Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Styringsmodel for anlæg i 2024

Med udgangspunkt i styringsmodellen, der er beskrevet i augustindstillingen til budget 2024, forelægges en styringsmodel for det samlede niveau for måltal til anlægsudgifter i 2024. Måltalsfordelingen i modellen er baseret på udvalgenes andele af regnskabet for 2022 samt nye projekter i budgetaftalen. Hertil kommer måltal til idrætsmilliarden og udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

Indstilling

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at godkende styringsmodellen for anlægsstyring i 2024,
  2. at der herudover afsættes måltal til projekter vedrørende idrætsmilliarden og udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet, som beskrevet i løsningsafsnittet.

Problemstilling

 

Kommunernes anlægsramme er i 2024 fastsat til 19,1 mia. kr. samt 0,2 mia. kr. til løft kommunernes anlægsinvesteringer til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Der er sanktion på overskridelse af kommunernes samlede anlægsramme i budgettet, men ikke i regnskabet.

Det er vigtigt, at Københavns Kommune bidrager til kommunernes samlede rammeoverholdelse ved at anlægsudgifterne i regnskabet svarer til rammen. Erfaringer fra tidligere år viser, at der er behov for, at anlægsstyringen tager udgangspunkt i et internt måltal, der er højere end anlægsrammen for at fremme eksekveringen. Dog viser erfaringerne fra 2022 og 2023, at måltallet ikke bør fastsættes betydeligt over anlægsrammen, idet det kan medføre for høj eksekvering og dermed merforbrug på bruttoanlæg.

På den baggrund skal der fastlægges en styringsmodel for anlæg, der fortsat fastholder et højt eksekveringsniveau, samtidig med at risikoen for at regnskabsresultatet overstiger rammen, begrænses.

I augustindstillingen blev der præsenteret en styringsmodel, der tog udgangspunkt i KLs udmeldte vejledende måltal på 3.300 mio. kr. tillagt 10 pct. Københavns Kommune har efter den fælleskommunale budgetkoordinering fået en bruttoanlægsramme på 3.506 mio. kr. Københavns Kommunes anlægsramme er dermed 206 mio. kr. højere end det vejledende måltal, som lå til grund for augustindstillingen. Udgifter vedr. idrætsmilliarden og udvidelsen af kommunale botilbud med ibrugtagning i 2024 ligger udover kommunens anlægsramme fra den fælleskommunale budgetkoordinering. Københavns Kommunes samlede anlægsramme, som udgør vedtaget budget, er 3.633 mio. kr.

En anlægsramme på 3.633 mio. kr., inkl. idrætsmilliarden og udvidelse af botilbudskapaciteten, er ca. 650 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2022 og ca. 300 mio. kr. lavere end det forventede resultat for 2023.

I budgetaftale 2024 blev det besluttet, at der afsættes 200 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 til de prioriterede anlægsprojekter. Der blev i budgetaftale 2024 samlet set afsat 379 mio. kr. på anlæg i 2024, hvorfor det ikke er alle anlægsprojekter fra budgetaftale 2024, der kan tildeles anlægsmåltal i 2024.

Københavns Kommune har i 2024 fået et tilsagn på 22,2 mio. kr. til lånedispensation fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Måltal hertil holdes uden for styringsmodellen. 

Løsning

 

Det indstilles, at Københavns Kommunes samlede anlægsmåltal i 2024 fastsættes til 3.984 mio. kr. Måltallet er sammensat af:

  • 3.857 mio. til projekter inden for styringsmodellen
  • 105 mio. kr. til projekter vedr. idrætsmilliarden
  • 22 mio. kr. til projekter vedr. udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet

 

 

Styringsmodellen

Økonomiforvaltningen indstiller, at principperne i den styringsmodel, som er blevet beskrevet i augustindstillingen til budget 2024 (Økonomiudvalget 23. august 2023), videreføres. Det medfører, at det samlede måltal til projekter inden for styringsmodellen fastsættes til anlægsrammen (3.506 mio. kr.) + 10 pct., svarende til 3.857 mio. kr.

I styringsmodellen gives der måltal til forvaltningernes tidligere besluttede projekter, nye initiativer fra budgetaftale 2024, centrale puljer samt projekter vedr. udmøntning af centrale puljer i budgetaftalen. Fordelingen af måltallet fremgår af tabel 1, og principperne for fordelingen af måltallene fremgår af de efterfølgende afsnit.

 

 

 

 

 

 

 


* Difference skyldes afrundinger

BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, BUU = Børne- og Ungdomsudvalget, KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD = Socialudvalget, TMU = Teknik- og Miljøudvalget, ØU = Økonomiudvalget

 

Måltal til tidligere besluttede projekter

Modellen for tildeling af måltal til tidligere besluttede projekter indebærer, at måltallet fordeles på baggrund af udvalgenes andel af regnskab 2022, dog således, at et udvalgs måltal ikke kan overstige udvalgets budget 2024 i anlægsoversigten for tredje kvartal 2023. Det samlede måltal til tidligere besluttede projekter mv. udgør 3.497 mio. kr., og det forvaltningsfordelte måltal fremgår af tabel 1.

I forbindelse med den fælleskommunale budgetkoordinering er der konverteret 100 mio. kr. af KEJDs midler til vedligehold fra anlæg til service i 2024. Dette frigør 100 mio. kr. i måltal, som indgår i den samlede fordeling af efter udvalgenes andel af regnskab 2022.

Hertil kommer, at Økonomiudvalgets måltal nedjusteres med yderligere 22,2 mio. kr. vedr. udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet, idet der givet særskilt måltal hertil uden for styringsmodellen.

 

Måltal til nye initiativer fra budgetaftale 2024

I budgetaftale 2024 blev det besluttet, at der afsættes 200 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 til de prioriterede anlægsprojekter. Idet der blev besluttet nye projekter i 2024 for i alt 379 mio. kr. kan der ikke gives fuldt måltal til alle nye initiativer. Det indstilles, at der gives måltal til alle nye need to initiativer, i alt 216 mio. kr., idet udgiften forbundet med initiativerne grundet need to kategorien skal afholdes i 2024.

Det øgede måltal til nye initiativer dækkes af reduktionen af Økonomiforvaltningens måltal som følge af et særskilt måltal til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

 

Måltal til centrale puljer og projekter vedr. udmøntning af centrale puljer i budgetaftalen

Der afsættes 127,3 mio. kr. i måltal til centrale puljer, heraf 28,5 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 48,8 mio. kr. til investeringspuljen og 50,0 mio. kr. til nye initiativer i forbindelse med overførselssagen 2023-2024. Endvidere afsættes der måltal på 16,2 mio. kr. til projekter under Økonomiforvaltningen, der blev besluttet som en del af budgetaftale 2024, men som blev udmøntet fra investeringspuljen.

 

Håndtering af budgetreduktion

Modellen medfører, at alle udvalgene med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgene skal reducere deres budgetter, jf. tabel 1.

Økonomiudvalgets budget skal reduceres med 183 mio. kr. for at måltallet kan overholdes. Økonomiudvalgets portefølje består primært af projekter, som Byggeri København udfører for fagudvalgene, grundkøb samt vedligeholdelse i Københavns Ejendomme.

For at understøtte overholdelse af anlægsmåltallet og handlerum til prioritering af projekter vil Økonomiforvaltningen foreløbigt undlade at indgå nye rådgiver- og entreprisekontrakter på anlægsområdet. Pausen i kontraktindgåelser vil vare frem til Økonomiudvalgets prioritering af anlægsmåltal for 2024, jf. afsnit om videre proces. Projekter, der er need to i budget 2024, er ikke omfattet af pausen for kontraktindgåelser.

 

Proces for implementering af måltal

Udvalgene skal frem mod anlægsoversigten for første kvartal 2024, som forelægges for Økonomiudvalget på mødet den 5. marts 2024, tilpasse deres budgetter til det måltal, som besluttes af Økonomiudvalget. Hvis budgettet skal nedjusteres, skal udvalgene have forelagt en sag om prioritering af måltal, som skal være godkendt inden Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten.

 

Måltal til projekter inden for idrætsmilliarden

For at løfte niveauet for idrætsfaciliteter i hovedstaden har den tidligere regering afsat en måltalsramme på i alt 1 mia. kr. til Københavns og Frederiksberg Kommuner. For Københavns Kommune betyder det, at der årligt i perioden 2022-2030 kan budgetteres 105 mio. kr. ud over kommunens andel af anlægsrammen. Der er i budgetaftalerne for 2022-2024 afsat i alt 102 mio. kr. i 2024. Udvalgene tildeles det fulde måltal hertil. Der bliver besluttet projekter for de resterende måltal på 3 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen 2023-2024. Frem til overførselssagen bliver måltallet hertil placeret i en central pulje. Herefter bliver det udmøntet til forvaltningerne.

 

Tabel 2. Fordeling af måltal til projekter inden for idrætsmilliarden

Udvalg

Måltal 2024*

BIU

0

BUU

0

KFU

11

SOU

0

SUD

0

TMU

38

ØU

52

Udvalg i alt

102

Centrale puljer

3

Total

105

 

* Difference skyldes afrundinger

 

Måltal til projekter inden for udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgår et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Det ekstraordinære løft er på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026.

Københavns Kommunes andel af det ekstraordinære løft til udvidelsen af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet udgør 22,2 mio. kr. i 2024. Hele budgettet hertil er placeret i Økonomiforvaltningen, idet Byggeri København bygger på vegne af Socialforvaltningen.

Løftet af botilbudskapaciteten holdes uden for anlægsrammen. Økonomiudvalget tildeles det fulde måltal på 22,2 mio. kr. hertil, og måltallet indgår ikke i fordelingen af måltal inden for styringsmodellen.

Måltal til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde ligger fast i 2024, dvs. hvis der udskydes projekter vedr. botilbudskapaciteten, følger måltallet ikke med til efterfølgende. Omvendt kan det frigivne måltal ikke anvendes til andre anlægsprojekter i 2024, idet måltallet er givet specifikt til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

 

Samlet måltal inkl. idrætsmilliard og udvidelse af botilbudskapaciteten

I tabel 3 fremgår det samlede måltal for 2024, som vil være gældende for de enkelte udvalg i 1. anlægsoversigt 2024.

 

Tabel 3. Fordeling af det samlede måltal 2024, inkl. idrætsmilliard og udvidelse af botilbudskapaciteten

Udvalg

Måltal i styrings-modellen*

Idræts-milliarden*

Udvidelse af botilbuds-kapaciteten*

Måltal 2024 i alt*

BIU

7

0

0

7

BUU

199

0

0

199

KFU

40

11

0

51

SOU

27

0

0

27

SUD

36

0

0

36

TMU

829

38

0

868

ØU

2.591

52

22

2.666

Udvalg i alt

3.729

102

22

3.854

Centrale puljer

127

3

0

130

Total

3.857

105

22

3.984

 

* Difference skyldes afrundinger

 

Risikovurdering

I styringsmodellen, hvor anlægsmåltallet er 10 pct. højere end anlægsrammen, er der en risiko for, at regnskab 2024 bliver højere end anlægsrammen på 3.633 mio. kr. (inkl. idrætsmilliarden og udvidelse af botilbudskapaciteten) Det skal især ses i lyset af regnskab 2022 på 4,3 mia. kr. og det forventede regnskab for 2023 på 3,9 mia. kr. (inkl. idrætsmilliarden), jf. figur 1. Regnskab 2023 forventes således at ligge markant over anlægsrammen for 2024, til trods for at anlægsrammen i 2023 er 3.460 mio. kr. (inkl. idrætsmilliarden).

 

Figur 1. Regnskab, anlægsramme og styringsmodel for måltal

Økonomiforvaltningen vil i løbet af 2024 følge udviklingen i budget og forbrug tæt. Hvis forvaltningernes regnskabsprognoser og den tekniske forbrugsfremskrivning tyder på væsentlige budgetoverskridelser, vil Økonomiforvaltningen forelægge forslag til håndtering i andet kvartal 2024, efter Økonomiudvalget har behandlet anden anlægsoversigt 2024.

 

Økonomi

 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men udskydelse af projekter som følge af sagen kan have økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

De enkelte udvalg skal frem mod anlægsoversigten for første kvartal 2024, som forelægges for Økonomiudvalget den 5. marts 2024, tilpasse deres anlægsbudgetter til måltallet. Hvis budgettet skal nedjusteres, skal udvalgene have forelagt en sag om prioritering af måltal, som skal være godkendt inden Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten.

 

Økonomiudvalget vil 5. december 2023 få forelagt en indstilling om prioritering af udvalgets måltal.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 3: Styringsmodel for anlæg i 2024 (2023-0271510)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top