Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Særlig undersøgelse fra Intern Revision af over-/underskudsmodel på anlægsområdet

Se alle bilag

Intern Revision har foretaget en særlig undersøgelse af kommunens over-/underskudsmodel på anlægsområdet. Intern Revision konkluderer, at det er hensigtsmæssigt at have en over-/underskudsmodel, hvor mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter håndteres inden for forvaltningernes samlede portefølje. Revisionen anbefaler dog, at reglerne for modellerne bliver præciseret for at skabe større transparens i anvendelsen af modellen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Intern Revisions undersøgelse af over-/underskudsmodel på anlægsområdet tages til efterretning,
  2. at den videre proces for opfølgning på rapporten frem mod vedtagelse af Budget 2025 godkendes.

Problemstilling

Intern Revision har foretaget en særlig undersøgelse af Københavns Kommunes Over-/underskudsmodel (OU-modellen) på anlægsområdet. OU-modellen giver forvaltningerne mulighed for at håndtere merforbrug på anlægsprojekter med mindreforbrug fra andre anlægsprojekter, når specifikke betingelser er opfyldt. Modellen anvendes af Byggeri København under Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen efter godkendelse af Borgerrepræsentationen.

Formålet er at vurdere, om modellen er designet i overensstemmelse med bevillingsreglerne, om forvaltningerne administrerer modellen hensigtsmæssigt og betryggende, og om der er tilstrækkelig transparens i rapporteringen til udvalgene og Borgerrepræsentationen.

Intern Revision konkluderer, at de tre forvaltninger administrerer over-/underskudsmodellen forskelligt, og at der i alle tre forvaltninger er opbygget en saldo i modellen af en væsentlig størrelse, hvorfor det bør sikres, at modellen er præcist beskrevet i kommunens regelsæt, og at der sikres transparens i afrapporteringen.

Konkret anbefaler Intern Revision blandt andet, at projekter med budgetmæssige udfordringer skal håndteres så snart, problemerne er identificeret, at projekter med mer- eller mindreforbrug over 10 mio. kr. omtales i forvaltningernes løbende kvartalsvise statusrapporter, der indgår som bilag til de fire årlige anlægsoversigter, og at der i afrapporteringen skal indgå en prognose for modellens saldo.

Løsning

Økonomiforvaltningen vil med udgangspunkt i Intern Revisions anbefalinger tilpasse kommunens bevillingsregler. Ændringerne vil blive sendt i høring i de berørte forvaltninger og Intern Revision, inden de forelægges for Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De opdaterede bevillingsregler vil blive sendt i høring i de berørte forvaltningerne og Intern Revision. Herefter forelægges ændringerne for Økonomiudvalget med juniindstillingen til budget 2025. De opdaterede regler bliver endelig vedtaget af Borgerrepræsentationen med andenbehandlingen af budgetforslaget i oktober 2024.

 

Søren Hartmann Hede   /   Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 24: Særlig undersøgelse fra Intern Revision af over-/underskudsmodel på anlægsområdet (2024-0118737)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Indstillingens 1.at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top