Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 til tidlig inddragelse

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget drøfter udkastet ”Restaurations- og Nattelivsplan 2021” og indsender eventuelle kommentarer til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Problemstilling

Første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er blevet fremsendt til lokaludvalget til tidlig inddragelse. Bilagsmaterialet er meget omfattende, men kan læses på Kultur- og Fritidsudvalgets hjemmeside hvor det ligger under mødemateriale fra mødet den 4. marts 2021.  

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møder hhv. d. 24. og 28. september 2020 at igangsætte revisionen af Restaurations- og Nattelivsplanen fra 2017 samt at nedsætte ’Advisory Board for Natteliv’ med en række af de centrale aktører i nattelivet til at komme med anbefalinger til indholdet af planen. Lokaludvalgene har været repræsenteret i dette Advisory Board for Natteliv ved Indre By Lokaludvalg.

Advisory Boardet har afholdt to møder samt flere idéudviklingsworkshops. På den baggrund har forvaltningerne udarbejdet et fælles kommuniké (bilag 3), som beskriver arbejdet samt anbefalinger til det videre arbejde med Restaurations- og Nattelivsplanen. Som bilag 2 ligger de samlede individuelle skriftlige anbefalinger fra aktørerne.

Med udgangspunkt i kommunikéet samt udvalgenes tilkendegivelser har forvaltningerne udarbejdet et første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (bilag 4) og et Katalog over initiativer i Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (bilag 1). 

Proces

Planen behandles første gang politisk i KFU den 4. marts 2021 og TMU d. 8. marts. Herefter vil den blive behandlet i Bevillingsnævnet d. 11. marts og forventeligt igen i KFU og TMU hhv. d. 29. og 26. april.

Det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på deres møder hhv. d. 26. og 29. april vil blive forelagt andet udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen. Herefter forventes planen at blive sendt i offentlig høring fra uge 18-24, hvor lokaludvalgene også har mulighed for at komme med kommentarer.

Udkastet til den endelige plan forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på møder snarest efter sommerferien 2021 inden endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen.

Hvis lokaludvalgene har kommentarer til første udkast, skal disse indsendes senest d. 31. marts 2021 med henblik på, at kommentarerne kan medtages til KFU’s og TMU’s behandling i april.

Løsning

Udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er disponeret i tre dele:

  1. En vision, som sætter en retning for Københavns natteliv
  2. En miljødel til begrænsning af gener fra nattelivet
  3. En Restaurationsplan

Derudover er der udarbejdet et katalog over de konkrete initiativer, der indgår i Restaurations- og Nattelivsplanen. Kataloget (bilag 1 på dagsordenspunktet for KFU ovenfor) indeholder både initiativer, der kan iværksættes umiddelbart, initiativer der kan iværksættes, hvis der findes finansiering, og initiativer der kræver lovændringer eller yderligere undersøgelser. 

Økonomi

Sagen har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. Der kan eventuelt afsættes midler til promovering af opslag på facebook og Instagram, der kan indgå i udarbejdelsen af et høringssvar.

Videre proces

Sekretariatet indsender lokaludvalgets kommentarer til udkastet, som tages med i KFU’s ogTMU’s behandling af udkastet i april. 

Beslutning

Punktet blev udsat.
Til top