Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunens kontrolindsats for 2016.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at tage orienteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016 til efterretning,

  2. at tage ændringen af ”Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd” (bilag 1) for så vidt angår tilskud til pasning af eget barn til efterretning. De konkrete ændringer fremgår af løsningsafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for hhv. Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme.    

Problemstilling

Når borgerne i Københavns Kommune udelukkende får adgang til de ydelser, som de er berettiget til, så har det en positiv indvirkning på både kommunens økonomi samt på den generelle tillid til velfærdssystemet. Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, er med til at sikre dette.

Disse forvaltninger har fra 2014 til januar 2016 arbejdet systematisk sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet ”Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats”. Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skal orienteres om kommunens kontrolindsats.

Løsning

Københavns Kommunes kontrolindsats tager overordnet set udgangspunkt i den fælles strategi "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" (bilag 1), som Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014. Ændringen i ”Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd” er udelukkende foretaget for at have overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af den 27. august 2014 om, at ordningen ”Tilskud til pasning af eget barn” er ophørt med fuld effekt i 2016. Tekst der helt specifikt vedrører denne ene ydelse, er fjernet fra det fælles grundlag for kontrolindsatsen.

Rammerne for kommunens kontrolindsats fremgår yderligere af notatet "Orientering af Borgerrepræsentationen: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv" (bilag 2).

Nøgletallene for kontrolindsatsen i Københavns Kommune i 2016 fremgår af bilag 3. Udvalgte processer og sagsforløb i denne kontrolindsats fremgår af bilag 4.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2016 haft fokus på at implementere de nye lovregler om fripladstilskud, som blev indført den 1. januar 2016. De nye regler betyder, at 95 % af alle familier med økonomisk friplads, hver måned automatisk får genberegnet deres friplads ud fra deres faktiske A-indkomst. Genberegningen kan enten medføre større, mindre eller et uændret tilskud for den pågældende måned. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at både loven og selve implementeringen har været vellykket, både set med forvaltningens øjne og ud fra en fripladsmodtagers vinkel.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen laver årligt tilbagebetalingskrav på 40-50 mio. kr., som både omhandler snyd, borgerfejl og myndighedsfejl. Der foregår løbende drøftelser af, om antallet af tilbagebetalingskrav kan nedbringes ved ændringer i sagsbehandlingen i forvaltningen. Forvaltningen har opbygget et godt samarbejde med kontrolenheden i Udbetaling Danmark for at arbejde med at udvikle kontrolindsatsen yderligere.

For Socialforvaltningen har kontrolindsatsen i 2016 fortsat haft fokus på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, således at der træffes korrekte afgørelser på et fuldt oplyst grundlag. Da der primært er tale om enkeltydelser, er der kun i meget begrænset omfang mulighed for snyd eller fejludbetalinger, hvis selve sagsbehandlingen er korrekt.  Derfor er det som hovedregel heller ikke relevant at rejse tilbagebetalingskrav overfor borgerne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager den opfølgende kontrol i Københavns Kommune i forhold til borgernes bopælsregistrering. Når Kultur- og Fritidsforvaltningen sikrer, at kommunens borgere er korrekt bopælsregistreret, er effekterne for Københavns Kommune hovedsageligt placeret i kommunens øvrige forvaltninger, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen kun i begrænset omfang udbetaler ydelser og giver tilskud. 2016 har bl.a. været præget af et tæt samarbejde med en ny spiller på kontrolområdet: Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark. Via Den Fælles Dataenheds såkaldte registersamkøringer har Kultur- og Fritidsforvaltningen ud fra objektive kriterier kunnet systematisere sin udsøgning af kontrolsager yderligere. Gennem en løbende dialog med Den Fælles Dataenhed har Kultur- og Fritidsforvaltningen også været med til at udvikle kriterier, som passer bedre til en storbykommune som København. Det vurderes, at Den Fælles Dataenheds registersamkøringer ud fra objektive kriterier kan være med til på sigt at mindske behovet for anonyme anmeldelser, som kan have en mere subjektiv karakter.

Økonomi

Der er ingen selvstændige økonomiske konsekvenser ved orienteringen om kontrolindsatsen.

Videre proces

Indstillingen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 2017, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2017, Socialudvalget den 17. maj 2017 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 22. maj 2017. Indstillingen skal herefter planmæssigt behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis den 13. juni og den 22. juni 2017.

 

Mette Touborg                                  Tobias Børner Stax

Nina Eg Hansen                                Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at tage orienteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016 til efterretning.

  2. at tage ændringen af ”Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd” (bilag 1) for så vidt angår tilskud til pasning af eget barn til efterretning. De konkrete ændringer fremgår af løsningsafsnittet.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2017

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2017

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden)

Indstillingen blev godkendt.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2017

Indstillingen blev taget til efterretning.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på mødet den 22. maj 2017

Indstillingen blev taget til efterretning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 52: Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016 (2017-0027989)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top