Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Konklusion i sag om indberetning til Københavns Kommunes whistleblowerordning

Sagen vedrører konklusionen i en sag om indberetning til Københavns Kommunes whistleblowerordning om tilsidesættelse af regler om journalisering, arkivering og databeskyttelse hos kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at konklusionsrapporten tages til efterretning, 
  2. at det godkendes, at sagen hermed anses for afsluttet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 30. november 2023 på grund af mulig inhabilitet hos kommunens whistleblowerenhed, at chefjuristen og en tilknyttet juridisk medarbejder i Økonomiforvaltningen skulle tage stilling til, om sagen er omfattet af whistleblowerordningen, og i givet fald varetage den behandling af sagen, som whistleblowerenheden ellers skulle have foretaget.

Det blev også besluttet, at resultatet af undersøgelsen skulle forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indberetningen vedrører tilsidesættelse af regler om journalisering, arkivering og databeskyttelse hos kommunens Databeskyttelsesrådgiver (herefter DPO).

Løsning

Chefjuristen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Det er blevet vurderet, at indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, og det er derfor blevet undersøgt, om påstandene i indberetningen kan be- eller afkræftes.

Chefjuristen konkluderer på baggrund af høringssvar samt bilag fra DPO sammenholdt med indberetningen, at

  • det generelt kan afkræftes, at DPO ikke foretager lovpligtig journalisering i kommunens ESDH-system eDoc. At det er konstateret, at en medarbejder i DPO-funktionen ikke har journaliseret i tilstrækkelig grad, ses ikke at være udtryk for en generel kultur,
  • det kan afkræftes, at DPO generelt opbevarer henvendelser i Outlook i strid med reglerne. DPO ses at være opmærksom på reglerne herfor og har fastsat sletteregler i Outlook, når henvendelsen enten er oversendt til fagforvaltningen eller journaliseret i eDoc
  • det kan afkræftes, at DPO generelt foretager sletning i strid med reglerne, da sletning i Outlook efter det oplyste sker i forbindelse med enten oversendelse til fagforvaltningen eller journalisering i eDoc.

Konklusionsrapporten, som er vedlagt, uddyber konklusionerne.

Det bemærkes, at dele af konklusionsrapporten er fortrolige, da der er tale om en gengivelse af oplysninger, der indgår i en indberetning til kommunens whistleblowerordning, jf. § 25 i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Konklusionsrapporten er sendt til DPO.

Økonomi

Videre proces

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Konklusion i sag om indberetning til Københavns Kommunes whistleblowerordning (2024-0045354)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top