Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Internt lån til Sankt Annæ Gymnasiums gymnasieafdeling

Udvalget skal tage stilling til en planlægningsbevilling til en sporudvidelse af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel fra 7 til 8 spor. Udvalget skal tage stilling til en principbeslutning om, at udbygningen kan finansieres via opsparede midler og et internt lån samt til bevilling af midler til planlægningen af udbygningen.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 

1. at udvalget træffer principbeslutning om, at udvidelsen Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel  finansieres af skolens opsparede midler på 6,1 mio. kr., og at det resterende beløb finansieres af et internt lån inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme,

2. at der gives en planlægningsbevilling på 0,7 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 til en udvidelse af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel med ét spor, som finansieres af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedels decentrale opsparing, som konverteres til anlægsmidler, jf. økonomiafsnittet

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Sankt Annæ Gymnasium (SAG) har en kommunal gymnasieafdeling, som drives for statslige midler, der tilføres gymnasieafdelingen på skolen. Gymnasiets bygninger ejes af Københavns Kommune.

SAG's gymnasieafdeling har en udfordring med fortsat at være en bæredygtig enhed bl.a. på grund af lavere takster pr. gymnasieelev. Derfor ønsker SAG en permanent udvidelse med et spor, og gymnasiet har derfor behov for en bygningsudvidelse. SAG har på baggrund af søgningen allerede fra skoleåret 2016/17 optaget 8 1. g. klasser.

Landets øvrige gymnasier er selvejende og drives også af statslige midler. De selvejende gymnasier har mulighed for at optage kreditforeningslån. For det kommunale gymnasium skal en anden finansiering aftales med staten. Forvaltningen fremlægger derfor forslag om finansiering af udvidelsen.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med SAG afdækket mulige modeller for, hvordan en udvidelse af gymnasiet kan finansieres og gennemføres. Forvaltningen foreslår, at udvidelsen af gymnasieafdelingen finansieres via opsparede midler og et internt lån indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Forslaget om udbygningen håndteres dels via en planlægningsbevilling, dels en senere anlægsbevilling.

Planlægningsbevilling

Det foreslås, at der igangsættes en planlægningsfase for udvidelsen af gymnasiet for at kunne prissætte og afklare udvidelsesprojektet. Anlægsrammen anslås at udgøre ca. 12 mio. kr., når der tages udgangspunkt i en nøgletalsberegning (på baggrund af en kvadratmeterpris på ca. 30.000 kr). Planlægningen bestilles via Byggeri København (BYK) og følger samme proces som andre kommunale byggerier.

Anlægsbevilling

Når projektets økonomi og udformning er afklaret i forbindelse med planlægningsfasen, vil Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt en anlægsbevilling. I den forbindelse vil størrelse på det interne lån, der vil skulle optages for at finansiere gymnasieudbygningen være konkretiseret. Størrelsen på og betingelserne for det interne lån behandles i forbindelse med, at anlægsbevillingen efterfølgende forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen.

Internt lån

SAG skal i givet fald afdrage på lånet i en periode på op til ti år. Lånet afdrages via gymnasiets bygningstaxameter fra staten. Det er aftalt med Undervisningsministeriet, at taxameter-pengene kan indgå i afdraget på et kommunalt lån, samt at en del af skolens opsparede midler kan finansiere bygningsudvidelsen.

SAG's gymnasiedel har fuld overførselsadgang mellem budgetårene i lighed med andre gymnasier og har dermed ikke en 4 pct. overførselsadgang, som kommunens øvrige enheder. Tilbygningen vil som den øvrige del af SAG's bygninger indgå i den kommunale bygningsmasse, der administreres af Københavns Ejendomme og Indkøb.

Der er i forbindelse med overførselssagen 2016-2017 (Borgerrepræsentationen den 27. april 2017) afsat midler til en helhedsrenovering af SAG's folkeskoledel. De to byggeprocesser skal samtænkes, så der sikres en mest optimale byggeproces med færrest mulige gener for ansatte og elever.

Københavns Ejendomme og Indkøb, Byggeri København og Center for Økonomi er blevet hørt i forbindelse med modellen for finansiering og udbygning af gymnasiet.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. finansieres af Annæ Gymnasiums gymnasiedels decentrale opsparing. Den decentrale opsparing indgår i skolens 2017 driftsbudget, der derfor nedskrives tilsvarende. Midlerne konverteres med godkendelse af denne indstilling til anlægsmidler og overføres til Byggeri København, der skal gennemføre planlægningsprocessen.

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1. Sankt Annæ Gymnasium - Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

Funktion

Indtægt (I) / Udgift (U)

2017 (1.000 kr. 2017 p/l)

Varig? Ja/nej

2

BUU

1315 - Undervisning Demografireguleret

3.22.01.1

U

-700

Nej

2

BUU

3324 - Anlæg

3.22.01.3

U

70

Nej

2

ØU

3160 – Byggeri København

3.22.01.3

U

560

Nej

2

ØU

3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager

06.45.50.3

U

70

Nej

I alt

    -

              -

        -

      -

0

 

 

Tabel 2. Sankt Annæ Gymnasium – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Projekt

Bevilling

Funktion

2017 (1.000 kr. 2017 p/l)

ØU

Sankt Annæ Gymnasium

3160 – Byggeri København

3.22.01.3

560

ØU

Sankt Annæ Gymnasium

3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager

06.45.50.3

70

BUU

Sankt Annæ Gymnasium

3324 - Anlæg

3.22.01.3

70

I alt

-

-

-

700

ØU = Økonomiudvalget

BUU = Børne- og Ungdomsudvalget

Videre proces

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen, hvorefter planlægningen af udvidelsen igangsættes.

 

Tobias Børner Stax             /Sti Andreas Garde


Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at udvalget træffer principbeslutning om, at udvidelsen Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel  finansieres af skolens opsparede midler på 6,1 mio. kr., og at det resterende beløb finansieres af et internt lån inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme

2. at der gives en planlægningsbevilling på 0,7 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 til en udvidelse af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel med ét spor, som finansieres af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedels decentrale opsparing, som konverteres til anlægsmidler, jf. økonomiafsnittet

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2017

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Beslutning

Dagsordenspunkt 53: Internt lån til Sankt Annæ Gymnasiums gymnasieafdeling (2017-0013541)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top