Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2025

Se alle bilag

Økonomiudvalget forelægges med denne sag Økonomiforvaltningens forslag til budgetbidrag, effektiviseringer, herunder administrative forenklinger, og anvendelse af overskydende finansiering med henblik på, at Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om udvalgets effektiviseringer, håndtering af bevillingsudløb og budgetbidrag til Budget 2025.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at det godkendes at videreføre bevillingsudløb for 4,7 mio. kr. i 2025 og 4,4 mio. kr. i 2026-2028, jf. tabel 4,
 2.  at det besluttes hvorledes de overskydende effektiviseringer på 4,8 mio. kr. i 2025 skal udmøntes, jf. tabel 4,
 3. at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2025 godkendes, jf. bilag 5 og bilag 1,
 4. at takster for rådhusomvisning og tårntur sættes op med 10 kr., mens taksten for rykkergebyrer er uændret i 2025, jf. bilag 2,
 5. at det godkendes at taksten for Busterminalen på Dybbølsbro fremskrives med satsen for pris- og lønskrivning tillagt 0,2 pct., jf. bilag 2,
 6. at afdrag på internt lån for anlæg af Busterminalen på Dybbølsbro på i alt 3,7 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2040, og at dette indarbejdes i juni-indstillingen for Budget 2025,
 7. at vedlagte opfølgning på Økonomiforvaltningens igangværende investerings- og effektiviseringscases tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2024 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2025 herunder et måltal for effektiviseringer. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer er på 17,4 mio. kr., fordelt med 11,0 mio. kr. i almindeligt effektiviserings måltal og 6,3 mio. kr. i måltal for administrative forenklinger.

Økonomiforvaltningen har inden for denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets budgetbidrag til Budget 2025, som her forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

På udvalgets møde den 5. marts 2024 godkendte Økonomiudvalget 1. behandlingen af budgetbidraget, herunder at en række investerings- og innovationsforslag skulle overgå til behandling i Overførselssagen 2022/2023. Dette medfører nye effektiviseringer på Økonomiudvalgets ramme på 0,4 mio. kr.

Løsning

Effektiviseringer til Budget 2025

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets ramme, som i 2025 indebærer effektiviseringer for 20,5 mio. kr., jf. bilag 3. Det betyder, at Økonomiudvalget allerede har opfyldt effektiviseringsmåltallet forud for Budget 2025 med et overskud på 9,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Opfyldelse af effektiviseringsmåltal til Budget 2025

Titel

Beløb (1.000 kr.)

Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer

17.670

Indkøbseffektiviseringer

2.847

Stigende profiler samt udløb af 1-årige bevillinger i alt

20.517

Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal

-11.034

Overskydende effektiviseringer/overopfyldelse af effektiviseringsmåltal til Budget 2025

-9.483

Disse 9,5 mio. kr. kan benyttes til at finansiere bevillingsudløb og nye initiativer.

Måltal for administrative forenklinger

Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret et flerårigt program for administrative forenklinger. Alle udvalg blev derfor tildelt et måltal, og Økonomiudvalget skal til Budget 2025 finde 6,3 mio. kr. i administrative forenklinger.

Der har ikke været ændringer til effektiviseringsforslagene, som alle blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2024. Dertil kommer 0,07 mio. kr. fra tværgående effektiviseringsforslag, som også blev godkendt af Økonomiudvalget den 5. marts 2023. Disse bidrager til opfyldelsen af måltallet for administrative forenklinger.

I nedenstående tabel 2 fremgår Økonomiforvaltningens opfyldelse af måltallet for administrative forenklinger i 2025:

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Opfyldelse af måltal for administrative forenklinger i 2025

Titel

Beløb (1.000 kr.)

Måltal for administrative forenklinger til Budget 2025

6.316

Investeringer og effektiviseringer med effekt på Økonomiforvaltningens til Budget 2025

Besparelse på Udbetaling Danmark (Behandlet af ØU den 24. januar 2024)

-729

Køb af større administrationsejendom (Aftalt i Overførselssagen 2023-2024)

-2.976

Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (Behandlet af ØU den 5. marts 2024)

-369

Administrative lettelser af mobilhåndtering (Behandlet af ØU den 5. marts 2024)

-51

Indregning af energibesparelser ved planlagt renovering og planlagt vedligehold (Behandlet af ØU den 5. marts 2024)

-7

Interne omstillinger på tværs af Økonomiforvaltningen

-1.887

Forventede effektiviseringer fra tværgående effektiviseringer, der forelægges Økonomiudvalget i august 2024.

-297

I alt

0

I tabel 2 indgår en effektivisering på 1,9 mio. kr. vedrørende interne omstillinger i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde den konkrete udmøntning, som blandt andet hænger sammen med et arbejde om mere transparant økonomistyring, hvor arbejdsgangene på økonomiområdet analyseres nærmere. Den konkrete udmøntning findes ved forbedrede arbejdsgange, forsimpling af processer og naturlig afgang. Økonomiudvalget orienteres om den konkrete effektivisering på aflæggerbordet i august 2024.

I tabel 2 indgår forventede effektiviseringer på 0,3 mio. kr. fra tværgående effektiviseringer, som Økonomiforvaltningen arbejder sammen med de øvrige forvaltninger om. Økonomiudvalget forelægges effektiviseringerne i august 2024. Såfremt der ikke vedtages tværgående effektiviseringer svarende til 0,3 mio. kr., findes et tilsvarende beløb ved interne omstillinger i forvaltningen, hvilket vil blive forelagt Økonomiudvalget senest i forbindelse med udmøntning af Budgettet for 2025.

Bevillingsudløb

Af tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløb, og af bilag 4 fremgår en oversigt med beskrivelse af de enkelte bevillingsudløb.

 

 

 

 

 

Tabel 3: Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen i Budget 2025

Aktivitet (Service)

Beløb (1.000 kr.)

Udløb forlænget mindst to gange

Anbefales finansieret i denne sag:

4.652

 

Sikker by: Akutpulje

300

X

Sikker by: Din betjent

1.435

X

Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet

827

X

Social vicevært i Kødbyen

1.430

X

Pilotprojekter for københavnerinddragelse (finansiering af platform ’Københavnerforslag’)

660

 

Kan finansieres i denne sag og/eller henvises til budgetforhandlingerne:

39.064

 

Pilotprojekter for københavnerinddragelse (Københavnerting, Åbent Rådhus og Kobenhavntaler.kk.dk)

1.824

 

Klimabudget

2.274

 

Indsats mod social dumping

6.468

X

ID-kortordningen til indsats mod social dumping

5.844

 

Sikker by: Ungdomsbrandkorpset

2.931

X

Sikker by: Tryghedspartnerskab Tingbjerg og Amager

4.560

X

Styrket kongresturisme (Erhvervspakke og turismepakke)

1.192

X

Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt

668

 

Udviklingspulje til turistfremme

4.172

X

Yderligere støtte til Copenhagen Capacity

4.172

 

Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift

4.959

 

Anbefales ikke videreført:

12.814

 

Skærpede krav til dokumentation af brandforhold

417

Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb

1.927

 

Solcellehandleplan

1.525

 

Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd

5.076

 

Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter

722

 

Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement

1.560

 

Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune

1.043

 

Pilotprojekter for borgerinddragelse (Lokale borgersamlinger)

544

 

I alt

56.530

Økonomiforvaltningen indstiller, at de overskydende effektiviseringer finansierer videreførelse af fem bevillinger, jf. ovenstående tabel 3, af følgende grunde:

 • Sikker by: Akutpulje Bevillingen til Sikker by: Akutpuljen afsættes etårigt, hvilket er i tråd med tidligere år, hvor Økonomiudvalget har taget stilling til bevillingen hvert år. Akutpuljen anvendes til hurtigt at kunne afhjælpe hændelser med uro i byen.
 • Sikker by: Din Betjent Det anbefales, at bevillingen videreføres, da det anses som kernedrift i Økonomiforvaltningen og understøtter et tværgående, vidensbaseret samarbejde mellem kommunen, Københavns Politi og byens boligorganisationer.
 • Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet Det anbefales at bevillingen videreføres, da bevillingen omhandler Københavns strategiske interesser i Femern-forbindelsen og udviklingen af korridoren Hamborg via København til Oslo, hvilke fortsat er relevant. STRING blev oprettet i 1999 og er et grænseoverskridende politisk partnerskab mellem Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. STRING har særligt fokus på etablering og regional nyttiggørelse af Femern Bælt-forbindelsen. Derfor anses det som centralt for Københavns Kommune fortsat at være medlem af STRING-samarbejdet.
 • Social vicevært i Kødbyen Det anbefales, at bevillingen videreføres, da det bidrager til at skabe tryghed i og omkring stofscenen i Kødbyen. De sociale viceværter hjælper stofbrugere til relevante tilbud og stofindtagelsesrum og konfliktmægler mellem de forskellige brugergrupper i Kødbyen. Økonomiforvaltningen har driftsansvaret for Kødbyen og vurderer, at bevillingen er central i forhold til driften af Kødbyen.
 • Pilotprojekter for københavnerinddragelse (finansiering af platform ’Københavnerforslag’) Bevillingerne til pilotprojekter for københavnerinddragelse er et relevant supplement til kommunens nuværende fælles redskaber til københavnerinddragelse. 0,7 mio. kr. af bevillingsophøret der vedrører pilotprojekter for københavnerinddragelse, finansierer platformen ’Københavnerforslag’, som vil lukke midlertidigt, hvis der ikke er afklaring inden juni 2024. Økonomiforvaltningen forslår derfor, at der minimum videreføres 0,7 mio. kr. af bevillingsudløbet vedr. pilotprojekter for københavnerinddragelse mhp. at sikre, at platformen ikke må lukke midlertidigt. Yderligere tiltag under bevillingerne til pilotprojekter for københavnerinddragelse kan tillige videreføres, jf. nedenstående afsnit om yderligere bevillingsudløb der kan finansieres.

Uddybende beskrivelser at bevillingsudløb fremgår af bilag 4.

Den samlede oversigt over effektiviseringer og foreslået udmøntning fremgår af tabel 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Samlet oversigt over effektiviseringer og udmøntning

Aktivitet

2025

2026

2027

2028

2029

Overskydende stigende profiler

-9.483

-9.483

-9.483

-9.483

-9.483

Ønskes finansieret i denne sag:

4.652

4.352

4.352

4.352

 

Sikker by: Akutpulje

300

 

 

 

 

Sikker by: Din betjent

1.435

1.435

1.435

1.435

 

Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet

827

827

827

827

 

Social vicevært i Kødbyen

1.430

1.430

1.430

1.430

 

Københavnerforslags-ordning (finansiering af platform)

660

660

660

660

 

Tilgang til råderum og stigende profiler i ØU’s effektiviseringer

0

0

0

0

0

Resterende overopfyldelse af måltal

-4.831

-5.131

-5.131

-5.131

-9.483

 

Yderligere bevillingsudløb og nye initiativer der vurderes særligt relevante at finansiere

Som det fremgår af ovenstående tabel 4, resterer der 4,8 mio. kr. i 2025 som enten kan indgå i råderummet til forhandlingerne om Budget 2025 eller benyttes til finansiering af yderligere bevillingsudløb eller nye initiativer.

Økonomiforvaltningen vurderer, at særligt tre bevillingsudløb er relevante at videreføre:

 • Bevillingsudløb: Pilotprojekter for københavnerinddragelse (yderligere tiltag 1,8 mio. kr. i 2025) Udover de 0,7 mio. kr. til platformen ”Københavnerforslags-ordning”, kan der prioriteres 1,8 mio. kr. til yderligere tiltag for københavnerinddragelse der har udløb i 2024. Disse tiltag indeholder Københavnerting, Åbent Rådhus og Kobenhavntaler.kk.dk. Indsatserne har til formål at sikre en mere mangfoldig inddragelse gennem forskelligartede muligheder for indflydelse via lettilgængelige inddragelsesprojekter, der kan oprettes på Kobenhavntaler.kk.dk.

 • Bevillingsudløb: Klimabudget (1,7 mio. kr. i 2025) Bevillingen benyttes til udarbejdelse af de årlige klimabudgetter for Københavns Kommune samt udarbejdelse af en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer. En videreførelse af bevillingen vil sikre fastholdelse af de oparbejdede kompetencer og sikre, at påvirkning af klimaet forbliver en integreret del af budgetarbejdet. Det bemærkes, at der er i den oprindelige bevilling til Klimabudget var givet 0,6 mio. kr. til ekstern konsulentbistand. Det forslås at disse midler ikke medtages ved en videreførelse af bevillingen.
 • Bevillingsudløb: Indsats mod Social Dumping (6,5 mio. kr. i 2025) Københavns Kommune har siden 2018 haft et internt indsatsteam mod Social Dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der løser opgaver for kommunen. Bevillingen finansierer det indsatsteam, der varetager kommunens forskellige sociale klausuler, herunder Arbejdsklausulen og Uddannelsesklausulen. Indsatsen anses for værende kernedrift i Økonomiforvaltningen, og det er centralt for den nuværende indsats, at bevillingen videreføres.

Herudover følgende nye initiativer overvejes:

 • Nyt initiativ: Implementering af borgerrettede indsatser i Digitaliseringsstrategien (1,0 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026) Borgerrepræsentationen vedtog i februar 2024 Københavns Kommunes fælles digitaliseringsstrategi. Strategien sætter bl.a. fokus på behovet for at tage bedre hånd om de borgere, der har svært ved det digitale og udvikle mere brugervenlige digitale løsninger. Det forslås at afsætte midler til at styrke indsatsen for borgere, der oplever udfordringer i mødet med kommunens digitale løsninger.
 • Nyt initiativ: Styrket indsats mod cyber-trusler (2,0 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027) Københavns Kommunes trusselsvurderinger viser, at cybertruslen mod Københavns Kommune er høj. Økonomiforvaltningen vurderer, at det stigende trusselsniveau medfører behov for nye initiativer, der kan styrke Københavns Kommunes cyberforsvar. Økonomiforvaltningen har derfor sammen med de øvrige forvaltninger arbejdet på en række tiltag til sikring af kommunens it-udstyr mv. Det forslås at afsætte midler til sikring af Københavns Kommunes modstandsdygtighed mod cyberkriminalitet.

Budgetbidrag

Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2025 er fastsat til 2.741 mio. kr. på service, 2.740 mio. kr. på anlæg og 557 mio. kr. på Overførsler mv., jf. tabel 5.

Tabel 5: Økonomiudvalgets budgetrammer i 2025 og overslagsårene 2026-2028

Mio. kr. 2025 p/l

2025

2026

2027

2028

Service

2.741

2.670

2.694

2.540

Anlæg

2.740

1.816

1.552

909

Overførsler mv.

557

594

489

489

I alt

6.039

5.080

4.735

3.938

Skatter, udligning, renter

og øvrige finansposter

-50.791

-48.830

-48.019

-47.447

I bilag 1 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.

Ifølge Indkaldelsescirkulæret for Budget 2025 skal hvert udvalg godkende takster, der opkræves af borgere og virksomheder i forbindelse med godkendelse af budgetbidragene. I bilag 3 fremgår Økonomiudvalgets takster for 2025.

Økonomiforvaltningen har undersøgt priserne for omvisning på rådhuse i omegnskommunerne og fundet, at Københavns omvisninger er en del billigere. Det indstilles derfor, at taksterne for rådhusomvisning og tårnture hæves med 10 kr. Taksten for rykkergebyrer er fastsat af staten og forbliver uændret.

Taksten for anvendelse af Busterminalen på Dybbølsbro foreslås fremskrevet med satsen for pris- og lønfremskrivning tillagt 0,2 procent. Dette skyldes, at Movia har afsluttet udbud af service- og driftsaftaler, som betyder merudgifter på 2,5 mio. kr. Det vil i udgangspunktet betyde en stigning på 40 procent for busoperatører for anvendelse af terminalen. Terminalen åbner i juni 2024, og Movia er i gang med at lave kontrakter med operatørerne. Samtidig er det usikkert, hvad anvendelsen af terminalen vil være og de dertilhørende indtægter. Derfor foreslås det, at taksten for 2025 kun fremskrives med satsen for pris- og lønfremskrivning tillagt 0,2 procent. Dette vil medføre, at der i 2025 afdrages 3,7 mio. kr. mindre på det interne lån, der blev optaget til finansiering af anlæg af terminalen. Med juni-indstillingen til Budget 2025 vil et afdrag på det interne lån på 3,7 mio. kr. på den baggrund blive flyttet fra 2025 til 2040.

Økonomiforvaltningen vil følge udviklingen i anvendelsen af terminalen og de dertil hørende indtægter. Såfremt indtægtsniveauet med de nuværende takster viser sig ikke at kunne dække de løbende driftsomkostninger, vil taksten blive hævet løbende over en årrække, så kommunen får afdraget på det interne lån til anlæg af terminalen, og der tages hensyn til stabile priser for busoperatørerne. I forbindelse med indkaldelsescirkulæret for Budget 2026 vil Økonomiudvalget blive forelagt en foreløbig vurdering af de økonomiske forhold for terminalen.

Opfølgning på investerings- og effektiviseringscases

Af bilag 6 fremgår en opfølgning på Økonomiforvaltningens 27 igangværende investerings- og innovationscases, hvoraf syv sager er indmeldt med status ”gul” og en er indmeldt med ”rød”. Resten forløber planmæssigt.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2025 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2024.

Videre proces

Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2025, som behandles af Borgerrepræsentationen i oktober 2024.

 

Søren Hartmann Hede           / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2025 (2024-0089467)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Et samlet Økonomiudvalg fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) vedr. bevillingsløb, jf. tabel 3:

”at Sikker by: Akutpulje og Sikker by: Din betjent” udgår.

 

Det af Økonomiudvalget fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalg fremsatte herefter følgende ændringsforslag vedr. bevillingsudløb (ÆF2):

”at bevillingsudløb på Indsats mod social dumping videreføres i 2025”.

 

Det af Økonomiudvalget fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens således ændrede 1.-2. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3.-6. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 7. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top