Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Indførsel af gebyr for kø-hegn ved midlertidig råden over offentlig vej, Indre By

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Som led i forvaltningens fortsatte arbejde med at håndhæve og lovliggøre midlertidige opstillinger af bl.a. udeservering i aften- og nattetimerne, har Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2024 besluttet, at der som udgangspunkt kan gives tilladelse til kø-hegn på offentlig vej i nattelivet i Indre by. Det blev samtidig besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde en indstilling om muligheden for, at der indføres gebyr på kø-hegn. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal indføres gebyr for midlertidig råden over offentlig vej til opstilling af kø-hegn i nattelivet.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der fra 2025 indføres en takst for midlertidig råden over offentligt vejareal til opstilling af kø-hegn i nattelivet, 

  2. at der fastsættes en basistakst i størrelsesordenen 0,58 kr. pr. kvadratmeter pr. dag,

  3. at der fastsættes en tilhørende tilsynstakst i størrelsesordenen på 30,09 kr. pr. tilladelse pr. dag (samme som Zone A for udeservering), 

  4. at ordningens evaluering følger evaluering af udeservering.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 1. februar 2024 besluttet, at forvaltningen skal opkræve et gebyr for midlertidig råden over vej, når restaurationer benytter offentligt vejareal til opstilling af udeservering. I den forbindelse har Borgerrepræsentationen besluttet, at administration og tilsyn med opstillingerne finansieres via takster.

Opstilling af kø-hegn er et sagsområde, som pålægger forvaltningen en opgave, der kræver ressourcer til administration og tilsyn, på lige fod med udeservering. Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at pålægge et gebyr for midlertidig råden over vej ved kø-hegn, kan Teknik- og Miljøforvaltningen behandle og administrere ansøgninger om tilladelser til kø-hegn og udeservering ensartet, jf. løsningsafsnittet, og der kan ligeledes føres et ensartet samlet tilsyn. På den måde vil denne sag ikke få bevillingsmæssige konsekvenser (netto).

Løsning

Juridisk vurdering af gebyr-opkrævning ved kø-hegn 

Efter Vejlovens § 80, stk. 2, kan forvaltningen opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Betalingen skal dække direkte og indirekte omkostninger for forvaltningen, herunder eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med myndighedsbehandling af tilladelser. Et eventuelt gebyr må ikke være højere end forvaltningens reelle omkostninger.

Når der er et krav om, at man skal søge tilladelse, skyldes det, at ansøger ønsker at råde over vejmyndighedens vejareal til et ikke-trafikalt formål. Derfor skal vejmyndigheden have mulighed for at vurdere, om ansøgers ønsker er forenelige med hensynet til færdslen på vejen og vejtekniske hensyn, ligesom vejmyndigheden også skal tage hensyn til vejens øvrige naboer og brugere. Denne vurdering er stedsafhængig og kan falde forskelligt ud ift. kø-hegn og udeservering.

Helhedsorienteret tilsyn 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil behandle og administrere ansøgninger om kø-hegn efter samme principper, og i samme ansøgningsportal, som tilladelser til udeservering. Det samme vil gøre sig gældende for det efterfølgende tilsyn og håndhævelse. Det er de samme administrative medarbejdere, der sagsbehandler ansøgningerne om midlertidig råden, og de samme tilsynsførende, som vil skulle håndhæve tilladelserne for både udeservering og kø-hegn.

Det betyder også, at de øgede tilsynsressourcer til udeservering på i alt 16 årsværk, der blev endeligt vedtaget med ”Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for udeservering på offentligt vejareal fra 2025” (BR 1. februar 2024), alle vil føre tilsyn både med udeservering og kø-hegn i et helhedsorienteret tilsyn.  

Grundlaget for takstberegningen af udeservering og kø-hegn er er den samme.

Forvaltningen forventer at skulle behandle op til 30 ansøgninger om kø-hegn i nattelivet. Dette vurderes at kunne håndteres indenfor rammen for tilladelser til udeservering, som rummer en pulje på op mod 1.500 ansøgninger.

Fysisk opmærkning af areal

Tilladelser til kø-hegn i nattelivet vil dog blive undtaget bestemmelsen om fysisk opmærkning som udeservering er omfattet af. Disse udgifter er derfor fratrukket taksten for kø-hegn.

Priseksempel for kø-hegn

 

Pris pr. måned

Pris pr. år

Kø-hegn 7 m2

1.037 kr.

12.441 kr.

Kø-hegn 15 m2

1.179 kr.

14.144 kr.

 

 

 

Til sammenligning

 

 

Udeservering (zone A) 7 m2

1.059

12.705

Udeservering (zone A)15 m2

1.226

14.709

Vilkår for kø-hegn

Tilladelser til kø-hegn er tilknyttet en række vilkår. I Teknik- og Miljøudvalgets behandling af praksis for kø-hegn den 29. januar 2024, blev det besluttet, at kø-hegn ikke må være reklamebærende. Derudover tilknyttes også vilkår om, at der bl.a. ikke må opstilles borde/stole eller andet inventar som en del af kø-hegnet, samt at der ikke må afspærres til rygeområde. Ordningen bliver evalueret efter tre år sammen med ordningen for udeservering, med henblik på evt. justeringer.

Politisk handlerum

Det kan besluttes, at

  • der ikke indføres gebyr ved kø-hegn i nattelivet, og henvise finansieringen af administrationen af tilladelser og tilsyn til budget 2025.

Økonomi

Denne indstilling har i sig selv ikke bevillingsmæssige konsekvenser (netto) for Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil behandle og administrere ansøgninger om tilladelser til kø-hegn og udeservering ensartet, jf. løsningsafsnittet. Takstberegning og -metode er således beregnet på samme grundlag som for udeservering, fraset opmærkning.

Forvaltningen forventer at skulle behandle op til 30 ansøgninger om kø-hegn i nattelivet. Dette vurderes at kunne håndteres i sammenhæng med opgaven med tilladelser til udeservering, som rummer en pulje på op mod 1.500 ansøgninger. Det forventede samlede antal ansøgninger stiger derfor kun marginalt til i alt 1.530, hvorfor det således ikke vurderes at medføre ændringer i nettoomkostningerne. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i udgifter og indtægter for at sikre en omkostningsbaseret takst.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil gebyr ved kø-hegn i nattelivet blive behandlet med kommunens samlede takstkatalog og blive indført fra og med tilladelser til kø-hegn fra 2025.

Søren Wille

/ Lena Kongsbach

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der fra 2025 indføres en takst for midlertidig råden over offentligt vejareal til opstilling af kø-hegn i nattelivet.

  2. at der fastsættes en basistakst i størrelsesordenen 0,58 kr. pr. kvadratmeter pr. dag, 

  3. at der fastsættes en tilhørende tilsynstakst i størrelsesordenen på 30,09 kr. pr. tilladelse pr. dag (samme som Zone A for udeservering). 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. april 2024

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som nyt at-punkt:

 

"at ordningens evaluering følger evaluering af udeservering."

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti støtter fortsat ikke ordningen, da vi mener det bidrager til yderligere støj i gadebillede, men vi ønsker på ingen måde at de københavnske skatteydere skal betale for dette initiativ, derfor støtter vi indstillingen om indførelse af gebyr.”

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 20: Indførsel af gebyr for kø-hegn ved midlertidig råden over offentlig vej, Indre By (2024-0035843)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2024:

”Det Konservative Folkeparti støtter fortsat ikke ordningen, da vi mener det bidrager til yderligere støj i gadebillede, men vi ønsker på ingen måde at de københavnske skatteydere skal betale for dette initiativ, derfor støtter vi indstillingen om indførelse af gebyr.”

Til top