Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Opfølgning på medlemsforslag om videreførelse af intern kampagne af energibesparelsesindsatser fra vinteren 2022-2023

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen besluttede den 24. august 2023 at videreføre regeringens instruks fra 2022-2023 om energibesparelser. Regeringen ophævede denne instruks den 26. september 2023. Jævnfør Borgerrepræsentationens beslutning viderefører Københavns Ejendomme i Økonomiforvaltningen energibesparelsesindsatserne fra vinteren 2022-2023. Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at Økonomiforvaltningen viderefører den interne energibesparelseskampagne fra vinteren 2022-2023.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at Økonomiforvaltningen på linje med vinteren 2022-2023 videreformidler HOFOR og Energistyrelsens energibesparelsesvejledninger på Københavns Kommunes sociale medier,
 2. at Økonomiforvaltningen gentager sidste års interne kampagne ’God energi – ja tak’ fra vinteren 2022-2023,
 3. at medlemsforslaget af den 24. august 2023 angående energibesparelser i Københavns Kommune, jf. bilag 1, hermed er håndteret.

Problemstilling

På grund af energikrisen i Europa vinteren 2022-2023 indførte regeringen instruks til energibesparelser i offentlige bygninger med ikrafttrædelse den 1. oktober 2022. Instrukserne omfattede følgende tiltag, der hvor det blev vurderet muligt og teknisk egnet:

 • Opvarmning til maks. 19 grader
 • Slukning af unødvendig belysning
 • Forkortelse af fyringssæsonen
 • Reduktion af driftstid
 • Informationskampagne til medarbejdere

Borgerrepræsentationen besluttede den 24.  august 2023 at pålægge forvaltningerne (vedlagt bilag 1),

 1. at videreføre energibesparelserne fra vinteren 2022 -23, herunder de lavere indetemperaturer (Dog kan fagudvalgene beslutte at stoppe enkelte energibesparelser, der ikke er hensigtsmæssige).
 2. at sikre god energiledelse.
 3. at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), udarbejder sag til politisk behandling om at igangsætte en fornyet energikampagne over for borgere og virksomheder, i samarbejde med kommunens forsyningsselskaber.

Regeringen ophævede den 26. september 2023 den tidligere energibesparelsesinstruks for offentlige arbejdspladser, men opfordrer stadig til, at forbrugsreduktionen fastholdes fra vinteren 2022-2023.

Løsning

Økonomiforvaltningen (ØKF) viderefører energibesparelsesindsatsen fra vinteren 2022-2023, herunder den sænkede indendørstemperatur til 19 grader, der hvor det af forvaltningerne er blevet vurderet muligt og teknisk gennemførligt.

Sænkningen i fremløbstemperaturen bliver koordineret af KEJD og er løbende blevet drøftet i regi af Tværgående forum for energioptimering på ejendomme og Koordinationsgruppen for ejendomsdrift. Herunder har Koordinationsgruppen for ejendomsdrift fået bestilling på at indberette, hvilke ejendomme i forvaltningerne der kan skrues ned med hensyn til brugerne. KEJD følger op på denne bestilling løbende og regulerer fremløbstemperaturen med afsæt heri.

KEJD er forberedt og har indstillet energiforbrugende anlæg i Københavns Kommunes (KK) bygninger efter instrukserne fra vinteren 2022-2023.

Med udgangspunkt i medlemsforslaget og udmeldingerne fra staten om energisituationen i Danmark i år har ØFK og TMF vendt behovet for intern og ekstern kommunikation fra KK i år.

Med afsæt heri vil ØKF gentage sidste års interne kampagne ’God energi – ja tak’, som påtænkes udrullet i slut oktober/start november i hele KK. Kampagnematerialet vil have fokus på at formidle budskabet om de 19 grader, men da staten i modsætning til sidste år ikke kommer med direkte anbefalinger til kommunerne om at spare på energien, vil der derudover primært være fokus på de gode spareråd fremfor påbud.

Kampagnen består af følgende delelementer:

 • Nyhed til intra, der tilbydes alle forvaltninger
 • Baggrundsinformation og talepinde til kommunens ledere
 • Baggrundsside på intra
 • Print-selv materiale der deles på intrasiden, og som forvaltningerne kan bruge efter ønske og behov

Kampagnen vil også i år fokusere på de tiltag og spareråd, som medarbejderne selv kan være med til at implementere, fx at slukke lyset ved arbejdstids ophør, lukke døre og begrænse brugen af varmt vand. Derudover gentages budskabet om, at man ikke må skrue på radiatorernes termostater, så vi holder de 19 grader indendørs.

I lighed med sidste år vil ØKF også i år dele budskaber fra hhv. HOFOR og Energistyrelsen på KK’s sociale medier, når de løbende kommer med gode spareråd. På linje med sidste år vil det således udgøre KKs energikampagne over for borgere og virksomheder i samarbejde med kommunens forsyningsselskaber, jf. 3. at-punkt i medlemsforslaget.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af at implementere Borgerrepræsentationens beslutning at videreføre energibesparelsesindsatserne fra 2022-2023. 

Videre proces

KEJD fortsætter arbejdet med at videreføre energibesparelsesindsatserne fra vinteren 2022-2023, som besluttet af Borgerrepræsentationen. Kommunikationskampagnen igangsættes.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenspunkt 8: Opfølgning på medlemsforslag om videreførelse af intern kampagne af energibesparelsesindsatser fra vinteren 2022-2023 (2023-0398523)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Indstillingen blev godkendt med 9 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, C og B.

Imod stemte: I

Undlod at stemme: V

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten er enige i at videreføre undtagelser fra energibesparelserne 2022-2023 som indebærer, at alle SOF’s og SUF’s borgerrettede adresser samt daginstitutioner og tandklikker undtages fra kravet om 19 grader.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre stiller sig kritisk overfor at fastholde kravet om de 19 grader.”

 

Til top