Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Særlig undersøgelse vedr. resultatløn og engangstillæg 2023

Se alle bilag
Her følger Økonomiforvaltningens anbefalinger vedr. Intern Revisions undersøgelse af udbetalt resultatløn og engangstillæg i 2023 i Københavns Kommune. Intern Revision henviser til, at der bør tages stilling til to forhold samt to anbefalinger vedr. resultatløn og engangstillæg. Økonomiforvaltningen anbefaler, at det i de enkelte tilfælde skal vurderes, om ændringerne vil tilføre værdi uden unødigt merarbejde inden de indarbejdes. Eventuelle behov for dataudtræk mv. fra forvaltningerne kan leveres på ad hoc basic.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Økonomiforvaltningens vurdering af rapporten vedr. resultatløn og engangstillæg jf. løsningsafsnittet, tages til efterretning. 

Problemstilling

Intern Revision har gennemført en særlig undersøgelse rettet mod Københavns Kommunes (KK) udbetaling af resultatløn og engangstillæg, jf. bilag 1.  Rapporten blev præsenteret på Økonomiudvalgets aflæggerbord den 9. januar 2024. Her fremgik det, at Økonomiforvaltningen (ØKF) vil forelægge anbefalingerne for forvaltningerne og på den baggrund udarbejde en sag til Økonomiudvalget med vurdering af anbefalingerne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere kommunens lønpolitik/-strategi samt forvaltningernes udmøntning af resultatløn og engangstillæg.

Undersøgelsen viser, at forvaltningerne i 2022 har udbetalt en samlet sum på 159 mio. kr., hvilket udgør en procentandel på 0,76 % af den samlede lønsum på ca. 21 mia. kr. i KK i 2022. Af den udbetalte sum på 159 mio. kr. var ca. 11 mio. kr. møntet på resultatlønskontrakter, hvilket er svarende til 0,05 % af KK’s samlede udbetalte lønsum i 2022, mens ca. 149 mio. kr., svarende til 0,71 %, var i form af engangstillæg, hvoraf 57 mio. kr. var finansieret af særskilte puljemidler afsat i Budget 2022 til imødegåelse af fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.

Resultatløn bundet op på resultatlønskontrakter er faldende, og der er i 2022 udbetalt ca. 11 mio. kr. Det er særligt Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der anvender ordningen.

Af bilag 1 fremgår det, at modtagerne af udbetalte engangsbeløb på 40.000 kr. eller derover hovedsageligt tilhører ledelsesniveauet i forvaltningerne. Dette er også gældende vedrørende personer med resultatlønskontrakter, som typisk aftales med ledelsespersoner.

Rapporten anbefaler, at der tages stilling til om:

  • Det er frivilligt, hvorvidt der skal anvendes resultatlønsaftaler eller bonuslignede engangstillæg, når der anvendes resultatløn til ledelsespersoner.
  • Der samtidig med en evaluering af effekten for udmøntede puljer fra Budget 2022 bør foretages en evaluering af effekten af den samlede udbetaling af resultatløn og engangstillæg.

Herudover anbefaler rapporten:

  • At der tilrettelægges processer for indberetning og udbetaling i lønsystemet, der sikrer en datakvalitet, der giver bedre mulighed for at evaluere effekten af udbetalt resultatløn og engangstillæg.
  • At kommunens standardrapporter vedrørende resultatløn og engangstillæg medtager udbetalingerne inkl. pension, ligesom i den Personalepolitiske redegørelse.

Løsning

I følgende afsnit bliver ØKF’s vurdering af Intern Revisions anbefalinger adresseret. Anbefalingerne og ØKF’s vurdering heraf har været forelagt de øvrige forvaltninger.    

Frivillighed
I KK er det i henhold til den gældende decentrale lønpolitik op til den enkelte forvaltning at vurdere, hvorvidt det skal være frivilligt at anvende resultatlønsaftaler eller bonuslignende engangstillæg. ØKF vurderer ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at justere heri. Det er således vurderingen, at forvaltningerne bedst selv kan afgøre, hvilken praksis der bedst understøtter lønpolitikkernes formål.

Effektanalyse
ØKF vil i 2024 i samarbejde med de øvrige forvaltninger gennemføre en evaluering af effekten af de udmøntede puljemidler fra Budget 2022.

Der planlægges ikke en evaluering af den samlede udbetaling af resultatløn og engangstillæg i forvaltningerne. ØKF vurderer, at der fagligt set er meget begrænsede muligheder for konkret at gennemføre en analyse og måle effekten. Samtidig vil det være meget ressourcekrævende at gennemføre en egentlig effektanalyse på tværs af hele Københavns Kommune, og der vil således skulle afsættes særskilte midler hertil.

Data i lønsystem
Som følge af anbefalingerne om oprydning af lønkoder, der skete ifm. lønfornyelsen i 2019, opgør ØKF resultatløn og engangstillæg ud fra hver sin lønkode. Dette giver mulighed for konkret at følge og opgøre indberetninger og udbetalinger i lønsystemet for henholdsvis resultatløn og engangstillæg. Resultatløn kan imidlertid, jf. overenskomsterne, tage flere former, og udgangspunktet for anbefalingen er et ønske om en særskilt kode og dermed rapport for en delmængde af den udbetalte resultatløn, hvor der er indgået resultatkontrakt.

Kommunens brug af resultatløn med kontrakt er begrænset og har faldende tendens. Givet det begrænsede (og faldende) antal resultatlønsaftaler samt konsekvenser ved at indføre nye registreringskoder, som kræver ændring af robot og indberetningsløsning, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at justere heri. Udtræk kan laves på ad hoc basis ved konkret efterspørgsel.

Derudover gælder det generelt, at aflønning for resultater og lignende kan antage flere former, jf. overenskomsterne, og derfor bør relevante dataudtræk vurderes i forhold til de indgåede aftaler.

Standardrapporter inkl. pension
Løn opgøres og rapporteres ud fra et nettoprincip – dvs. ekskl. pension. Dette skyldes, at pension afhænger af den enkelte persons overenskomst og ikke en given tillægstype og derfor først beregnes, når den samlede løn opgøres. Det vil kræve systemudvikling i KMD, hvis standardrapporterne skal indeholde pensionsoplysninger. Det er ØKF’s vurdering, at udviklingsomkostningerne ikke står mål med gevinsten. ØKF kan efter behov sammenkøre data, hvis der i konkrete tilfælde er ønske om, at pension tillægges afrapporteringen.

Samlet set er det ØKF’s vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte handleplaner som opfølgning på den særlige undersøgelse vedr. resultatløn og engangstillæg. Det vil i stedet blive vurderet i forbindelse med fremtidige opgørelser, om ændringerne kan skabe værdi uden, at det medfører unødigt merarbejde. Eventuelle behov fra forvaltningerne vil kunne imødekommes af ØKF på ad hoc basic.

Sagen har været i skriftlig høring i HR-Kredsen, hvor der ingen bemærkninger er til vurderingen.

Økonomi

Såfremt indstillingen tages til efterretning, er der ingen økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af de nævnte forbehold og anbefalinger fremadrettet have fokus på, om det er muligt at indarbejde disse i fremtidige opgørelser. Derudover vil der løbende være en dialog med forvaltningerne ved behov om ad hoc udtræk som supplement til standardrapporter mv. 

Søren Hartmann Hede                      / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 9: Særlig undersøgelse vedr. resultatløn og engangstillæg 2023 (2023-0484640)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top