen, vil trafikken imidlertid kunne afvikles.

Hvad kan man gøre på Østerbro?

Hvis man anlægger Østlig Ringvej og udbygger Lynetteholmen, vil der komme en kraftig stigning i trafikken på en rute gennem Østerbro, fra Helsingørmotorvejen ad Lyngbyvej og Nordhavnsvej til Nordhavnstunnelen. Til gengæld viser trafikberegningerne, at der bliver lavere trafikintensitet på alle øvrige veje på Østerbro – en effekt, der er en rigtig tendens, men formodentligt er overvurderet.

Denne situation kan lede til to udfordringer for trafikken på Østerbro:

  • Hvordan sikrer man, at den stigende trafik på Helsingørmotorvej - Nordhavnsvej- Nordhavnstunnellen bliver på denne strækning og ikke siver gennem Østerbro i jagten på en hurtigere vej uden trængsel?
  • Hvordan sikrer man at aflastning af trafikken på det meste af vejnettet på Østerbro fastholdes og ikke sander til igen med biltrafik?

Begge spørgsmål kan sikres gennem en trafiksaneringsplan for Østerbro, som holder uvedkommende biltrafik ude, men som formodentligt også betyder at adgangen i bil for beboerne på Østerbro vil blive vanskeligere.

Formålet med trafiksaneringsplanen er, som tidligere nævnt, primært at sikre at det store trafikpres på Nordhavsvej og -tunnel fører til at der siver en masse uvedkommende trafik gennem Østerbro. 

En effektiv måde at holde uvedkommende trafik ude fra et område er ved at etablere en trafikø.

Konceptet trafikøer indebærer, at den gennemkørende trafik reduceres ved at opdele området i mindre ”lukkede” zoner, hvor det kun er muligt at køre ind og ud samme sted. Har man som bilist ærinde i flere zoner, skal man anvende de prioriterede ’ringveje’ for at komme fra én zone til en anden.

Implementering af trafikøer er et effektivt virkemiddel til trafikalt at fredeliggøre større sammenhængende områder og skabe nye byrum med plads til ophold og øvrige transportformer - cykel, gang og bedre adgang til kollektive knudepunkter.

Erfaringer fra både ind- og udland viser, at etableringen af trafikøer overflytter bilture til især cykelture. Trafikøer vil derfor at kunne bidrage til en samlet reduktion af biltrafik og CO2-udledninge.

Konceptet trafikø vil derfor være et godt koncept til netop at lukke uvedkommende trafik ude fra Østerbro. Og dermed undgå at trafikken vil sive ad de mindre gader gennem Østerbro i de situationer, hvor der er kø på ’Lyngbyvej – Nordhavnsvej – Nordhavnstunnellen’ forbindelsen.

Konference om Østlig Ringvej

Bispebjerg, Østerbro og Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen om at afholde en konference om Østlig Ringvej. 

Målet med konferencen er at stille skarpt på, hvordan den Østlige Ringvej vil påvirke den øvrige by med lastbiltransport under anlæggelsen, samt sivetrafik og øget trafik på særlige indfaldsveje, når Ringvejen står færdig.

Den indledende høring til VVM redegørelsen vil være lige rundt om hjørnet efter konferencen, men målet rækker ud over indspark til høringsmaterialet og høringssvar. Ønsket er at debattere hvordan man som lokaludvalg ser, at kommune, stat og region kan samarbejde om at finde løsninger, som gavner den eksisterende by som rækker ud over VVM redegørelsen.

Konferencen bygges op med visioner, ekspertoplæg og politiske debatter – styret af en faglig stærk moderator.  Ønsket er, at den politiske debat skal afspejle de centrale beslutningstagere, og derfor inviterer lokaludvalgene både de afgørende politikere fra Københavns Rådhus og fra Folketinget.

Ud over en række deltagere til selve konferencen, bliver det streamet på Facebook og der laves aftaler med udvalgte journalister på landsdækkende aviser.

Konferencen er planlagt til tirsdag d. 31. august kl. 17-20 i Festsalen på 2. sal på Københavns Rådhus.

Løsning

Lokaludvalget drøfter trafikanalysen og konferencen. Lokaludvalget sender efterfølgende rapporten til TMU og anbefaler politikerne at følge anbefalingerne fra rapporten og at afsætte de nødvendige midler til at gennemføre projektet. Projektet kan også indgå i Østerbro Lokaludvalgs kommende bydelsplan. 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning.
Til top