Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Anlægsregnskaber fra Byggeri København - juni 2017

Se alle bilag
Anlægsregnskaber fra Byggeri København forelægges Økonomiudvalget til efterretning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

  1. at aflæggelsen af 20 anlægsregnskaber tages til efterretning.

Problemstilling

I denne indstilling fremlægges 20 anlægsregnskaber med en samlet bevilling i Byggeri København (ByK) på 435 mio. kr. (2017 P/L). Anlægsregnskaber for ByKs projekter aflægges i det år, hvor projektet afsluttes. Der kan ske afvigelser fra denne regel, såfremt projektet afsluttes sidst på året, eller såfremt der udestår regninger til for eksempel afsluttende arbejder eller tvister. Projekter, som indgår i samme pulje, aflægges så vidt muligt samlet. Et anlægsarbejde defineres i ByK som afsluttet, når 1 års gennemgang har fundet sted.

Løsning

De omhandlende anlægsregnskaber, jf. bilag 2-21, er udarbejdet og fremgår af oversigten i bilag 1. Resultatet er i 2017-prisniveau.  

Økonomi

Ifølge Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges. Løber et anlægsprojekt over flere år, vil der grundet prisfremskrivningen være en forskel mellem den reelle kassemæssige effekt af projektet og prisniveauet i afslutningsåret. 

I denne indstilling bærer ByK det økonomiske ansvar for samtlige tyve regnskaber, som udviser et samlet mindreforbrug på 26,3 mio. kr. Den kassemæssige effekt for nærværende regnskaber udgør 25,8 mio. kr. og tilgår ByKs overskuds-/underskudsmodel (OU-modellen).

Saldoen for OU-modellen, vil efter godkendelse af nærværende indstilling på Økonomiudvalget den 13. juni 2017, udgøre 57,9  mio. kr., mens prognosen udgør et spænd fra -40 til 47 mio. kr.

Formålet med OU-modellen er, at ByK selv kan håndtere mer-/mindreforbrug mellem projekter. OU-modellen består af en realiseret saldo og en fremadrettet prognose. Alle disponeringer på OU-modellen bliver politisk godkendt i Borgerrepræsentationen og anvendes kun til merudgifter. Det store spænd skyldes primært fire konkrete projekter, som i udgangspunktet skulle optræde på den månedlige opfølgning, som Økonomiudvalget modtaget på aflæggerbordet, som omfatter projekter med forventet merforbrug på over 10 mio. kr. Projekterne optræder imidlertid ikke på den månedlige opfølgning, da ByK forventer selv at kunne håndtere merforbruget ved finansiering via OU-modellen. Saldoen plus prognosen svarer til ca. 1 % af ByK’s samlede projektportefølje.

Saldoen bliver løbende korrigeret i takt med aflæggelsen af nye anlægsregnskaber samt øvrige bevillingsmæssige ændringer. Resultatet af denne sag indarbejdes efterfølgende i sag om bevillingsmæssige ændringer i august 2017.

 

Videre proces

Regnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen, de bestillende forvaltninger samt Intern Revision.  

 

Peter Stensgaard Mørch                         /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Anlægsregnskaber fra Byggeri København - juni 2017 (2017-0105279)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top