Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Anlægsregnskab 2022 fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Årsregnskab 2022 viser, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har overholdt de ordinære budgetter for 2022, og at der har været flere ekstraordinære udgifter til indkvartering af fordrevne ukrainere end ventet.

På servicerammen er der et merforbrug på 4,0 mio. kr. (0,3 pct.), som skyldes et merforbrug på 5,3 mio. kr. til Ukraine-indsatsen modgået delvist af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på den ordinære drift.

På indsatsrammen er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (0,0 pct.).

På overførselsrammen er der et mindreforbrug på 81,5 mio. kr. (1,1 pct.), som skyldes færre a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere end forudsat.

På anlægsrammen er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (11,8 pct.), som skyldes forsinkelse på projektet Nytteindsats.

Tidligere beslutninger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at anlægsregnskabet godkendes, jf. bilag 5.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal aflægge regnskab for 2022. Årsregnskabet inkl. vedlagte bilag er – med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse - sendt til Økonomiforvaltningen den 20. februar 2023 med henblik på Økonomiforvaltningens tværgående konsolidering af kommunens årsregnskab.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal desuden forelægge afsluttede anlægsregnskaber til godkendelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik efterfølgende forelæggelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation til godkendelse.

Løsning

Årsregnskab 2022 er aflagt i overensstemmelse med kommunens regnskabscirkulære, herunder gældende lovgivning og inden for statens retningslinjer fastlagt i Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

Tabel 1 viser de væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget vedtaget af Borgerrepræsentationen pr. 31. december 2022 og regnskab 2022. Afvigelser med positivt fortegn betyder mindreforbrug. Alle afvigelser er yderligere uddybet i bilag 2. 

Tabel 1. Afvigelser mellem budget og regnskab 2022

Der er redegjort for de væsentligste afvigelser nedenfor.

1. Afvigelser på servicerammen

Servicerammen udviser et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet, hvori indgår en budgetpost på 202,4 mio. kr. til indkvartering, mv. af fordrevne ukrainere.

Merforbruget skyldes et merforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende Ukraine-indsatsen grundet flere udgifter end ventet til indkvartering, hvilket modgås delvist af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på den ordinære drift grundet en række mindre afvigelser.

2. Afvigelser på indsatsrammen

Indsatsrammen udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, der blev reduceret med 74,2 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose (BIU 24/10-2022 – 2022-0321699).

Mindreforbruget vedrører primært to modsatrettede bevægelser. Dels et merforbrug på 4,7 mio. kr. grundet flere udgifter end ventet til køb af uddannelse til ledige og dels et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. grundet færre udgifter end ventet til køb af danskuddannelse til udlændinge. Hertil kommer en lille afgivelse vedrørende repatriering, der betyder, at indsatsrammen samlet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

3. Afvigelser på overførselsrammen

Overførselsrammen udviser et mindreforbrug på 81,5 mio. kr. i forhold til budgettet, der blev reduceret med 568,1 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose (BIU 24/10-2022 – 2022-0321699).

Mindreforbruget skyldes primært, at der har været færre modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp mm. end ventet, hvilket har betydet et mindreforbrug på henholdsvis 67,5 mio. kr. og 21,5 mio. kr. på de to områder.

4. Afvigelser på anlægsrammen

Anlægsrammen udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., og vedrører primært projektet Nytteindsats, hvor en opgave med at nedtage pavilloner mod forventning først kan gennemføres i 2023.

Der er afsluttet to anlægsprojekter i 2022 uden afvigelse. Der henvises til bilag 3, der viser regnskabet for et mindre projekt (Inventar flygtninge), samt bilag 5, der viser regnskabet for projektet, RPA – automatisering af processer.

5. Afvigelser på finansposter

På finansposter er der en afvigelse på 0,2 mio. kr., der vedrører bankgebyrer og et ekstraordinært gebyr til SKAT.

Økonomi

Se ovenfor.

Politisk handlerum

Regnskabstallene for 2022 er endelige, så forvaltningen har ikke mulighed for at ændre regnskabstallene. Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ikke godkender Årsregnskab 2022, vil forvaltningen kunne uddybe forklaringerne til årsregnskabet.

Videre proces

Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs bidrag til kommunens årsregnskab 2022 og forelægger det samlede regnskab for Økonomiudvalget den 25. april 2023 og for Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oversender indstillingens at-pkt 2 om anlægsregnskaber til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen.

 

Henrik Lund / Signe Maria Christensen

Oversigt over politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

  1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udvalgets bidrag til Københavns Kommunes årsregnskab for 2022,
  2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, jf. bilag 5.

 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beslutning i mødet den 6. marts 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 14: Anlægsregnskab 2022 fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (2023-0053454)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top