Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Etablering af permanent skøjtebane i Enghaveparken, Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag
Der skal tages stilling til et projektforslag om etablering af en permanent skøjtebane i Enghaveparken og frigivelse af en anlægsbevilling, ligesom der skal tages stilling til ejerskab og midler til drift efter anlæg.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og anlæg af en permanent skøjtebane i Enghaveparken, jf. bilag 3,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 6,693 mio. kr. til anlæg af en permanent skøjtebane i Enghaveparken. De 6,693 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.


Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

3. at den permanente skøjtebane i Enghaveparken med tilhørende køleteknik, rør og nødvendigt maskinel efter anlæg overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I Budget 2017 (Borgerrepræsentationen (BR) den 6. oktober 2016) besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 10,221 mio. kr. til at etablere en permanent og miljømæssig bæredygtig skøjtebane med køling i Enghaveparken.

Der skal tages stilling til et projektforslag for skøjtebanen og til frigivelse af anlægsmidler, så detailprojektering og anlæg kan sættes i gang. Der skal ligeledes tages stilling til overdragelse af den færdiganlagte skøjtebane inklusiv al køleteknik, rør og nødvendigt maskinel fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen, der efter overdragelsen skal varetage drift og vedligeholdelse af skøjtebanen.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et projekt for en skøjtebane i Enghaveparken. Placeringen på scenepladsen fremgår af bilag 3.

Undersøgelse af miljømæssig bæredygtig skøjtebane

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt, hvordan en miljømæssig bæredygtig skøjtebane, det vil sige en CO2-neutral bane, kan realiseres. Det er bl.a. undersøgt, om Vesterbro Ny Skole eller tilsvarende bygninger i området kan aftage varmen, og om varmen kan sendes retur i fjernvarmenettet. Det er imidlertid ikke muligt, da Vesterbro Ny Skole ikke må aftage overskudsvarme, idet skolen er en blokvarmecentral, og efter reglerne skal skolen aftage 100 % fjernvarme, jf. varmeforsyningsloven. Det gælder også for de tilsvarende kommunale bygninger/institutioner i området. Overskudsvarmen må heller ikke sendes retur til fjernvarmenettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt muligheden for at benytte ”Grøn strøm”, det vil sige  energi fra vedvarende kilder. Det bemærkes dog, at en sådan løsning vil være afhængig af, hvilken aftale København Kommune har for levering af strøm, og om et elforsyningsselskab teknisk kan levere strøm udelukkende til skøjtebanen. Derudover må det forventes, at priserne vil være relativt højere for strøm, som er garanteret fra vedvarende energikilder.

Det betyder, at der kan etableres en permanent skøjtebane, men at banen ikke kan blive miljømæssig bæredygtig. I den videre projektering vil Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge, om en mindre del af varmen fra køleanlægget eventuelt kan genbruges i parkens toiletbygninger og i den nyrenoverede musiktribunens kælder. Disse bygninger blev restaureret i 2016, hvilket muligvis gør en sådan opvarmning mulig.

Skøjtebanen

Teknik- og Miljøforvaltningens forslag indeholder en skøjtebane på ca. 1.000 m2. Kølerørene til skøjtebanen nedstøbes i betonbelægningen. Scenepladsen vil kunne anvendes på samme måde som nu til koncerter, loppemarkeder og lignende uden for skøjtesæsonen.

I skøjtesæsonen opsættes bander og mobil belysning. Skøjtebanen vil være åben i de måneder, hvor temperaturen er tilstrækkelig lav, hvilket forventes at være december, januar og februar. Belysningen vil blive slukket kl. 22.00, ligesom på multibanen i parken. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gå i dialog med lokale foreninger for at afsøge, om der er nogen, der ønsker at stå for udlejning af skøjter. Sigtet er at anvende samme model som på Genforeningspladsen, hvor fodboldklubben Union har stået for skøjteudlejningen.

Der skal indkøbes materiel, bl.a. en isafhøvlingsmaskine og en lille traktor til fejning. Omkostningerne til dette findes inden for den afsatte anlægsramme.

En skøjtebane vil appellere til en bred målgruppe, herunder særligt børn og unge. Erfaringer fra skøjtebanen på Frederiksberg, der er af nogenlunde samme størrelse, viser, at der på vinterdage med sol og frost kommer op mod 800 besøgende om dagen.

Det store antal af besøgende stiller krav til bl.a. renhold og toiletadgang. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor holde parkens toiletter åbne i december, januar og februar og øge omfanget af renhold. Midlerne til dette findes i den eksisterende driftsramme.

Skøjtebanens køleanlæg placeres på Vesterbro Ny Skole i en nedlagt toiletbygning, jf. bilag 1. Derved skal der ikke betales leje for opbevaring, og en indendørs placering forlænger køleanlæggets levetid med ca. 25 %.

Overdragelse af anlæg til Kultur- og Fritidsforvaltningen
Skøjtebanen med tilhørende køleteknik, rør, isafhøvlingsmaskine og lille traktor mv. overdrages efter anlæg til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som skal stå for driften. Driften omfatter bl.a. opsætning af bander, daglig afhøvling af is, el, belysning, skøjteudlejning samt vedligehold af køleteknik.

Beboerdialog                                                            
Der er stor opbakning til skøjtebaneprojektet lokalt. Skøjtebaneprojektet er et initiativ fra arbejdsgruppen fra områdefornyelsen, som består af lokale borgere, erhvervsdrivende og repræsentanter fra Vesterbro Lokaludvalg.

Ibrugtagning
Skøjtebanen vil blive anlagt i forbindelse med fornyelse af Enghaveparken. Fornyelsen bliver gennemført i perioden primo 2018 til juni 2019. Den permanente skøjtebane planlægges ibrugtaget til skøjtesæsonen 2019-2020.

Økonomi

I Budget 2017 (BR den 6. oktober 2016) besluttede en enig BR at afsætte 10,221 mio. kr. (2017 p/l) til etablering af en permanent miljømæssig skøjtebane i Enghaveparken. Der er tidligere blevet afsat 2,0 mio. kr. (2017 p/l) til forundersøgelser af mulighederne for at etablere en kunstisskøjtebane i Enghaveparken (BR den 26. maj 2016). Da forundersøgelserne viste et mindreforbrug, blev de afsatte midler i Budget 2017 nedjusteret med 1,0 mio. kr. i forbindelse med indkaldelsescirkulæret til Budget 2018. Af de 9,221 mio. kr. er 2,528 mio. kr. blevet frigivet med vedtagelsen af Budget 2017, og de resterende 6,693 mio. kr. skal frigives med denne indstilling, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2017

2018

2019

TMU

Anlæg af skøjtebane i Enghaveparken

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.350

2.243

3.100

I alt

-

-

-

1.350

2.243

3.100

 

 

 

 Der er reserveret 0,4 mio. kr. til afledte driftsudgifter i 2019 og 0,8 mio. kr. til afledte driftsudgifter i 2020 og fremefter på Økonomiudvalgets bevilling. Midlerne udmøntes til Kultur- og Fritidsforvaltningen i en sag om bevillingsmæssige ændringer, når skøjtebanen er anlagt.

Videre proces

Skøjtebanen bliver udbudt i en samlet entreprise med fornyelsesprojektet for hele Enghaveparken og bliver derfor først anlagt i 2019. Skøjtebanen forventes ibrugtaget i december 2019.

 

 Pernille Andersen                                     /Mette Touborg

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og anlæg af en permanent skøjtebane i Enghaveparken, jf. bilag 3,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 6,693 mio. kr. til anlæg af en permanent skøjtebane i Enghaveparken. De 6,693 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.


Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

3. at den permanente skøjtebane i Enghaveparken med tilhørende køleteknik, rør og nødvendigt maskinel efter anlæg overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. juni 2017

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 3. at-punkt.

Beslutning

Dagsordenspunkt 44: Etablering af permanent skøjtebane i Enghaveparken, Vesterbro/Kgs. Enghave (2017-0178698)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top