Mødedato: 27.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

København Kommunes håndtering af energispareplanen

Se alle bilag
Økonomiudvalget forelægges en indstilling om Københavns Kommunes håndtering af energispareplanen, der blev præsenteret af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den 8. september 2022. 

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at regeringens anbefalinger generelt implementeres i Københavns Kommune i alle bygninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til bygningens anvendelse, beboere, tekniske løsninger mv.

2. at der iværksættes kommunikation om energisparetiltag, som beskrevet i sagen.

3. at det tages til efterretning, at KEID igangsætter analyse af yderligere energibesparende indsatser.

Problemstilling

Den 8. september 2022 præsenterede regeringen, KL og Danske Regioner en række energispare-indsatser vedr. offentlige bygninger. Regeringen har udsendt instruks til staten med henblik på at indføre energisparetiltagene for staten hurtigst muligt og med ikrafttrædelse senest den 1. oktober 2022.

KL opfordrer på baggrund heraf kommunerne til at følge de udmeldte energispareråd, herunder at sænke temperaturen til 19 grader i administrative bygninger m.fl., mens temperatursænkning i fx vuggestuer, plejehjem og døgninstitutioner er op til en konkret vurdering hos den enkelte kommune.

Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller, at Københavns Kommune (KK) følger statens anbefalinger i alle bygninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til bygningens anvendelse, beboere, tekniske løsninger mv.

Anbefalingerne for offentlige bygninger er:

  1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv. (ikke plejehjem og vuggestuer mm.).
  2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
  3. At forkorte fyringssæsonen.
  4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Løsning

ØKF foreslår, at Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) er tovholder på indsatsen, og at koordinationen mellem KEID og fagforvaltningerne sker i det tværgående forum, som blev etableret i forbindelse med Energistrategien. Koncernkommunikation inddrages i koordinationen og har ansvaret for kommunikationsindsatsen.

Anbefaling 1: At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv. (ikke plejehjem og vuggestuer mm.)
KEID har udarbejdet en handleplan med henblik på at imødekomme en temperatursænkning til 19 grader i kommunale bygninger.

Handleplanen tager højde for temperatursænkningen ift. brugernes sårbarhed således, at anbefalinger kun implementeres i bygninger, som er egnet, fx administrationsejendomme. KEID vil i samarbejde med fagforvaltningerne kategorisere, i hvilke bygninger og bygningskategorier anbefalingerne kan implementeres inden den 1. oktober 2022.

Temperatursænkningen vil blive indstillet og kontrolleret centralt af KEID’s personale, da 98 procent af KK’s ejendomme er tilkoblet en central styringsautomatik. Der bliver indstillet en ny komforttemperatur, der reducerer fremløbstemperaturen. Hvad angår de resterende 2 procent, vil KEID og de relevante fagforvaltninger indgå i dialog om handlemuligheder.

Dette tiltag kræver samtidig, at det lokale driftspersonale og brugerne inddrages. Fx skal driftspersonalet justere radiatorindstillingerne hensigtsmæssigt, og brugerne må ikke ændre på disse. Dette skyldes, at selvom fremløbstemperaturen reduceres, vil varmen i enkelte lokaler stadig kunne differeres. Der vil foregå en koordinering mellem KEID, Koncernkommunikation og fagforvaltningerne for at sikre en tilstrækkelig oplysning på de enkelte lokationer.

Der er blevet afholdt møde i Beredskabssamordningen i Københavns Kommune (BSKK) den 16. september 2022, hvor det på tværs af forvaltningerne blev aftalt, at alle forvaltninger udarbejder oversigter over:

  1. Kritiske ejendomme ved 19 grader.
  2. Kritiske ejendomme ved manglende varme i mere end to døgn.

BSKK er ansvarlig for kommunens beredskabssamordning, herunder udarbejdelsen af planer, actioncards og instrukser samt kriseledelsesorganisationen i kommunen.

Forvaltningerne er i gang med at udarbejde lister over ejendomme, som KEID/BSKK indsamler. KEID vil herefter koordinere med fagforvaltningerne i fornødent omfang, med henblik på at iværksætte en samlet styring af ejendommene. I koordinationen vil der ligeledes indgå et tværgående perspektiv med fokus på, at forskelle mellem ensartede tilbud skal kunne forklares. Den enkelte forvaltning afklarer, om der træffes administrativ eller politisk beslutning omkring undtagelser.

Anbefaling 2: Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger
KEID er ansvarlig for udebelysning på de ejendomme, som KK ejer. Dette styres som udgangspunkt af lokalt driftspersonale, og kan ikke centralstyres på samme måde som varmen.

KEID anbefaler, at man slukker for belysningen på KK’s egne bygninger og vil derfor undersøge, hvor udebelysningen kan slukkes. Bidrag fra forvaltningernes indmeldinger om bygninger og institutioner, der kan være særligt sårbare vil indgå.

KEID vil i samarbejde med Koncernkommunikation udarbejde materiale om slukning af belysning på facaderne. I den forbindelse vil der også blive taget stilling til, hvordan de 3. mandslejemål, hvor KK er lejer, bedst kan håndteres.

Anbefaling 3: At forkorte fyringssæsonen
KEID foreslår, at opvarmning/ fyringssæson ikke startes, før den indvendige temperatur er under 19 grader. Der skal dog tages højde for kortlægningen af forvaltningernes ejendomme, som skal undtages for temperatursænkning. I praksis kan man dermed ikke udskyde fyringssæsonen på en række ejendomme, da det medfører en uhensigtsmæssig sænkning af temperaturen på kritiske lokationer.

I administrationsejendomme vil fyringssæsonen som udgangspunkt først blive opstartet, når inde temperaturen falder til 19 grader. Der kan være ejendomme, hvor det ikke er muligt pga. ejendommenes øvrige anvendelse eller på grund af forhold hos tredjeparter, der udlejer/ejer/drifter ejendommene. Derefter vil inde temperaturen blive holdt på cirka 19 grader.

Anbefaling 4: Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum,

Der udarbejdes en kommunikationsplan af Koncernkommunikation. Planen vil i første omgang fokusere på:

  • Ledelseskommunikation og kommunikation til medarbejdere i KK om de tiltag, som gennemføres af KEID eller lokalt.
  • Udarbejdelse af en intern kampagne med fx print-selv materiale med gode spareråd til kommunens medarbejdere.
  • En ekstern kommunikationsindsats, hvor Koncernkommunikation deler energisparekampagner fra Energistyrelsen og HOFOR på KK’s medier.
  • Udarbejdelse af et fælles presseberedskab.

Yderligere energibesparende indsatser
Udover ovenstående indsatser vil der kunne opnås reduktion i energiforbruget ved at slukke for varmt brugsvand i udvalgte bygninger/tidsrum og justere driftstiden på ventilationsanlæg. KEID vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang dette kan implementeres.

Herudover vil der kunne igangsættes forskellige indsatser, som dog ikke kan gennemføres uden særskilt finansiering. KEID har således igangsat en analyse af en række tiltag, herunder efterisolering og optimering af fjernvarmeanlæg, intelligent varmestyring, mere LED-belysning og fremskyndelse af indsatser i KK’s energistrategi (især energirigtig drift).

KEID har tidligere udarbejdet et politikersvar omkring et udkast til Energistyrelsens idékatalog. Dette er vedlagt til orientering som bilag 1.

Vedlagt som bilag 2 er fortrolig orientering fra HOFOR om forsyningssituationen.  

Forvaltningernes særskilte tiltag

Det vil være relevant for alle forvaltninger at overveje yderligere energisparetiltag, som vedrører den enkelte fagforvaltning . Dette vil ske  i den enkelte fagforvaltning og eventuelt med inddragelse af det respektive fagudvalg.

Den enkelte fagforvaltning kan med udgangspunkt i egne fagområder vurdere hvilke indsatser, der kan bidrage til yderligere energibesparende tiltag.

Der vil ske erfaringsudveksling og koordination på tværs af forvaltningerne i den tværgående forvaltningskreds for energibesparelser.

Implementering af energisparetiltagene skal ske i tæt samarbejde og koordinering mellem KEID, Koncernkommunikation og fagforvaltningerne for at sikre, at medarbejdere på kommunens lokationer er tilstrækkeligt oplyst til at understøtte anbefalingerne.

Som ved arbejdet med corona og indkvartering af ukrainere har ØKF indkaldt fagforvaltningerne på direktørniveau med henblik på at nedsætte en kreds af relevante chefer og medarbejdere til at koordinere indsatsen.

Borgerrettet kommunikation
Efter Koncernkommunikation har udrullet oplysningskampagnen internt til medarbejdere, lejere mv. afdækkes mulighederne for at udarbejde borgerrettet kommunikation bl.a. med afsæt i erfaringerne fra den målrettede kommunikationsindsats under pandemien.

HOFOR forventes derudover at lave kampagneindsats målrettet varmebesparelser. Koncernkommunikation vil dele dette materiale på KK’s sociale medie-kanaler.

Økonomi

De foreslåede initiativer vil reducere energiforbruget og dermed reducere udgifterne til energi, men den samlede udgift forventes at være højere end tidligere pga. prisudviklingen. En sænkning af temperaturen til 19 grader, vil ikke medføre merudgifter på kort sigt, men en række medarbejderressourcer på ejendomsdrift-området vil blive omprioriteret i KEID og fagforvaltningerne. Der vil også være opgaver for andre personalegrupper (fx indstilling af termostater o.lign.).

Videre proces

KEID koordinerer temperatursænkning.

Kredsen af administrerende direktører drøfter status for beredskaber med Hovedstadens Beredskab den 29. september 2022, herunder særligt for varmenedbrud og strømnedbrud. I forlængelse heraf kan der være behov for at genbesøge forvaltningernes beredskabsplaner.

Der følges op på håndtering af indsatsen for energibesparelser i den tværgående forvaltningskreds

Økonomiudvalget vil i november modtage en status på håndteringstiltagene, herunder forvaltningernes indmeldinger om undtagelser for temperatursænkning

Søren Hartmann Hede       /Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenpunkt 2: Københavns Kommunes håndtering af energispareplanen (2022-0290949)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2022

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning

 

Økonomiudvalget afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er vigtigt, at fagforvaltningerne får den nødvendige frihed til at tilrettelægge de energibesparende tiltag mest hensigtsmæssigt på den enkelte forvaltnings område, herunder på hvilke borgerrettede tilbud tiltagene skal iværksættes. Der skal i den forbindelse være plads til, at man lokalt på den enkelte institution også kan bidrage til løsningen, hvis borgere og medarbejdere ønsker det. Fagudvalgene skal løbende orienteres om udvikling og tiltag i den enkelte forvaltning, men det er samtidig vigtigt med fleksibilitet ift. at træffe de nødvendige beslutninger hurtigt og iværksætte relevante tiltag.”

Til top