Søg
Mødedato: 29.03.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Proces- og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024

Se alle bilag

Økonomiudvalget skal tage stilling til Økonomiforvaltningens forslag til en overordnet proces- og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at proces- og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024 tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentation skal ifølge Planloven offentliggøre en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2023. Formålet med kommuneplanstrategien er at fastlægge den politiske og strategiske retning for byens fysiske udvikling for en 12-årig tidshorisont.

Kommuneplanstrategiens overordnede visioner, mål og strategiske retning kan følges op af en revision af kommuneplanen, hvori planstrategiens indhold udmøntes.

Kommuneplanen er opbygget med udgangspunkt planlovens lovbestemte minimumskrav, der bl.a. omfatter overordnede mål for arealanvendelsen i kommunen samt retningslinjer og rammer for lokalplanernes indhold. Af konkrete emner som kommuneplanen kan forholde sig til kan nævnes rækkefølgen for byudviklingen, lokalisering af erhverv og udpegning af kulturmiljøer samt rammer for boligstørrelser og parkering. Det er ikke et krav, at kommuneplanen revideres efter hver kommuneplanstrategi og Borgerrepræsentationen kan beslutte sig for at genvedtage eller vedtage mindre ændringer af den gældende kommuneplan.  

Udarbejdelse af en ny kommuneplanstrategi og revision af kommuneplanen indebærer en række procestrin, der involverer fagudvalg, Borgerrepræsentation, Lokaludvalg, borgerne og eksterne aktører og forvaltningen ønsker med den fremlagte tidsplan at skabe rammer for en åben og dialogbaseret proces.

Løsning

Økonomiforvaltningen foreslår en tidsplan med endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi i 2023 og Kommuneplan i 2024. Det vil give tilstrækkelig tid til en grundig borgerdialog og proces. Den gældende Kommuneplanstrategi 2018 og Kommuneplan 2019 blev først vedtaget i henholdsvis 2019 og 2020. Den skitserede tidsplan vil dermed understøtte, at der er tilstrækkelig tid til at evaluere den gældende kommuneplans virkning.

Proces for Kommuneplanstrategi 2023
Økonomiforvaltningen lægger op til, at der som indledning til processen for en ny kommuneplanstrategi udføres en spørgeskemaundersøgelse af københavnernes holdning til centrale emner i byudviklingen.

Undersøgelsens resultater suppleres af en række faglige analyser, som blev bestilt i forbindelse med Kommuneplan 2019. Københavnernes input og de faglige analyseresultater skal således danne grundlag for de indledende politiske drøftelser om temaer og fokus i kommuneplanstrategien. Forvaltningen lægger op til en første drøftelse af temaer og fokusområder i Økonomiudvalget efter sommerferien med en opfølgende drøftelse og vedtagelse af kommissorium for Kommuneplanstrategi 2023 i slutningen af 2022.

Med udgangspunkt i det vedtagne kommissorium vil forvaltningen udarbejde et første udkast til Kommuneplanstrategi 2023, som forelægges Økonomiudvalget med henblik på udsendelse af udkastet i en intern høring i Lokaludvalg, fagudvalg og råd.

På baggrund af den interne høring udarbejder forvaltningen et nyt udkast, der med behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan sendes i offentlig høring.

På baggrund borgerdialogen og den offentlige høring udarbejder forvaltningen et endeligt forslag til Kommuneplanstrategi 2023, der skal vedtages i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2023.

Proces for Kommuneplan 2024
Foruden at fastlægge den strategiske retning for byens udvikling skal Kommuneplanstrategi 2023 beskrive, hvordan kommuneplanen ønskes revideret. Kommuneplanstrategien 2023 skal således virke som en arbejdsplan for Kommuneplan 2024.

Forvaltningen vil efter vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2023 udarbejde et første udkast til revision af kommuneplanen, hvorefter der følger politiske behandlinger samt interne og offentlige høringer svarende til processen for kommuneplanstrategien.

Borgerdialog og offentlige høringer
Forvaltningen lægger med indstillingen op til, at der som et nyt initiativ udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse af københavnernes holdninger til centrale emner i byudviklingen forud for de første politiske drøftelser om indholdet i kommuneplanstrategien.  Undersøgelsen skal kvalificere grundlaget for det videre arbejde og skabe en stærkere sammenhæng mellem forvaltningens oplæg, de politiske drøftelser og københavnernes holdninger.

Af oplagte emner der kan indgå i undersøgelsen kan nævnes:

 • Boligmarkedet
 • Grønne områder
 • Bevaring
 • Mobilitet
 • Sammenhæng med hovedstadsområdet

Økonomiforvaltningen vil inddrage øvrige forvaltninger i udarbejdelsen af undersøgelsen, ligesom de øvrige forvaltninger vil blive inddraget i den videre planlægning af høringsforløbene.

Det foreslås, at ambitionsniveau for borgerdialog og offentlige høringer indgår i Økonomiudvalgets drøftelser efter sommerferien og en endelig plan for borgerdialog og høringer indgår i kommissoriet for Kommuneplanstrategi 2023.

Afrapportering af analyser i ØU
Af bilag 2 fremgår en tidsplan for afrapportering af allerede igangsatte analyser til Økonomiudvalget. Analyserne er blevet politisk bestilt i forbindelse med Kommuneplan 2019 eller efterfølgende budgetbeslutninger. Det drejer sig om:

 • Analyse af planlægning for håndværks- og kreative erhverv
 • Analyse af afstandsmål for grønne områder
 • Kortlægning af byens sjæl
 • Opdatering af kulturmiljøer
 • Analyse af planlægning for hoteller

Af bilag 3 fremgår en samlet analyseoversigt over igangsatte analyser og planlagte analyser. Forvaltningen vil på baggrund af de politiske besluttede temaer og fokusområder i kommissoriet for Kommuneplanstrategi 2023 vurdere behovet for yderligere analyser. 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning gå videre med processen som beskrevet i sagen.

 

 

Søren Hartmann Hede  / Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenpunkt 3: Proces- og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024 (2022-0076398)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2022

Det Konservative Folkeparti og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af indstillingen:

”at ØKF skal fremkomme med en revideret tidsplan, hvor arbejdet med en ny kommuneplanstrategi og udkast til kommuneplan skal igangsættes og fremmes betydeligt, så kommuneplanen kan vedtages i 2023”

Det af Det Konservative Folkeparti og Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 8 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V og I.

Imod stemte: A, Ø og F.

 

Indstillingen blev herefter taget til efterretning uden afstemning.

Til top