Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Overførselssagen 2023-2024

Se alle bilag

Denne indstilling vedrører overførselssagen 2023-2024, hvormed der i henhold til kommunens overførselsprincipper foretages tekniske overførsler af mindreforbrug i regnskab 2023 til budget 2024 på 86,2 mio. kr. samt udmøntes 1.370,2 mio. kr. til en række nye initiativer. Herudover udmøntes der 54,6 mio. kr. i merindtægter fra salg af ejendomme og rettidigheder samt midler fra investerings- og innovationspuljen, hvorfra der udmøntes i alt 285,0 mio. kr. til 45 investerings- og innovationsforslag. Endeligt bliver Socialudvalget pålagt at beslutte handleplaner, der sikrer budgetoverholdelse i 2024 og frem.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der overføres et mindreforbrug på serviceområdet på 34,0 mio. kr. fra regnskab 2023, hvoraf 33,8 mio. kr. overføres til 2024, 0,1 mio. kr. overføres til 2025 og 0,1 mio. kr. overføres til 2026. Herudover overføres et servicemindreforbrug på 15,6 mio. kr. vedrørende decentral opsparing over 3 hhv. 4 pct. til anlæg, jf. bilag 4-7, 
  2. at der overføres et merforbrug på anlægsområdet på 0,1 mio. kr., et merforbrug på takstfinansieret anlæg på 51,7 mio. kr. og et mindreforbrug på finansposter på 36,7 mio. kr., jf. bilag 8-9, 
  3. at der gives et internt lån på 35,4 mio. kr. i 2024 til Børne- og Ungdomsudvalget til håndtering af udvalgets overførte merforbrug, jf. bilag 3, 
  4. at der gives et internt lån på 25,0 mio. kr. i 2024 til Socialudvalget til håndtering af udvalgets økonomiske udfordring i 2024, jf. bilag 3, 
  5. at der udmøntes i alt 1.370,2 mio. kr. til øvrige nye initiativer, samt at der særskilt udmøntes yderligere 54,6 mio. kr. til initiativer vedr. genopretning af kommunens ejendomme, jf. bilag 1-3. Der gives som udgangspunkt anlægsbevillinger til initiativerne på anlæg, jf. bilag 3, 
  6. at der udmøntes i alt 285,0 mio. kr. fra investeringspuljerne til 40 investerings, 4 innovationsforslag og 1 foranalyse, jf. bilag 10 og bilag 10a, 
  7. at screeningsmidler i grundkøbspuljen kan anvendes til screening af tre placeringer til tre nye skoleidrætshaller med henblik på, at der kan forelægges planlægningsbevillinger hertil til Budget 2025, 
  8. at Socialudvalget til brug for de kvartalsvise regnskabsprognoser, jf. cirkulære for budgetopfølgning, på styringsområdet service bliver forpligtet til at beslutte og oversende handleplaner, der sikrer budgetoverholdelse i 2024 og frem. Handleplanerne forelægges Økonomiudvalget til efterretning som del af Socialudvalgets bidrag til de kvartalsvise regnskabsprognoser.

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2023. En central del af kommunens økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. Denne overførselsmulighed sikrer fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og institutionerne kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger. Når forvaltningernes overførsler er håndteret, resterer der fortsat overskydende midler, som kan anvendes i overførselssagen til nye initiativer. Herudover udmøntes der i overførselssagen merindtægter fra salg af ejendomme og rettidigheder, som er øremærket til projekter vedr. genopretning af kommunens ejendomme. Hertil kommer, at der med overførselssagen udmøntes midler fra kommunens investerings- og innovationspulje.

Det blev yderligere aftalt, at Socialudvalget i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser bliver forpligtet til at beslutte handleplaner, der sikrer budgetoverholdelse i 2024 og frem. Handleplanerne skal gælde for styringsområdet service og skal udformes på hovedproduktniveau. Budgetoverholdelsen skal i udgangspunktet ske samlet på udvalgsniveau på styringsområdet service.

Løsning

Finansiering

Reel kasse udover det anbefalede løbende minimum på 700 mio. kr., og dermed finansieringen til overførselssagen, er opgjort til 1.332,0 mio.kr. De overskydende midler består hovedsageligt af mindreforbrug i regnskab 2023, som forvaltningerne ikke overfører, herunder også mindreforbrug, som er budgettilpasset og lagt i kassen ultimo 2023. Tekniske overførsler af mindre- og merforbrug på tværs af styringsområder trækker samlet 86,2 mio. kr. i finansiering, mens øvrige sager bidrager med 124,4 mio. kr. i finansiering, hvormed den samlede finansiering til nye initiativer i overførselssagen udgør 1.370,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Finansiering af overførselssagen

Finansiering

Mio. kr.

Mindreforbrug i regnskab 2023 og øvrig finansiering

1.332,0

Overførsler af mindreforbrug på service (inkl. decentral opsparing over 3 hhv. 4 pct.)

-83,3

Overførsler af merforbrug på service

33,7

Overførsler på anlæg

0,1

Overførsler på finansposter

-36,7

Øvrige sager (herunder bl.a. efterregulering af demografi)

124,4

I alt

1.370,2

Finansieringen fra øvrige sager på 124,4 mio. kr. kan primært henføres til 86,3 mio. kr. fra efterregulering af demografi.

Service- og anlægsmåltal
Med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat en servicebufferpulje på 117,7 mio. kr. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen truffet beslutninger, som reducerer servicemåltallet med 5,4 mio. kr. Overførsler på service trækker samlet 33,7 mio. kr. mens øvrige sager samlet bidrager med yderligere 68,5 mio. kr. i servicemåltal. Hermed er det ledige servicemåltal til nye initiativer i 2024 som udgangspunkt opgjort til i alt 147,0 mio. kr., jf. bilag 1-2.

I budget 2023 blev der afsat 50,0 mio. kr. i anlægsmåltal til overførselssagen. Øvrige sager medfører samlet, at der er yderligere anlægsmåltal på 36,1 mio. kr., hvormed det ledige anlægsmåltal til nye initiativer i 2024 som udgangspunkt opgøres til 86,1 mio. kr., jf. bilag 1-2.

Tekniske regnskabsoverførsler
I henhold til kommunens overførselsprincipper, som årligt godkendes af Økonomiudvalget, kan mindreforbrug på service vedr. decentral opsparing, eksternt finansierede projekter samt lov-/kontraktmæssigt bundne midler overføres fra 2023 til 2024. Der overføres hermed samlet set 34,0 mio. kr. på service i henhold til kommunens overførselsprincipper. Heraf overføres samlet 33,8 mio. kr. til 2024, 0,1 mio. kr. til 2025 og 0,1 mio. kr. til 2026. Herudover overføres et servicemindreforbrug på 15,6 mio. kr. vedrørende decentral opsparing over 3 hhv. 4 pct. til anlæg, jf. bilag 4-7. I tabel 2 fremgår serviceoverførsler opdelt på kategorier og udvalg.

Tabel 2. Tekniske overførsler på service

Mio. kr.

Decentral

opsparing

Eksternt

finansierede

projekter

Lov-/
kontrakt-
mæssigt

bundne midler

Andet
overført

mer-
forbrug

Over-førsler til service i alt

Decentral

opsparing

over 4 pct.,

som

overføres

til anlæg

Økonomiudvalget

-

0,2

16,2

-10,2

6,2

-

Kultur- og Fritidsudvalget

1,9

0,7

5,0

-0,2

7,4

-

Børne- og Ungdomsudvalget

-4,1

37,6

2,8

-22,9

13,4

15,6

Sundheds- og Omsorgsudvalget

9,9

-2,6

6,5

-

13,8

-

Socialudvalget

-5,9

3,3

 

 

-2,6

-

Teknik- og Miljøudvalget

-

-4,4

12,4

-

8,0

-

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

-

-11,8

-

-

-11,8

-

Borgerrådgiveren

-

-

-

-0,4

-0,4

-

Intern Revision

-

-

-

-

-

-

I alt

1,8

23,0

42,9

-33,7

34,0

15,6

På styringsområderne anlæg og finansposter overføres der samlet et merforbrug på 15,1 mio. kr., herunder et merforbrug på 0,1 mio. kr. på anlæg, et merforbrug på 51,7 mio. kr. på det takstfinansierede anlægsområde samt et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. på finansposter, jf. bilag 8-9. Overførslerne på styringsområderne anlæg og finansposter fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Tekniske overførsler på anlæg og finansposter

Mio. Kr.

Anlæg

Takstfinansieret anlæg

(kasseneutralt)

Finansposter

Øvrige overførsler i alt

I alt

-0,1

-51,7

36,7

-15,1

Udmøntning af finansiering til nye initiativer
I forbindelse med overførselssagen prioriteres i alt 1.370,2 mio. kr. til nye initiativer, herunder interne lån til Børne- og Ungdomsudvalget på 35,4 mio. kr. og til Socialudvalget på 25,0 mio. kr., jf. bilag 1-3. Udmøntning sker bevillingsteknisk i overensstemmelse med bilag 3. Udmøntningen af finansiering til nye initiativer fordeler sig overordnet sådan, at der udmøntes 389,1 mio. kr. til forvaltningernes need to-sager, 199,0 mio. kr. til forvaltningernes sager vedr. rettidig omhu, samt 782,1 mio. kr. til øvrige sager, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udmøntning af finansiering til nye initiativer (kategorier)

Mio. Kr.

Need to

Rettidig

omhu

Øvrige

sager

I alt

I alt

389,1

199,0

782,1

1.370,2

I forbindelse med udmøntningen af finansieringen til initiativerne er der udover det ledige måltal opgjort til overførselssagen anvendt måltal fra puljerne til uforudsete udgifter på service og anlæg. Efter aftalen resterer der 18,6 mio. kr. i måltal og 67,2 mio. kr. i finansiering i puljen på service, samt 0,0 mio. kr. i måltal og 28,5 mio. kr. i finansiering i puljen på anlæg i 2024.

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år
Med overførselssagen udmøntes også merindtægter fra salg af ejendomme og rettidigheder, som er øremærket renovering af kommunens ejendomme. Mersalgsindtægterne udgør 54,6 mio. kr. i regnskab 2023 og udmøntes bl.a. til vedligehold af kloakker og Genhusning af Sankt Joseph, jf. bilag 1-3.

Udmøntning af investeringspuljerne
Med budget 2024 er der afsat i alt 320,1 mio. kr. til investeringspuljerne, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen til udmøntning i 2024. Med overførselssagen udmøntes i alt 285,0 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljen til 40 investerings- og 5 innovationsforslag, jf. bilag 10 og 10a. Efter udmøntningen resterer der 35,1 mio. kr. i investeringspuljerne for 2024 til udmøntning i forbindelse med budget 2025. De 40 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 80,4 mio. kr. i 2025 stigende til 142,9 mio. kr. fra 2028 og frem.

Midler til screening af placeringer til tre skoleidrætshaller
Det fremgår af aftale om overførselssagen 2023/2024: ”Parterne er desuden enige om, at der, som opfølgning på hensigtserklæringen fra Budget 2024, til Budget 2025 søges om yderligere planlægningsbevillinger til minimum tre skoleidrætshaller til øget idrætskapacitet, på baggrund af screenings-bevillingen fra Budget 2023.”

En forudsætning for at der kan udarbejdes budgetnotat om yderligere planlægningsbevillinger til tre skoleidrætshaller til budget 2025 er, at der forud gennemføres en screening, herunder volumenstudier og tidlig myndighedsafklaring, for hver af de tre, konkrete placeringer, som hver koster 150.000 kr.

I Budget 2023 blev der afsat en samlet pulje med screeningsbevillinger til idræt på 2,5 mio. kr. til behovsafklaring i KFF, men ikke til screening af konkrete placeringer. I OFS 2022/2023 blev der derfor vedtaget en hensigtserklæring om, at screeningsmidler fra grundkøbspuljen kunne anvendes til screening af disse konkrete placeringer af én konkret placering til hvert af de idrætsformål, som indgår i screeningsbevillingerne. Det indstilles derfor, at det i forbindelse med vedtagelse af OFS 2023/2024 godkendes, at screeningsmidler i grundkøbspuljen kan finansiere screening af tre placeringer til tre skoleidrætshaller.

Handleplaner vedr. budgetoverskridelse i Socialudvalget
Det fremgår af aftale om overførselssagen 2023/2024 i afsnittet om håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024, at ”Parterne konstaterer, at det giver Socialudvalget rammer til budgetoverholdelse i 2024. Det forudsætter, at Socialudvalget med vedtagelse af OFS 23-24 forpligtes til at beslutte handleplaner, der dels sikrer et budget i balance i forbindelse med de tre regnskabsprognoser i 2024, og dels sikrer tiltag i 2025 med henblik på etablering af en langsigtet strukturel balance i udvalgets økonomi. Parterne forudsætter i den forbindelse, at Socialudvalget forpligtes til at forelægge de udvalgsgodkendte handleplaner for Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsprognoserne.

I forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser skal alle udvalg redegøre for det forventede regnskab, fordelt på bevillinger og hovedprodukter, herunder en beskrivelse af, hvorvidt udvalgets service- og anlægsmåltal forventes overholdt. Socialudvalget skal i tilknytning hertil oversende handleplaner for, hvordan økonomien på styringsområdet service vil blive bragt i balance i 2024, hvis Socialudvalgets regnskabsprognoser på styringsområdet service viser et samlet forventet merforbrug, samt redegøre for de fremtidige konsekvenser af de besluttede tiltag for udviklingen i Socialforvaltningens økonomi i 2025 og frem.

Konkret vil der således blive stillet krav om, at der på styringsområdet service er udarbejdet handleplaner på hovedproduktsniveau, tilsvarende niveauet for prognoserne, hvis Socialudvalgets regnskabsprognoser på styringsområdet service viser et samlet forventet merforbrug. Handleplanerne skal sikre en samlet budgetoverholdelse i Socialudvalget på styringsområdet service. Handleplanerne skal som udgangspunkt være beskrevet under hvert hovedprodukt. Socialudvalgets godkendte handleplaner forelægges Økonomiudvalget til efterretning som del af Socialudvalgets bidrag til de kvartalsvise regnskabsprognoser. 

Økonomi

Økonomien forbundet med indstillingen er beskrevet i sagsfremstillingen, og de bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3-10a.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingens at-punkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 2. maj 2024.

 

Søren Hartmann Hede           / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 4: Overførselssagen 2023-2024 (2024-0102369)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top