Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Indtægtsbevilling til Den Røde Plads, Nørrebro

Se alle bilag
For at kunne anlægge nye belægninger på Den Røde Plads i Superkilen skal Borgerrepræsentationen tage stilling til modtagelse og frigivelse af midler fra Realdania og en pengepræmie fra Aga Khans Award arkitekturpris.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 6,80 mio. kr. fra Realdania til etablering af nye belægninger på Den Røde Plads. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 6,80 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 5,61 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Der skal desuden gives en udgiftsbevilling på 1,19 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 5,61 mio. kr. til etablering af nye belægninger på Den Røde Plads. De 5,61 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager Aga Khans Award på 80.000 US$. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 0,56 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,46 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017. Der skal desuden gives en udgiftsbevilling på 0,10 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms.
  4. at der frigives en anlægsbevilling 0,46 mio. kr. til nye belægninger på Den Røde Plads. De 0,46 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Den 20. juni 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et dispositionsforslag til nye røde belægninger på Den Røde Plads i Superkilen, jf. bilag 1. Det har vist sig, at projektet ikke kan gennemføres inden for det afsatte beløb. Der skal derfor tages stilling til, om Teknik- og Miljøforvaltningen skal modtage 6,8 mio. kr. fra Realdania til færdiggørelse og optimering af projektet og en pengepræmien på 0,56 mio. kr. for arkitekturprisen Aga Khans Award, som Københavns Kommune fik i efteråret 2016 for projektet om Superkilen.

Løsning

De nuværende belægninger på Den Røde Plads er glatte i vådt føre, er falmet og indeholder sundhedsskadelige stoffer. Teknik- og Miljøudvalget godkendte derfor den 26. juni 2016 et dispositionsforslag til nye belægninger til pladsen, som består af teglklinker i fire røde nuancer og rød asfalt på parkeringsarealet.

Der har den 6. februar 2017 været afholdt licitation på anlægsarbejderne. De indkomne priser lå 1,9-3,3 mio. kr. over forvaltningens budgetramme. Desuden havde flere af de bydende entreprenører faglige forbehold for den valgte løsnings holdbarhed, som medfører ekstraudgifter at imødekomme. Hvis klinkerne skal kunne modstå de vrid, der opstår, når køretøjer drejer rundt på pladsen, skal der blandt andet etableres ”låsebånd”, som kan fastholde teglklinkerne, og klinkerne skal lægges i højformat for at gøre dem mere stabile. Forvaltningen ønsker derudover, at der i løbet af det første år afsættes midler til at efterfylde fugerne på pladsen fem gange for at sikre kvalitet og funktionalitet. Det er ligeledes nødvendigt at etablere ny afvanding, da de nye belægninger er mere ru og derved kræver mere fald, for at regnvand kan løbe til kloakken. Samlet en yderligere omkostning vurderet til 2,7 mio. kr.  

I alt forventer forvaltningen, at projektet efter nyt udbud derved bliver ca. 6 mio. kr. dyrere end oplyst ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2016. Med fondsbidragene fra Realdania og Aga Khans Award, se nedenfor, på i alt 6,07 mio. kr. (ekskl. fondsmoms) vil det oprindelige projekt, dvs. med pladsens oprindelige designkoncept, kunne gennemføres.

Hvis Borgerrepræsentationen ikke ønsker at modtage fondsbidragene, kan der udlægges en ensfarvet rød asfalt på hele pladsen. Denne løsning vil ikke blive glat i vådt føre, men vil afvige fra det oprindelige flerfarvede designkoncept for Den Røde Plads.

Den nye belægning på Den Røde Plads vil blive ti måneder forsinket. Det skyldes, at det dispositionsforslag, der blev godkendt af Teknik og Miljøforvaltningen den 20. juni 2016, ikke kan udføres inden for projektets økonomiske ramme, og det har derfor været nødvendigt at finde ekstern finansiering. Forvaltningen skal afvente den politiske behandling af modtagelsen af fondsbidragene. Projektet skal omprojekteres, og der skal igangsættes et nyt entrepriseudbud. Dette forventes afsluttet marts 2018. Den nye belægning vil derfor først kunne etableres fra april til oktober 2018.

For at undgå at hele pladsen lukkes af i anlægsperioden, vil de nye belægninger blive udlagt i etaper. Cykelstien har fået nye belægninger og vil derfor være farbar i hele anlægsperioden.

Aga Khans Award

Superkilen modtog Aga Khans Award for arkitektur i efteråret 2016. Prisen uddeles til projekter, der sætter nye standarder for ekspertise inden for arkitektur, landskabsarkitektur, byplanlægning og historisk bevarelse. Aga Kahns Award søger at identificere og fremme opbygning af koncepter, der med held løser de behov og ønsker, som samfund over hele verden har, og hvor muslimer har en betydelig tilstedeværelse.

Med prisen følger 100.000 US$ til ligelig fordeling mellem projektets parter (Københavns Kommune, Realdania, Bjarke Ingells Group, Topotek 1 samt Superflex). Realdania, Bjarke Ingells Group og Topotek 1 har doneret deres del af prisen til de nye belægninger på Den Røde Plads. Københavns Kommune modtager dermed 80.000 US$, hvoraf der skal betales fondsmoms. En betingelse for at modtage Realdanias, Bjarke Ingells Groups, Topotek 1’s andel af prisen fra Aga Khans Award er, at pladsen etableres med det oprindelige designkoncept.

Økonomi

Med Overførselssagen 2013-2014 (Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat yderligere 11,0 mio. kr. til genopretning af de glatte belægninger på Den Røde Plads i Superkilen. Alle 11,0 mio. kr. blev stjernemarkeret og er således frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2013-2014. Ud over de glatte belægninger skulle bevillingen også dække omkostninger til afhjælpning af de glatte belægninger på cykelstien, retablering af beplantning samt de arbejder i projektet, der var blevet udsat, fx cykelsymboler, gå-symboler og vigepligt-symboler. Desuden skulle udgifter til ekstern advokat til afholdelse af syns- og skønssagen afholdes af bevillingen. Alle disse opgaver er afsluttet, kun udskiftning af belægningen udestår.

Med denne indstilling ønskes projektet tilført yderligere 0,56 mio. kr. fra Aga Kahns Award og 6,80 mio. kr. fra Realdania. Der skal betales fondsmoms af begge bidrag. De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af midlerne fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2017 p/l)

Varig?
ja/nej

2017

1.

TMU

3400 – Ordinær anlæg

0.28.20.3

I

-6.800

Nej

1.

TMU

3400 – Ordinær anlæg

0.28.20.3

U

5.610

Nej

1.

ØU

Finansposter

7.65.87.7

U

1.190

Nej

3.

TMU

3400 – Ordinær anlæg

0.28.20.3

I

-557

Nej

3.

TMU

3400 – Ordinær anlæg

0.28.20.3

U

460

Nej

3.

ØU

Finansposter

7.65.87.7

U

97

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2018

TMU

Etablering af de nye belægninger på Den Røde Plads

3400 – Ordinær anlæg

0.28.20.3

6.070

I alt

-

-

-

6.070

 

 

 

 

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter detailprojekteringen af belægningen. Detailprojekteringen og det efterfølgende entrepriseudbud forventes afsluttet i starten af 2018. De nye belægninger etableres fra april til oktober 2018.

 

Pernille Andersen                         /Anders Møller

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 6,80 mio. kr. fra Realdania til etablering af nye belægninger på Den Røde Plads. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 6,80 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 5,61 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Der skal desuden gives en udgiftsbevilling på 1,19 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 5,61 mio. kr. til etablering af nye belægninger på Den Røde Plads. De 5,61 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager Aga Khans Award på 80.000 US$. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 0,56 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,46 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017. Der skal desuden gives en udgiftsbevilling på 0,10 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms.
  4. at der frigives en anlægsbevilling 0,46 mio. kr. til nye belægninger på Den Røde Plads. De 0,46 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Beslutning

Dagsordenspunkt 49: Indtægtsbevilling til Den Røde Plads, Nørrebro (2017-0140339)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top