Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Etablering af Enghave Nærgenbrugsstation, Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at frigive midler til etablering af en nærgenbrugsstation i Enghave Stationsområde på Vesterbro.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til etablering af en nærgenbrugsstation på Vesterbro ved den tidligere Enghave Station. De 3,6 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg i 2017, jf. økonomiafsnittet. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Med Ressource- og Affaldsplan 2018 vedtog Borgerrepræsentationen den 13. december 2012, at Københavns Kommune skal etablere tre nye nærgenbrugsstationer inden udgangen af 2018 for at øge kildesortering og direkte genbrug af affald. Placeringen af en nærgenbrugsstation ved den tidligere Enghave Station indgår i lokalplan 542 ”Enghave Stationsområde”, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. marts 2017.

Løsning

Enghave Nærgenbrugsstation bliver etableret stationsnært på et areal på knap 450 m2, hvoraf ca. 260 m2 er til bygninger (bilag 1 og 2) ved Sønder Boulevard/Enghavevej, hvor Enghave Station lå. Nærgenbrugsstationen er åben (bemandet) tre gange om ugen for fx byttefaciliteter og værksted til reparation af genbrugelige effekter, men indrettes, så nogle af faciliteterne er tilgængelige hele døgnet, fx sortering/aflevering af pap, plast og metal.

Forvaltningen tager højde for lokalplanens krav til byggeriets arkitektur, begrønning, bæredygtighed, støj og sammentænkning med områdets to andre nye bygninger, der skal benyttes til daginstitution og plejeboliger, ved at de endelige fysiske rammer afklares i et kommende udbud for hele området. Udbuddet betyder, at nærgenbrugsstationen forventes klar i 2019 i stedet for i 2018. Byggeriet lever desuden op til krav i Miljø i Byggeri og Anlæg 2016.

Der er ikke andre nærgenbrugsstationer i området, og nærmeste almindelige genbrugsstation – Vasbygade Genbrugsstation – ligger 2,5 km derfra.  

Miljøforhold

Luft og støj

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at hverken aktiviteter på nærgenbrugsstationer eller trafikken dertil giver anledning til støjgener eller luftforurening. Nærgenbrugsstationer modtager primært genanvendelige affaldsfraktioner uden lugtgener. Der er kun adgang for gående eller cyklende brugere. De renovationsbiler, der henter affaldet på nærgenbrugsstationerne, svarer luft- og støjmæssigt til de køretøjer, som henter affald fra resten af kommunens boliger og institutioner. De eksisterende nærgenbrugsstationer ligger alle i boligområder og har ikke givet anledning til klager over luft- og støjgener, fx har Møllegade Nærgenbrugsstation ligget mellem daginstitution og fritidshjem siden 2005.

Jordforurening

Økonomiforvaltningen, som ejer arealet, har efter at lokalplan 542 er vedtaget, foretaget en kortlægning af jordforurening, der viser forurening i de dybereliggende jordlag og grundvandet (V2-kortlagt). Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter jordoprensning, hvis Region Hovedstaden på baggrund af yderligere undersøgelser medio 2017 vurderer, at der er behov herfor. Et eventuelt finansieringsbehov undersøges i den forbindelse nærmere, og Teknik- og Miljøudvalget vil i så fald blive bedt om særskilt bevilling, finansieret inden for takstområdet. Det er praksis i Københavns Kommune, at den instans, der opfører et anlæg, anviser finansiering hertil, også for så vidt angår oprensning, fundering m.v., selv om andre ejer grunden.

Økonomi

Nærgenbrugsstationer finansieres af affaldstakstmidler. Midlerne er afsat inden for rammen af Ressource- og Affaldsplan 2018. Med denne indstilling frigives 3,6 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Takstfinansieret anlæg. De 3,6 mio. kr. er finansieret på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I)/ Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)

Varig? ja/nej

År 2017

2.

TMU

7456-Affaldsområdet

1.38.65.1

U

-3.600

Nej

2.

TMU

3458-Takstfinansieret anlæg

1.38.65.3

U

3.600

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Lokalplansproces, krav til projektets arkitektur, sammentænkning med daginstitution og plejeboliger samt almindelig prisudvikling har medført behov for øgede anlægsmidler på 0,6 mio. kr. fra de oprindelige 3,0 mio. kr., afsat i Ressource- og Affaldsplan 2018. Finansieringen kommer fra ubrugte midler inden for takstområdet, idet nærgenbrugsstationerne i Nordhavn og Valby kommer i drift senere end forventet. Nærgenbrugsstationen forventes derfor at koste 3,6 mio. kr. og frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2017

TMU

Etablering af Enghave Nærgenbrugsstation

3458-Takstfinansieret anlæg

1.38.65.3

3.600

I alt

 

 

 

3.600

Der vil årligt være driftsudgifter på ca. 0,6 mio. kr. Midlerne er afsat på det almindelige driftsbudget for affaldsområdet og svarer til ca. 2 kr. pr. husstand pr. år fra 2019.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen den indledende projektering af nærgenbrugsstationen. Selve etableringen afventer, at eventuelle krav til at oprense jord og finansiering heraf er afklaret i efteråret 2017. Nærgenbrugsstationen etableres efter udbud og forventes at blive taget i brug medio 2019.

 

Pernille Andersen                         /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der etableres en nærgenbrugsstation på Vesterbro ved Enghave Stationsområde.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 
     
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til etablering af en nærgenbrugsstation på Vesterbro ved den tidligere Enghave Station. De 3,6 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg i 2017, jf. økonomiafsnittet. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2017

1. at-punkt blev godkendt.
2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Beslutning

Dagsordenspunkt 45: Etablering af Enghave Nærgenbrugsstation, Vesterbro/Kgs. Enghave (2017-0178309)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top