Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Ændringer vedr. energiprojekter med alternativ finansiering (ØK34)

Se alle bilag

Til godkendelse forelægges tilpasning af pilotprojekt vedr. alternativ finansiering af udskiftning af ventilations- og CTS-anlæg gennem KommuneKredit. Pilotprojektet blev besluttet ved Overførselssagen 2022/23 mhp. at indsamle erfaringer med alternativ finansiering, samt at reducere energiforbruget og øge komforten i de omfattede kommunale ejendomme. Tilpasningen af projektet indebærer bl.a., at seks ejendomme udgår, og at projektet rykkes et år.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at seks ejendomme, og et enkelt anlæg i en syvende ejendom, jf. tabel 1, udgår af projektet og ikke længere indgår i energibesparelserne,
  2. at det godkendes, at periodisering af projektet rykkes med ét år, så både de første leasingbetalinger og energibesparelser ligger i 2026, i stedet for i 2025,
  3. at de bevillingsmæssige konsekvenser afledt heraf (som fremgår af bilag 2) godkendes.

Problemstilling

Ifm. vedtagelse af Energistrategien for Københavns Kommunes Ejendomme (KEJD) fik KEJD midler til at afsøge muligheder for alternativ finansiering, der ikke eller kun i begrænset omfang kræver brug af anlægsmåltal. Dette pilotprojekt (ØK34) er resultatet af mulighedsafsøgningen og har bl.a. til formål at indsamle reelle erfaringer med leasing ved KommuneKredit som finansieringsform.

Budgetnotatet ØK34 ’’Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg’’ (bilag 1) blev godkendt ved Overførselssagen 2022/23. Projektet finansierer udskiftning af gamle, udtjente ventilationsanlæg i en række kommunale ejendomme samt optimering af driften via CTS-anlæg mhp. at reducere energiforbrug og øge komforten i bygningerne. Projektet har siden godkendelse mødt udfordringer, hvilket har betydet behov for ændringer i projektet.

Da ØK34 blev godkendt, var der 11 ejendomme i projektet med gamle ventilationsanlæg, som stod til udskiftning. Udskiftningerne ville normalt være finansieret af Styringsmodellen for vedligehold og kræve brug anlægsmåltal.

I forbindelse med erfaringsindsamlingen og afdækning af muligheder har KEJD vurderet, at seks ejendomme ikke bør indgå i pilotprojektet, og det foreslås derfor, at disse seks ejendomme udgår. Ydermere foreslås et enkelt anlæg i en syvende ejendom også at udgå. Nedenfor gennemgås de ejendomme og det anlæg, der indstilles til at udgå fra projektet og årsagerne hertil.

De foreslåede ændringer i pilotprojektet har ikke indflydelse på mulighederne for erfaringsindsamling ift. alternativ finansiering.

Ejendomme i De Gamles By
Fem af de seks ejendomme ligger i De Gamles By og udlejes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), men administreres af boligadministrationsselskabet FA09.

Det er blevet klart, at en del af energibesparelserne vil tilgå beboerne, hvorfor leasing af nye anlæg ikke kan finansieres af en reduktion af SUFs energibudgetter. Ejendommene indstilles derfor at udgå af projektet, og budgetterne tilbageføres til SUF.

Rådhuset

Den sjette ejendom, som indstilles fjernet fra projektet, er Rådhuset, specifikt ventilations- og CTS-anlægget i mellembygningen. De resterende anlæg på Rådhuset har været under renovering i længere tid, og det har vist sig at være mere kompliceret og tidskrævende end først forventet. Det samme har vist sig at være tilfældet i mellembygningen.

Rådhuset er derfor blevet fjernet fra projektet for ikke at forsinke udførsel på de resterende ejendomme. Renovering af anlæggene i mellembygningen vil fortsætte som planlagt med gennemførsel tidligst i 2025 og finansieres uden leasing fra KommuneKredit. Budgettet vedr. begge anlæg tilbageføres til de syv forvaltninger.

CTS-anlæg på Tingbjerg Skole

Et enkelt anlæg på Tingbjerg Skole foreslås fjernet fra projektet (CTS-anlægget), men projektet finansierer fortsat ventilationsanlæg på skolen. Udskiftning af CTS-anlægget er blevet udskudt pga. pågående helhedsrenovering og bliver udført på et senere tidspunkt med anden finansiering end leasing. Besparelsen fra CTS-anlægget tilbageføres til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Nedenfor fremgår en oversigt over de anlæg, som foreslås fjernet fra projektet (tabel 1), og de anlæg som forbliver i projektet (tabel 2).

Tabel 1 – Ejendomme/anlæg, som er blevet fjernet fra projektet

Tabel 2 – Ejendomme/anlæg, som fortsat er med i projektet

Projektet forventes at være op til et år forsinket ift. den godkendte tidsplan i ØK34, hvorfor periodiseringen af projektet foreslås forskudt med et år. Forsinkelsen har flere årsager, herunder:

  • Tidskrævende afklaringer ift. De Gamles By
  • Forsinkede resultater fra forundersøgelser/rådgivere

Løsning

Tilbageførsel af energibesparelser

På de seks ejendomme, som foreslås fjernet fra projektet, samt CTS-anlægget på Tingbjerg Skole, er der med den oprindelige godkendelse overført budget fra forvaltningerne til KEJD svarende til energibesparelserne i det oprindelige projekt. Denne overførsel skal nu annulleres. Dette vedrører især Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men da Rådhuset er den sjette ejendom, er alle forvaltninger berørt.

Projektet forskydes med ét år

Da projektet er forsinket, bliver periodiseringen i projektet skubbet med et år. Det betyder, at de første energibesparelser realiseres i forvaltningerne i 2026 og ikke i 2025. Ligeledes udskydes leasingbetalinger, så den første leasingafgift betales i 2026 i stedet for 2025. Sidste betaling falder derfor i 2046 i stedet for 2045. Derudover flyttes budget på 1,2 mio. kr. til udlægsrenter også fra 2025 til 2026.

Det er vigtigt, at leasingaftalerne indgås med KommuneKredit hurtigst muligt, da yderligere forsinkelser vil kræve flere projektændringer.

Medfinansiering fra Styringsmodellen for vedligehold

Ved godkendelsen i marts 2023 var forventningen, at udgiften til de årlige leasingydelser kunne dækkes af de årlige energibesparelser. På grund af rentestigninger og højere anlægspriser er dette p.t. ikke muligt.

Da de leasingfinansierede anlæg erstatter almindelige vedligeholdelsesudgifter, vil det være naturligt, at de afholdes som vedligeholdelsesudgifter. For at håndtere renteudsving nu og fremadrettet vil de løbende leasingbetalinger derfor blive afholdt af midler fra Styringsmodellen for vedligehold, som administreres af KEJD. Baseret på nuværende anlægspriser og renteniveau vurderes det, at medfinansieringen fra Styringsmodellen vil svare til ca. 3 mio. kr. i alt, fordelt over de 20 år, hvor der betales leasingydelser. Ydermere vil medfinansiering fra Styringsmodellen ligge på service og dermed heller ikke kræve brug af anlægsmåltal.

Dette vil gøre håndteringen robust over for renteudsving. Hvis rentestigninger forøger de løbende leasingbetalinger, vil dette kunne håndteres af det årlige vedligeholdelsesbudget. Hvis der omvendt indtræder rentefald, som gør, at leasingudgifterne vil være lavere end de løbende energibesparelser, vil dette overskud kunne anvendes til vedligehold på kommunens øvrige ejendomme.

Denne finansieringsmodel med kombinerede midler forventes at være hensigtsmæssig til yderligere energirenoveringsprojekter fremover, hvor leasingydelser ikke kan finansieres med energibesparelser alene.

Økonomi

I tabel 3 vises den opdaterede projektøkonomi i projektets levetid fra 2026, hvor leasingbetalinger starter, t.o.m. 2046, hvor anlæggene er afbetalt og tilbagekøbt. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af ændringerne i projektet fremgår af bilag 2. De 1,2 mio. kr. til udlægsrenter, der blev tildelt ved OFS 22/23, rykkes sammen med besparelser og leasingydelser til 2026.

Tabel 3. Opdateret: Oversigt over projektets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/l

Styrings-område

2026

2027-2038

2039-2046

I alt

Udlægsrenter

Service

1.200

0

0

1.200

Leasingudgift, 4 ejd.

Service

1.234

14.600

6.756

22.590

Energibesparelse, 4 ejd.

Service

-1.055

-12.656

-7.820

-21.531

Medfinansiering, 4 ejd.

Service

-179

-1.944

1.064

-1.059

Leasingudgift, Rymarksvej

Overførsler

200

2.361

1.067

3.628

Energibesparelse, Rymarksvej

Overførsler

-84

-1.005

-614

-1.703

Medfinansiering, Rymarksvej

Overførsler

-116

-1.356

-453

-1.925

Udgifter i alt (netto)

 

1.200

0

0

1.200

Videre proces

Ved godkendelse vil KEJD gennemføre projektet, herunder indgåelse af leasingaftaler med KommuneKredit, hurtigst muligt. De involverede forvaltninger vil blive informeret på relevant niveau.

Søren Hartmann Hede            / Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenspunkt 17: Ændringer vedr. energiprojekter med alternativ finansiering (ØK34) (2024-0033573)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top