Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Otte anlægsregnskaber for Byggeri København 2016

Se alle bilag
Anlægsregnskaber for Byggeri København 2016 forelægges hermed Økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at aflæggelsen af otte anlægsregnskaber, jf. tabel 1 og bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling

Anlægsregnskaber for Byggeri Københavns (ByK) projekter aflægges i det år, hvor projektet afsluttes. Der kan ske afvigelser fra denne regel, såfremt projektet afsluttes sidst på året, eller såfremt der udestår regninger til for eksempel afsluttende arbejder eller tvister. Et anlægsarbejde defineres i ByK som afsluttet, når 1 års gennemgang har fundet sted.

Ifølge Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges. Løber et anlægsprojekt over flere år, vil der grundet prisfremskrivningen være en forskel mellem den reelle kassemæssige effekt af projektet og prisniveauet i afslutningsåret. Dette er afspejlet i de respektive regnskaber (se bilag 1).

Løsning

I denne indstilling fremlægges otte anlægsregnskaber (jf. nedenstående tabel 1 samt bilag 1) med en samlet bevilling i ByK på 244,2 mio. kr. (2016 P/L). Det samlede forbrug var 197,2 mio. kr., hvilket resulterede i et samlet mindreforbrug på 47,0 mio. kr. (2016 P/L).

Mindreforbruget på 47,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt ’Anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014’ (sidste projekt i nedenstående tabel 1). Mindreforbruget var her samlet set 45,1 mio. kr. fordelt på syv forskellige skoler (jf. sidste side i bilag 1). Mindreforbruget indgår i puljen til de tre resterende projekter under ’Anden del af genopretningsplanen for Folkeskoler’, og er således disponeret til igangværende opgaver. De indgår derfor ikke i saldoen på Overskuds-/Underskudmodellen (O/U-modellen), der løbende forelægges Økonomiudvalget.

De øvrige afvigelser er løbende håndteret i O/U-modellen samt indarbejdet i årsregnskabet. Formålet med O/U-modellen er, at ByK selv kan håndtere mer-/mindreforbrug mellem projekter. Alle disponeringer på O/U-modellen bliver politisk godkendt i Borgerrepræsentationen og anvendes kun til merudgifter.

Saldoen på O/U-modellen er pr. 22. juni 2017 på 57,9 mio. kr., hvilket er en udvikling på 35,5 mio. kr. siden sidste afrapportering ved Borgerrepræsentationens møde den 30. marts 2017, hvor saldoen var 22,4 mio. kr.

Økonomi

Tabel 1 Oversigt over ByKs anlægsregnskaber 2016
           

P/L 2016 (1.000,- kr.)

Projekt

Bevilling

Forbrug

Afvigelse

Bellahøj Svømmestadion m.fl., solcelleprojekt

2.398

2.289

109

Egmontgården, helhedsrenovering

24.894

24.473

421

Linde Allé 35, midlertidig pavillon

13.978

12.238

1.740

Ragnhildgade 1, midlertidige pavilloner

6.219

6.414

-195

Eksperimenthus til Sankt Annæ Gymnasium

4.771

4.941

-170

Sortedamskolen, helhedsrenovering, etape 1

3.233

3.217

16

Vigerslev Allés Skole, Oprensning af forurening

4.897

4.883

14

Anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014

183.788

138.732

45.056

I alt

244.178

197.187

46.991

Plus indikerer mindreforbrug. Minus indikerer merforbrug.

Videre proces

Regnskaberne skal godkendes af Økonomiudvalget og efterfølgende videresendes til Intern Revision.  

 

Peter Stensgaard Mørch                         /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 6: Otte anlægsregnskaber for Byggeri København 2016 (2017-0002785)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top