Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Dybbølsbro - finansiering og frigivelse af anlægsmidler, Vesterbro

Se alle bilag
For at der kan detailprojekteres og indgås entreprisekontrakt skal Borgerrepræsentationen tage stilling til yderligere bidrag fra IKEA og frigivelse af endnu ikke frigivne anlægsmidler til projektet ”Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed”.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der overføres 0,3 mio. kr. fra projektet ombygning af krydset Dybbølsbro og Ingerslevsgade til projektet ”Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed” jf. økonomiafsnittet,

  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen forestår etablering af brodæk med dobbeltrettet cykelsti ud for IKEA, som finansieres af IKEA og IKEA (ud over de 5,4 mio. kr. i Budget 2017) indbetaler yderligere 25,5 mio. kr. (inklusiv fondsmoms) til Teknik- og Miljøforvaltningen. Der skal desuden gives en udgiftsbevilling på 5,4 på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms. Bidragene fra IKEA er betinget af, at lokalplanen for ”Kalvebod Brygge Vest II (IKEA)” godkendes. Se bilag 1 for de bevillingsmæssige ændringer,

  3. at der frigives en anlægsbevilling på 76,9 mio. kr. til detailprojektering og udførelse af projekt Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. bilag 1.

     

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

En enig Borgerrepræsentation afsatte i Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) samlet 61,2 mio. kr., inklusiv et bidrag fra IKEA på 5,4 mio. kr., til udvidelse af Dybbølsbro. Det afsatte beløb i Budget 2017 omfatter ikke etablering af brodæk med dobbeltrettet cykelsti i mellemrummet i Dybbølsbro ud for den planlagte IKEA. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til yderligere bidrag fra IKEA til etablering af brodæk med dobbeltrettet cykelsti i mellemrummet i Dybbølsbro ud for den planlagte IKEA.

Det samlede projekt, omfattende brodæk og trafikal løsning, skal på grund af dets kompleksitet, og det forhold at rådgivers anlægsoverslag for nuværende overstiger den forventede økonomiske ramme, udbydes som tidligt entreprenørudbud. Dette muliggør en fase med et fælles planlægnings- og optimeringsforløb i samarbejde med rådgiver og entreprenør således, at projektet optimeres i forhold til tid, risici og økonomi før endelig indgåelse af entrepriseaftale. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til frigivelse af de endnu ikke frigivne anlægsmidler.

Løsning

Forslag om trafikal løsning for Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed, fremlægges Teknik- og Miljøudvalget 29. maj 2017.

Det er i forbindelse med udbygningsaftalen med IKEA aftalt, at IKEA bidrager med yderligere 25,5 mio. kr. inklusiv fondsmoms til etablering af brodæk med dobbeltrettet cykelsti i mellemrummet i Dybbølsbro ud for den planlagte IKEA. Aftalen er vedlagt lokalplanforslaget, der behandles på mødet i Teknik- og Miljøudvalget 29. maj 2017. Sammen med tilsagnet fra Budget 2017 (5,4 mio. kr.) bidrager IKEA således i alt med 30,9 mio. kr. inklusiv fondsmoms betinget af, at Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanen. 

Det foreslås, at der med denne indstilling budgetteres med det yderlige bidrag fra IKEA på 25,5 mio. kr. (inklusiv fondsmoms), og de endnu ikke frigivne midler frigives til detailprojektering og udførelse af projektet.

Økonomi

En enig Borgerrepræsentation afsatte i Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) samlet 61,2 mio. kr., inklusiv et bidrag fra IKEA på 5,4 mio. kr., til udvidelse af Dybbølsbro. Københavns Kommunes andel udgør således 55,8 mio. kr. Af de afsatte midler til udvidelse af Dybbølsbro blev der stjernemarkeret 2,9 mio. kr.

Med denne indstilling skal der budgetteres med et yderligere bidrag på 25,5 mio. kr. fra IKEA til udfyldning af mellemrummet i Dybbølsbro ud for den planlagte IKEA bygning. Bidraget fra IKEA udgør således i alt 30,9 mio. kr. (25,5 mio. kr. + 5,4 mio. kr.). Bidraget fra IKEA er betinget af, at lokalplanen for ”Kalvebod Brygge Vest II (IKEA)” godkendes. Der blev med vedtagelsen af Budget 2017 ikke taget højde for fondsmoms i forbindelse med budgetteringen af de afsatte 5,4 mio. kr. fra IKEA. Med denne indstilling ønskes dette håndteret ved at betale fondsmoms af hele beløbet (30,9 mio. kr.) fra IKEA svarende til 5,4 mio. kr. Bidraget fra IKEA eksklusiv fondsmoms udgør således 25,5 mio. kr. (30,9 mio. kr. - 5,4 mio. kr.).

Dybbølsbroprojektet skal yderligere tilføres 0,3 mio. kr. fra ombygning af krydset Dybbølsbro og Ingerslevsgade (BR 21. januar 2016), hvilket betyder at der i alt er afsat 81,5 mio. kr., når der tages højde for betaling af fondsmomsen (5,4 mio. kr.), se også bilag 1 for relevante økonomiske tabeller og frigivelse af de endnu ikke frigivne midler på 76,9 mio. kr.

Udgifter afledt af opførelsen af IKEA og Kaktustårnene (ungdomsboliger), og som ikke er med i rådgivers anlægsoverslag, er ikke indeholdt i den nuværende projektøkonomi. Udbygningsaftalerne med IKEA og Fisketorvet er vedlagt indstilling om henholdsvis lokalplanforslag for IKEA og Fisketorvet, som behandles af Teknik- og Miljøudvalget 29. maj 2017.

Rådgivers anlægsoverslag er udarbejdet som et tripleestimat bestående af forventet pris baseret på erfaringspriser, risikovurdering samt vurderet sandsynlighed for besparelse eller fordyrelse. Det sandsynlige anlægsoverslag er på ca. 92,0 mio. kr. inkl. risici, rådgiverudgifter samt uforudsete udgifter (6,8 mio. kr.). Dertil kommer forvaltningens interne omkostninger til projekt- og byggeledelse, som for nuværende vurderes til ca. 4,0-5,0 mio. kr. Den samlede omkostning vurderes således til et spænd imellem 87,0-97,0 mio. kr. hvilket overstiger rammen på 81,5 mio. kr. Problemet søges løst gennem et optimeringsforløb imellem entreprenør, rådgiver og bygherre.

I Budget 2017 blev der desuden afsat 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 og frem til vedligehold og drift. Rådgiver har efterkalkuleret og finder beløbene rimelige.

Videre proces

Stibroen over Kalvebod Brygge ved Fisketorvet forventes anlagt i 2018 og den resterende del af projektet, herunder udvidelsen af Dybbølsbro med dobbeltrettet cykelsti på brodæk i mellemrummet og ændring af kryds, forventes ibrugtaget senest ultimo 2019.

              Pernille Andersen                                                              

                                                                                       /Anders Møller

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der overføres 0,3 mio. kr. fra projektet ombygning af krydset Dybbølsbro og Ingerslevsgade til projektet ”Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed” jf. økonomiafsnittet,

  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen forestår etablering af brodæk med dobbeltrettet cykelsti ud for IKEA, som finansieres af IKEA og IKEA (ud over de 5,4 mio. kr. i Budget 2017) indbetaler yderligere 25,5 mio. kr. (inklusiv fondsmoms) til Teknik- og Miljøforvaltningen. Der skal desuden gives en udgiftsbevilling på 5,4 på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms. Bidragene fra IKEA er betinget af, at lokalplanen for ”Kalvebod Brygge Vest II (IKEA)” godkendes. Se bilag 1 for de bevillingsmæssige ændringer,

  3. at der frigives en anlægsbevilling på 76,9 mio. kr. til detailprojektering og udførelse af projekt Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. bilag 1.

     

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 48: Dybbølsbro - finansiering og frigivelse af anlægsmidler, Vesterbro (2017-0126622

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top