Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Sikkerhed i Socialforvaltningens funktionsprogrammer

I Budget 2017 blev det besluttet, at Socialforvaltningens funktionsprogrammer for nybyggerier skal revideres frem mod budget 2018 for at sikre, at byggerierne er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet. Denne redegørelse er en opfølgning på budgetbeslutningen. 

Tidligere beslutninger

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Socialforvaltningens redegørelse om sikkerhed i funktionsprogrammer tages til efterretning,
  2. at Socialforvaltningens funktionsprogrammer ikke revideres, men tilføjes et bilag med en tjekliste for sikkerhed.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

I Socialforvaltningens funktionsprogrammerne stiller forvaltningen en række overordnede krav til funktioner i byggerier til forvaltningens målgrupper inden for hhv. bo- og døgntilbud (jf. Socialudvalget den 20. januar 2016). Funktionsprogrammerne benyttes i opstartsfasen af et byggeprojekt i Socialforvaltningens dialog med den rådgiver/det rådgiverteam, som er tilknyttet byggesagen.  

I Budget 2017 blev det besluttet at revidere Socialforvaltningens funktionsprogrammer med det formål at sikre, at nybyggerier er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet til gavn for både borgere og personale i behandlings-, bo- og plejetilbud mv.

De seneste års tragiske drab på socialpsykiatriske botilbud har medført, at Arbejdstilsynet har skærpet sit fokus på den fysiske indretning af tilbud. Socialforvaltningen har generelt fokus på at skærpe sikkerhedskravene i de bygninger, som rummer tilbud til borgere med udadreagerende adfærd. Formålet er at sikre, at Socialforvaltningen i fuld udstrækning varetager både borgere og medarbejderes sikkerhed.

Løsning

Det er Socialforvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en egentlig revision af funktionsprogrammerne, men at der tilføjes en tjekliste for sikkerhed som bilag. Vurderingen er foretaget på baggrund af en gennemgang af påbud udstedt af Arbejdstilsynet og opmærksomhedspunkter fra Socialtilsynet i 2016, som relaterer sig til fysiske rammer og sikkerhed.

I det følgende beskrives først, hvordan Socialforvaltningen allerede arbejder med sikkerhedsaspektet i byggerier. Herefter uddybes, hvorfor Socialforvaltningen ikke vurderer, at der er behov for en egentlig revision af funktionsprogrammerne men i stedet anbefaler, at der tilføjes en tjekliste for sikkerhed i byggerier som bilag. En uddybende beskrivelse af denne tjekliste følger til sidst i indstillingen.

Sådan arbejder Socialforvaltningen med sikkerhedsaspektet i byggeri

I det enkelte byggeprojekt suppleres funktionsprogrammet med en række krav, som Socialforvaltningen stiller med udgangspunkt i den specifikke målgruppe for byggeriet (særprogram). Det er bl.a. krav relateret til sikkerhed for personale og beboere. Kravene kvalificeres af en arbejdsmiljørepræsentant fra det pågældende tilbud. Socialforvaltningen har desuden mulighed for at tilkøbe rådgivning fra Arbejdsmiljø København til formulering af særlige krav vedrørende arbejdsmiljø. 

Nedenstående er et eksempel på, hvordan Socialforvaltningen stiller nogle særlige krav til sikkerhed i relation til den fysiske indretning af et botilbud med 50 plejeboliger til borgere med sindslidelse og misbrug:

I alle rum og gange, hvor beboere opholder sig eller bevæger sig igennem, skal der være tænkt sikkerhed ind i indretningen. Med sikkerhed menes, at en beboer eller medarbejder hurtigt kan komme væk fra en konfliktsituation og ikke kan fanges i f.eks. et hjørne. Dette er for at undgå, at konflikter optrappes til fysiske konfrontationer eller overgreb. Der skal derfor så vidt muligt tænkes ind, at der er flere udgange fra et rum eller en gang, samt at der ikke er nogen hjørner, hvor en beboer eller medarbejder kan blive fanget/låst inde af en beboer. 

Socialforvaltningen er i tæt dialog med den/de rådgivende arkitekter på byggeprojektet, som indarbejder kravene i projektet.   

Socialforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for revision af funktionsprogrammerne

Socialforvaltningen har gennemgået påbud og opmærksomhedspunkter fra henholdsvis Arbejdstilsynet og Socialtilsynet i 2016 for at vurdere behovet for en revision af funktionsprogrammerne. På den baggrund vurderer Socialforvaltningen, at der ikke er et behov for yderligere standardisering af sikkerhed i Socialforvaltningens byggeprojekter. Socialforvaltningens målgrupper er forskellige, og den fysiske indretning af tilbud skal derfor afspejle de forskelligartede behov for de pågældende borgere og medarbejdere.

Risikoen ved at indføre faste standarder for sikkerhed er, at det bliver et fordyrende element i tilbud, hvor det ikke nødvendigvis har relevans. Årsagen hertil er blandt andet, at særlige krav til indretning kan give udslag i et behov for flere kvadratmeter, hvilket kan betyde dyrere byggerier. Det kan i sidste ende have økonomiske konsekvenser for borgernes husleje samt forvaltningens udgifter til leje af arealer til personalefaciliteter. Socialforvaltningens målgrupper har ofte en begrænset betalingsevne, hvorfor Socialforvaltningen er meget opmærksom på udgiften til opførelse af botilbud, ligesom Socialforvaltningen er opmærksom på de eventuelle driftsøkonomiske konsekvenser.

Tjekliste for sikkerhed

For at skærpe fokus på sikkerhed i nybyggerier vil Socialforvaltningen indarbejde anbefalinger, som er udledt af den nævnte gennemgang af påbud fra Arbejdstilsynet og opmærksomhedspunkter fra Socialtilsynet i 2016, i en tjekliste som bilag til funktionsprogrammerne. Anbefalingerne er følgende:

  • Robuste døre og mulighed for udsyn i rum, hvor personalet kan søge tilflugt (fx kontorer og medicinrum), så beboere ikke kan tiltvinge sig adgang til rummet.
  • Flugtveje i rum, hvor personalet kan søge tilflugt (fx kontorer og medicinrum), så personale ikke risikerer at blive passet op uden at have en vej ud.
  • Hensyntagen til at personale skal kunne have direkte auditiv eller visuel kontakt i udformning af de bygningsmæssige rammer.
  • Fleksibilitet i indretningen med henblik på mulig afskærmning af borgere.
  • Plads/rummelighed med henblik på at forebygge konfliktoptrapning på fælles- og gangarealer.
  • Ved særligt udadreagerende målgrupper skal det overvejes, om rådgiver på opgaven kan varetage opgaven, eller om der skal hyres en rådgiver med særlig ekspertise til formålet.

Relevansen af anbefalingerne vil blive vurderet i relation til det specifikke byggeprojekt.

Økonomi

Da funktionsprogrammerne ikke revideres, er der som udgangspunkt ikke nogen økonomiske konsekvenser. Der kan dog være økonomiske konsekvenser i relation til det enkelte byggeprojekt, som har betydning for anlægsbevillingen.

Videre proces

Godkender Socialudvalget og Økonomiudvalget indstillingen, sendes indstillingen til behandling i Borgerrepræsentationen.

 

Nina Eg Hansen               /Nis Kasper Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Socialforvaltningens redegørelse om sikkerhed i funktionsprogrammer tages til efterretning,
  2. at Socialforvaltningens funktionsprogrammer ikke revideres, men tilføjes et bilag med en tjekliste for sikkerhed.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2017

Kontorchef Nis Kasper Petersen deltog under punktets behandling.

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning og 2. at-punkt blev godkendt.

Beslutning

Dagsordenspunkt 54: Sikkerhed i Socialforvaltningens funktionsprogrammer (2017-0006264)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top