Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 "Århusgadekvarteret" i Nordhavn, Østerbro

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan Århusgadekvarteret. Lokalplanen vil muliggøre opførelse af en kontorbygning med offentlig tilgængelig promenade og vinterhave på spidsen af Redmolen i Nordhavn.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at godkende tillæg nr. 2 til lokalplan 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn med ændringer som foreslået i afsnittet løsning, med bemærkning om, at cykelparkeringsnormen fastsættes til 4 pr. 100 m2.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Bygherre ønsker at opføre en bygning til serviceerhverv på spidsen af Redmolen, der ligger i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Projektet består af en ca. 62 m høj bygning med tilhørende byrum. For at sikre et byggeri og et byrum med en høj kvalitet på denne særlige placering i havnen, forudsætter lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan for spidsen af Redmolen, inden der kan bygges på dette byggefelt.

Lokalplanforslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016 og har været i høring fra 2. juni 2016 til 30. august 2016. Forvaltningen har modtaget otte henvendelser. Høringen har givet anledning til et enkelt ændringsforslag, der sikrer offentlig adgang til byggeriets vinterhave.

Løsning

Lokalplanen muliggør opførelse af en bygning til serviceerhverv på op til 26.000 m² med publikumsorienterede funktioner i stueetagen. Herudover etableres et offentligt tilgængeligt byrum og en promenade. Forslaget underbygger derved en tæt funktionsblandet bebyggelse i overensstemmelse med den overordnede vision for Nordhavn som fremtidens bæredygtige bydel. 

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Borgermøde

På borgermøde den 17. august 2016 deltog fem borgere, hvor to gav udtryk for utilfredshed med planforslagene og tre havde opklarende spørgsmål. Utilfredsheden samlede sig om de samme punkter, som de modtagne høringssvar beskriver. Forvaltningens bemærkninger fremgår derfor nedenfor. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 5.

Høring

Modtagne henvendelser i høringsperioden
De otte modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor.

Bemærkninger fra Østerbro Lokaludvalg – bilag 3, henvendelse nr. 3.

 1. Understreger vigtigheden af offentlig adgang til byggeriets grundplan.
 2. Finder det problematisk, at byggeriet fortsætter tendensen med udelukkende at etablere luksusboliger i området i stedet for flere almene boliger.
 3. Mener at promenadeområdet skal fremstå som aktivitetsskabende og være et stykke sammenhængende bynatur i et regulært, grønt område.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen deler Østerbro Lokaludvalgs synspunkt om vigtigheden af offentlig adgang til byggeriets grundplan og vil på denne baggrund ændre lokalplanen, så det sikres, at der er offentlig adgang til vinterhaven i bygningens stueetage i almindelig kontortid, og når de publikumsorienterede funktioner i stueetagen i øvrigt holder åbent. Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af lokalplanen, hvorfor der ikke er foretaget en supplerende høring. Det er bygherres intention, at minimum et af lejemålene skal bruges til en café, der har åbent i weekenden, således at der vil være adgang til vinterhaven i weekenden.
 2. Der er ikke muliggjort boliger indenfor lokalplanområdet. Der er i den øvrige del af Århusgadekvarteret indgået aftale om etablering af almene boliger.
 3. I lokalplantillægget er opstillet bestemmelser for promenaden, som sikrer etablering af 20 større træer, siddemuligheder, gang- og cykelmulighed på stien omkring bygningen samt plantebede og ophold langs vandet, hvilket forvaltningen vurderer, vil imødekomme lokaludvalgets ønsker.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. Enkelte henvendelser kritiserer bygningens højde, samt at bygningen ikke hænger sammen med de gamle pakhuse og eksisterende bygninger.
 2. Bekymring over, at bygningen vil skabe en trafik, som ikke hænger sammen med, at Nordhavn skulle have åbne trafikfattige pladser.
 3. Bemærkninger til udvikling af promenaden ved Sandkaj og kultur- og fritidstilbud i siloen i Århusgadekvarteret. Der er ønske om kultur- og fritidstilbud i stueetagen på Redmolen, samt et ønske om et samarbejde med bygherre om indretningen af stueetagen.
 4. Der er bekymring om arealet på den indendørs vinterhave er tilstrækkeligt.
 5. Der er bekymring for risikoen for kollision med trækfugle.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn muliggør en bygning på mellem 44 og 54 m. Kommuneplan 2015 muliggør en øget højde på 62 m. Forvaltningen vurderer, at den yderligere højde i lokalplantillægget på 62 m er acceptabel på Redmolespidsen, da den ikke medfører væsentlige gener. Forvaltningen vurderer ligeledes, at en markant høj bygning placeret på dette sted er i overensstemmelse med helhedsplanen for Nordhavn. Helhedsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i både bevaring og videreudvikling af de eksisterende kvaliteter og bygninger i området.
 2. Forvaltningen vurderer, at bygningen vil medføre en begrænset trafikmængde på Rigagade. Rigagade er i lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn udpeget som en holmegade, der er defineret som den eneste vejtype i kvarteret, der ikke har status af gågade. Forvaltningen forventer ikke, at bygningen vil medføre en øget biltrafik på stræder med status af gågade eller på pladser. Derudover holdes trafikken væk fra yderste del af Redmolespidsen, og der er derved muliggjort en bilfri promenade rundt om bygningen.
 3. Promenaden ved Sandkaj og siloen i Århusgadekvarteret indgår ikke i dette lokalplanforslag. For så vidt angår bemærkningerne om placering af kultur- og fritidstilbud på spidsen af Redmolen er anvendelsen af bygningen uændret fra lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forvaltningen viderebringer ønsket om samarbejde om indretning af stueetagen til bygherre.
 4. Stueetagen er, udover den offentligt tilgængelige vinterhave, fastlagt til publikumsorienterede funktioner som butikker, restauranter/caféer, udstilling og gallerier samt kulturelle og fritidsprægede funktioner. Samlet set vurderer forvaltningen, at den indendørs have har en passende størrelse i forhold til de øvrige funktioner i stueetagen.
 5. Med udgangspunkt i redegørelsen for kollisionsrisiko for fugle i miljøredegørelsen for lokalplan 440 Marmormolen II, vurderer forvaltningen, at facadens materialer og udformning er hensigtsmæssige i forhold til at mindske fuglekollisioner. Risikoen kan ifølge miljøredegørelsen yderligere reduceres betragteligt ved at undgå belysning i og af bygningen om natten i trækperioden mellem kl. 23 og solopgang i trækperioderne (marts-maj og august-november). Forvaltningen har videregivet denne information til bygherre.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

 

 

   Pernille Andersen

                                                             / Jakob Møller Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende tillæg nr. 2 til lokalplan 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn med ændringer som foreslået i afsnittet løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”At cykelparkeringsnormen fastsættes til 4 pr. 100 m2.”

Ændringsforslaget blev vedtaget af et samlet udvalg.

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 40: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 "Århusgadekvarteret" i Nordhavn, Østerbro (2016-0308749)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017:

 

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2.”

 

Dansk Folkeparti tilsluttede sig protokolbemærkningen på mødet.

Til top