Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Etablering af nedgravede affaldsbeholdere på offentlige veje, Amager Vest

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

En ansøger har søgt om at ændre affaldssystem fra containere i gården til nedgravede beholdere på offentligt vejareal for at forbedre arbejdsforhold ved affaldstømning og frigøre arealer i karreen. Der skal på den baggrund tages stilling til tilladelse til private miljøstationer med nedgravede affaldsbeholdere på Egilsgade og Gunløgsgade og til de økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af fem parkeringspladser.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 

  1. at godkende, at der i forbindelse med etablering af de private miljøstationer nedlægges fem parkeringspladser i blå betalingszone.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. august 2015, at alle sager om nedgravede affaldsløsninger på offentlige veje forelægges til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget, at alle ansøgninger håndteres som tilladelser til råden over vej, og at vejen sikres ved, at forvaltningen betinger tilladelsen af en fjernelsesdeklaration, som ansøger tinglyser på ejendommen.

Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til, om der kan gives tilladelse til, at ansøger kan ændre deres eksisterende affaldssystem med rullecontainere i gården til en løsning med nedgravede affaldsbeholdere i offentlige veje, jf. bilag 4. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om der kan nedlægges fem parkeringspladser i Egilsgade som del af projektet.

Løsning

Baggrund

Flere grundejere ønsker i dag at etablere nedgravede affaldsbeholdere, der er en mere nutidig affaldsløsning end rullecontainere. Løsningerne etableres som udgangspunkt på egen ejendom. Det er muligt at søge Teknik- og Miljøforvaltningen om tilladelse til at råde over vejareal til fx nedgravet affaldsbeholdere. Siden august 2015 har Teknik- og Miljøforvaltningen givet tilladelse til to lignende private løsninger på offentlig vej (nedgravede affaldsbeholdere på Snorresgade og Isafjordsgade (BR 14. december 2017)). Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med en del grundejere, der har ønsket en løsning, men det er svært at få plads til løsninger, og derfor bliver kun få projekter gennemført.

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører selv projekter med offentligt tilgængelige nedgravede affaldsløsninger på offentlige veje som del af kommunens projekt om etablering af 750 sorteringspunkter.

Andelsboligforeningen har ingen porte i niveau mellem gade og gård, og affaldscontainerne bliver derfor i dag trukket frem og tilbage via kældre via et skinnesystem og placeret på gaden, indtil de bliver tømt. Ansøger har begrundet ansøgningen med, at viceværten fremover vil kunne undgå hårdt fysisk arbejde med at håndtere containerne, få frigivet tid til andre formål, og at det vil give det indre gårdmiljø et stort løft med mulighed for begrønning til glæde for beboerne.

Forslag

Ansøger har i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen fundet en løsning, hvor miljøstationerne placeres i vejareal uden væsentlige trafikale gener. Løsningen er præsenteret for politiet, der har givet principielt samtykke til løsningen.

Miljøstationerne placeres i fortovsudbygninger mellem eksisterende fortov og kørebane og tømmes af en kranbil, der kan standse lovligt på kørebanen langs fortovsudbygningen. Cyklister forventes at kunne køre uden om en arbejdende kranbil, mens bilister må vente bag kranbilen, ligesom når dagsrenovationsbilen henter affald, jf. bilag 4 og 5.

Den ønskede model af affaldsbeholdere er et kendt system fra nedgravet affald på privat grund. Det forudsættes, at beholderløsningen opfylder kommunens krav til kapacitet og sortering, herunder udsortering af organisk affald.

Løsningen kræver en tilladelse til råden over vej jf. Vejlovens § 80. Kommunens offentlige veje og dermed værdien af kommunens veje sikres ved, at forvaltningen betinger tilladelsen af, at miljøstationerne kan fjernes igen. I tilfælde af at kommunen ønsker at ændre vejens indretning, kan anlægget kræves flyttet eller fjernet for ejers regning. Forvaltningen skal i den forbindelse vurdere miljøstationen og vejprojektet efter proportionalitetsprincippet. Dette betyder, at hvis kommunens gevinst ved en vejombygning vurderes at være mindre end foreningens omkostninger til fjernelse, så er det kommunen, der må påtage sig udgiften.

Konsekvenser for parkering og træer

I Gunløgsgade kan de nedgravede affaldsbeholdere etableres på kørebaneareal uden, at det er nødvendigt at nedlægge parkeringspladser.

I Egilsgade kræver etableringen af de nedgravede affaldsstationer, at der nedlægges fem skråparkeringspladser i blå zone. Da området i forvejen er optimeret, kan forvaltningen ikke anvise erstatningsparkeringspladser i nærheden.

Belægningsprocenterne i området er kl. 12.00: 90 %, kl. 17.00 87 % og kl. 22.00 91 %. Dertil kommer, at området rummer det underjordiske parkeringsanlæg ”Leifsgade” med 400 pladser. Tællinger fra foråret 2023 viser belægningsprocenter kl. 12.00: 82 %, Kl. 17.00 89 % og kl. 22.00 94%

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte ikke at imødekomme ansøgningen, hvorved ansøger vil fortsætte med den nuværende affaldsløsning.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Alle udgifter til etablering af miljøstationen samt fortovsudbygningen påhviler ansøger.

Fortovsudbygningen medfører ikke øgede driftsomkostninger til vedligehold af vejen og fortovet. 
Da formålet ikke er kommercielt, opkræves der ikke leje af arealet, jvf. taktskataloget (TMU 12. juni 2023).

Fortovsudbygningen som følge af en tilladelse til miljøstationen medfører nedlæggelse af fem parkeringspladser på offentlig vej i blå betalingszone og dermed et årligt indtægtstab på 0,03 mio. kr. fra anlægget er etableret forventeligt i 2025 og frem. Mindreindtægterne indgår i beregningen af indtægtsniveauet for betalingsparkering, som bliver fastlagt med førstebehandlingen af budgetforslaget (augustindstillingen). Mindreindtægterne har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, skal ansøger færdigprojektere den valgte løsning, der herefter bliver myndighedsbehandlet af forvaltningen. Når politiet har givet sit endelige samtykke, kan forvaltningen give sin endelige myndighedsgodkendelse med krav om tinglyst fjernelsesdeklaration.

Ansøger kan herefter søge gravetilladelse og gennemføre projektet.

Søren Wille

/ Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen giver tilladelse til, at andelsboligforeningen Saga G (Egilsgade 22-44 og Gunløgsgade 21-43) kan placere deres private miljøstationer på offentlig vej i nedgravede affaldsbeholdere, jf. bilag 4.

     

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at godkende, at der i forbindelse med etablering af de private miljøstationer nedlægges fem parkeringspladser i blå betalingszone.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. april 2024

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 8 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, Ø og Å

Imod stemte: C og V

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:


”Partierne kan ikke støtte projektet, da der dels nedlægges parkeringspladser, og da vi mener, at private aktiviteter bør placeres på private arealer.”

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 19: Etablering af nedgravede affaldsbeholdere på offentlige veje, Amager Vest (2024-0005924)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 11 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og I.

Imod stemte: C.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2024:

”Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte projektet, da der dels nedlægges parkeringspladser, og da vi mener, at private aktiviteter bør placeres på private arealer.”

Til top