Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Budget 2024 betydning for Økonomiudvalget

Se alle bilag

Økonomiudvalget orienteres om alle projekter, der er besluttet med budgetaftalen for 2024, hvor Økonomiforvaltningen er tildelt bevillinger eller indgår i en hensigtserklæring. Med budgetaftalen for 2024 er Økonomiudvalget blevet tildelt bevillinger på i alt 48,7 mio. kr. på service i 2024 og 226,2 mio. kr. på anlæg i 2024. Derudover har Økonomiforvaltningen en andel i 32 hensigtserklæringer, hvoraf Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig for 12 hensigtserklæringer.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller overfor for Økonomiudvalget,

  1. at status på udmøntningen af budgetaftalen for 2024 tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 5. oktober 2023 Københavns Kommunes budget for 2024. Med nærværende indstilling gives et overblik over alle de bevillinger, der ligger under Økonomiudvalget.

Med budgettet for 2024 har Økonomiudvalget fået tildelt i alt 48,7 mio. kr. på service i 2024 og 226,2 mio. kr. på anlæg i 2024. Den samlede finansiering i 2023-2031 udgør 1,7 mia. kr. De økonomiske konsekvenser kan opdeles i følgende otte kategorier:

  1. Need to og rettidig omhu
  2. Øget kapacitet
  3. Planlægningsbevillinger
  4. Klima
  5. Infrastruktur
  6. Investeringsforslag
  7. Hensigtserklæringer
  8. Øvrige

Af nedenstående fremgår tabeller på hver af de otte kategorier. Et samlet overblik er vedlagt som bilag 1.

Løsning

Til forhandlingerne om Budget 2024 havde Økonomiforvaltningen to ønsker kategoriseret som henholdsvis need to og rettidig omhu med udgifter på i alt 2,3 mio. kr. på service i 2024 og 8,4 mio. kr. på anlæg i 2024. Den samlede finansiering udgør i alt 179,9 mio. kr. jævnfør tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over bevillinger på need to og rettidig omhu

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024
(mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

16

Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden

2,3

-

3,4

20

Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum

-

8,4

176,5

I alt

 

2,3

8,4

179,9

I tabel 2 gives et overblik over de afsatte bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner og bygninger i 2024 og frem. Der er afsat i alt 629,9 mio. kr. til øget kapacitet i Økonomiforvaltningen med budgettet for 2024.

Tabel 2. Oversigt over bevillinger til øget kapacitet

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024
(mio. kr.)

Finansiering i alt
(mio. kr.)

10

Anlægsbevilling til etablering af specialspor med 48 elever ved Peder Lykke Skolen

-

11,3

129,1

10

Planlægning- og anlægsbevilling til tidlig opstart til specialtilbud til skoleåret 2024/2025

-

18,9

21,7

11

Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor

-

7,3

77,1

11

Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By

-

-

-

11

Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj

-

14,2

53,2

12

Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret

-

34,1

72,7

15

Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej

-

8,7

136,7

15

Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo

-

6,9

8,8

15

Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning

-

3,5

14,0

18

Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen af botilbud på Sluseholmen

-

17,0

20,3

19

Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby

-

2,6

28,9

32

Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm

-

4,2

67,4

I alt

 

-

128,7

629,9

Økonomiudvalget blev tildelt syv planlægningsbevillinger med budgettet for 2024. Der blev afsat i alt 39,3 mio. kr. på anlæg i 2024 og den samlede finansiering udgør 59,8 mio. kr.

Tabel 3. Oversigt over planlægningsbevillinger

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024
(mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

11

Planlægningsbevilling til Guldberg Skole

-

19,3

22,7

12

Planlægning af daginstitutioner

-

3,1

3,9

15

Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157

-

3,2

3,2

18

Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen

-

6

3,6

18

Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej

-

0,6

0,6

18

Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger

-

0,8

0,8

33

Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder

-

0,2

0,2

38

Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark

-

3,3

19,6

38

Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg

-

2,8

5,2

I alt

 

-

39,3

59,8

Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2024 fået tildelt fem klimarelaterede bevillinger. Der blev afsat i alt 5,0 mio. kr. på service i 2024 og 1,7 mio. kr. på anlæg i 2024. Den samlede finansiering er på 18,8 mio. kr. jævnfør tabel 4.

Tabel 4. Oversigt over klimarelaterede bevillinger

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024
(mio. kr.)

Finansiering i alt
(mio. kr.)

40

Udvikling af klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb

1,2

 

3,1

40

Model for klimarigtigt vedligehold

1,5

 

5,9

40

Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold

 

1,7

5,1

40

Tiltag til klimaoptimering af m2-behov

1,2

 

3,0

54

Forundersøgelse af skovrejsning

1,1

 

1,1

I alt

 

5,0

1,7

18,2

På kategorien infrastruktur indgår tre bevillinger, som blev givet med budgetaftalen 2024. Den samlede finansiering udgør 374,7 mio. kr. hvilket primært vedrører mere metro og generel udbygning af infrastruktur i 2024-2027.

Tabel 5. Oversigt over bevillinger på infrastruktur

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

42

Mere metro og generel udbygning af infrastruktur

-

-

357,2

46

Miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej

-

15,0

15,5

54

Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen

-

2,0

2,0

I alt

 

-

17,0

374,7

Der blev med budgettet for 2024 tildelt syv investeringscases under Økonomiforvaltningen. Der er afsat samlet finansiering på 83,4 mio. kr., jævnfør tabel 6. 

Tabel 6. Oversigt over bevillinger på investeringsforslag

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

57

BC01 Fremtidens indkøb

24,2

2,3

53,3

57

BC02 Automatisering af skadebehandling

2,9

 

12,3

57

BC03 Indregulering af varmeanlæg

 

4,8

4,8

57

BC06 Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK

1,5

 

2,2

57

BC07 Mere effektiv udnyttelse af administrative kvadratmeter

1,8

 

1,8

57

BC08 Anskaffelse af ESM-system

 

7,7

7,7

57

BC09 Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond

-

1,3

1,3

I alt

 

30,4

16,1

83,4

I nedenstående tabel 7 fremgår 12 hensigtserklæringer som Økonomiforvaltningen er den hovedansvarlige på.

Tabel 7. Oversigt over hensigtserklæringer med Økonomiforvaltningen som hovedansvarlig

Sidetal

Titel

20

ØK27. Sikker By budgetpakke 2024

36

ØK62. World Tour Copenhagen

40

ØK20. Klimatiltag

40

ØK77. Carbon Capture and Storage

40

ØK17. Tiltag til klimaoptimering af m2-behov

41

ØK38. Samordnet varetransport af kommunens indkøb

41

ØK59. Forundersøgelse af skovrejsning

41

ØK29. Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter

46

ØK28. Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelsesefterslæb Kødbyen

46

ØK70. Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering

47

ØK06. Mulighed for nedsættelse af grundskyld, dækningsafgift og indkomstskat

54

ØK58. Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen

Økonomiforvaltningen indgår i 20 hensigtserklæring, hvor de er en anden forvaltningen, der er hovedansvarlig for udarbejdelsen til kommende politiske forhandlinger.

Tabel 8. Oversigt over hensigtserklæringer hvor andre forvaltninger er hovedansvarlige

Sidetal

Titel

13

BU20. Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

14

SO03. Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre

28

BOR1. Lov om beskyttelse af whistleblowere

31

BU22. Styrket trivsel for københavnske børn og unge og merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem

31

BU41. Merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem

32

BU24. Supplerende budgetmodel på almen undervisning

36

Idrætsmilliard

37

KF015. Fortsat samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden

37

KF116. Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard

38

Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus

39

Ketsjersportens Hus

39

KF117. Valby Idrætspark

41

Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

41

SU47. Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH

42

Byens grønne kiler

45

Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri

49

KF115. Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter

50

Skoleidræts- og skolesvømmehaller

55

Udvikling af Palads og Vesterport

57

Reduktion i kontingent til KL

Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2023 fået tildelt 22 øvrige bevillinger. Der blev afsat i alt 8,6 mio. kr. på service i 2024 og 15,0 mio. kr. på anlæg i 2024. Den samlede finansiering er på 181,5 mio. kr.  jævnfør tabel 9.

Tabel 9. Oversigt over øvrige bevillinger i Økonomiforvaltningen

Sidetal

Titel

Service i 2024
(mio. kr.)

Anlæg i 2024 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

17

Fastholdelse og rekruttering til Økonomiudvalget

1,5

-

1,8

18

KF003 Fortrolig sag

-

-

21,0

20

Sikker By akutpulje til anlæg

-

0,5

0,5

28

City of Congresses

0,9

-

3,7

28

Copenhagen Capacity (Erhvervspakke og turismepakke)

2,3

-

9,1

28

Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist

1,1

-

4,6

28

kongresturisme - Styrkelse af City of Congresse

0,6

-

2,3

28

Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København

0,7

-

2,7

28

Øget støtte til Copenhagen Capacity

2,5

-

9,8

28

Yderligere støtte til Copenhagen Capacity

4,0

-

4,0

28

Startup Housing

1,1

-

2,2

36

Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter

-

-

100

36

World Tour Copenhagen

-

-

15,0

38

Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark

-

1,9

3,5

41-42

Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune

1,3

7,4

23,1

44

Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro

-

-

1,0

46

Lynetteholm puljen

-

4,2

14,2

54

Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street

1,0

-

2,0

54

Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune

2,0

-

2,0

54

Tilgængelighed i kommunens bygninger

-

1,0

3,0

55

Forlængelse af megaeventpuljen

-

-

15

59

Reduktion af de administrative udgifter i Økonomiudvalget

-8,0

-

-32,0

I alt

 

11,0

15,0

208

* De fortrolige budgetnotater indgår i totalerne

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 4: Budget 2024 betydning for Økonomiudvalget (2023-0376525)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top