Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Finansiering og igangsættelse af Områdefornyelse i Folehaven, Valby

Se alle bilag
Der skal tages stilling til, om Områdefornyelsen Folehaven skal igangsættes og medfinansieres.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der afsættes en rådighedsbevilling på 30,0 mio. kr. til Områdefornyelse Folehaven finansieret med 23,2 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme og 6,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. bilag 3,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Områdefornyelse Folehaven til processen omkring kvarterplanen. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg fordelt med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018, jf. bilag 3.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. september 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen søgte staten om medfinansiering på 10,0 mio. kr. til en områdefornyelse i Folehaven. Den 31. marts 2017 fik forvaltningen tilsagn om støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 6,8 mio. kr. Tilsagnet er betinget af, at den kommunale medfinansiering udgør minimum det dobbelte af statsstøtten. Skal områdefornyelsen bidrage til en varig forandring af et område, viser erfaringen, at det kræver et samlet budget på 30 mio. kr. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til igangsættelsen af områdefornyelsen og en kommunal medfinansiering, der sikrer et samlet budget på 30 mio. kr. hertil.

Løsning

Områdefornyelse Folehaven er en del af det udsatte byområde Valby/Vigerslev på grænsen til Hvidovre, som beskrevet i Politik for Udsatte Byområder (BR 1. december 2011). Området er delvist afskåret fra den omkringliggende by af den store indfaldsvej Folehaven og Gl. Køge Landevej. Områdets geografiske afgrænsning fremgår af bilag 1.

Folehaven er et af de områder i København, der er inde i en negativ udvikling med stigende sociale udfordringer og en utidssvarende byplanlægning. Arbejdsløsheden og kriminaliteten er stigende, og den almene boligafdeling Folehaven er ifølge Politiets tryghedsindeks 2016 det mest utrygge af de udsatte områder i Københavns Kommune. Fakta om sociale forhold i området fremgår af bilag 2.

Området består af alment byggeri, ældre etageejendomme langs de store veje og et parcelhuskvarter. Området bærer præg af de mange ens almene bebyggelser, uudnyttede arealer mellem husene samt få, nedslidte byrum og et stagnerende butiksliv. Etagebyggeriet langs Folehaven og Vigerslevvej er desuden plaget af støj og/eller manglende installationer som bad og toilet. De fysiske forhold i området er med til at fastholde området i en negativ udvikling, og området tiltrækker tilflyttere til området, som er mere socialt udsatte end de, der flytter fra, jf. bilag 2.

Samtidig er byen rundt om Områdefornyelse Folehaven i hastig udvikling med blandt andet udviklingen af Grønttorvet, FL. Smidth-grunden og Valby Idrætspark og en områdefornyelse i Kulbanekvarteret nord for Folehaven. Der er derfor behov for en særlig indsats, så området bliver en del af denne udvikling.

Områdefornyelsen skal igangsætte en positiv udvikling for området gennem en række fysiske, sociale og kulturelle projekter, der gennemføres i samarbejde med borgerne og lokale aktører i området. Områdefornyelsen forankres med et lokalt sekretariat i projektperioden.

Områdefornyelsen i Folehaven vil ligge tæt på områdefornyelsen i Kulbanekvarteret, hvilket giver mulighed for synergi både i forhold til driften af områdefornyelsen og i forbindelse med gennemførelse af fælles projekter. Det kan for eksempel være tryghedsprojekter, hvor flere kommunale myndigheder dækker begge områder.

Det vurderes, at der er behov for et selvstændigt sekretariat i Folehaven for at sikre samskabelse og den grundige omverdensinddragelse, der kendetegner områdefornyelserne i København. Et sekretariat i en områdefornyelse koster normalt 10 mio. kr. fordelt på de fem år, som områdefornyelsen varer. 1/3 af midlerne anvendes til husleje, kontorhold, computere, trykning, økonomistyring og administration mv., mens 2/3 af midlerne går til omverdensinddragelse, opbygning af lokale netværk, betjening af styregruppe, fundraising og projektforberedelse, evaluering og kommunikation. Det forventes, at sekretariatet bemandes af en projektchef og to faste medarbejdere. Ved at organisere et tæt samarbejde med områdefornyelsen Kulbanekvarteret kan sekretariats budget reduceres med ca. 10 %, så de samlede omkostninger til sekretariatet i Folehaven vil være ca. 9 mio. kr.

I Folehaven vil der være et særligt behov for at samtænke områdefornyelsen med de fysiske helhedsplaner, som boligforeningerne 3B og KAB har til behandling i Landsbyggefonden og som forventes igangsat indenfor områdefornyelsens periode. Særligt 3B er interesseret i, at den fysiske udvikling af de almene arealer ses i sammenhæng med udviklingen af resten af området. Områdefornyelsen vil derfor arbejde for at skabe synergi mellem boligorganisationernes investeringer og kommunens investeringer. Derudover er der planlagt skybrudssikring af områdets centrale veje Kirsebærhaven og Urtehaven. Samtidig vil Teknik- og Miljøforvaltningen på grund af etagebyggeriets installationsmangler søge staten om ekstraordinære byfornyelsesmidler til et løft af disse ejendomme. Områdefornyelsen vil have en vigtig opgave i at sikre, at de planlagte investeringer og sociale initiativer giver et samlet fysisk og socialt løft, så området kan være rammen om det gode hverdagsliv, hvor det er attraktivt at blive boende, og hvor der er en større social integration på tværs af de forskellige boligområder.

Effekten af områdefornyelsen vil være:

  • Flere mødesteder i området, der skaber sammenhæng mellem de forskellige boligområder, samt at der skabes en fælles identitet for området.
  • Områdets nuværende og kommende faciliteter bliver mere tilgængelige for den omkringliggende by, hvilket vil gøre området mere attraktivt at flytte til og blive boende i.
  • At det bliver tryggere at bo og færdes i området, eksempelvis ved at skabe mere ophold i området og et tættere naboskab.
  • Et løft til områdets nedslidte, utidssvarende boliger.

Når områdefornyelsen igangsættes, starter en kvarterplanproces, hvor den overordnede vision og de konkrete projekter defineres i samarbejde med borgerne i området og særligt vigtige interessenter.

Økonomi

Købehavns Kommune har søgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 10,0 mio. kr. til områdefornyelsen i Folehaven. Styrelsen har givet tilsagn om 6,8 mio. kr. Statens tilsagn om støtte er betinget af, at kommunen finansierer med minimum det dobbelte beløb.  

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at 30,0 mio. kr. er et minimum for en områdefornyelse, der skal skabe varige forandringer i et område og forankres med et lokalt sekretariat i projektperioden. Forvaltningen anbefaler således, at Københavns Kommune finansierer 23,2 mio. kr., så der sammen med den statslige finansiering afsættes en samlet budgetramme på 30,0 mio. kr. til en områdefornyelse i Folehaven. En kommunal finansiering på 23,2 mio. kr. kan dermed afholdes inden for den årlige faste ramme til byfornyelse, jf. bilag 3. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor, at områdefornyelsen i Folehaven iværksættes på følgende måde:

Områdefornyelse

Statslig finansiering

Kommunal finansiering

I alt

Folehaven

6,8 mio. kr.

23,2 mio. kr.

30,0 mio. kr.

Der foreslås en rådighedsbevilling på 30,0 mio. kr. afsat med en udgiftsbevilling på 23,2 mio. kr. fra byfornyelsesrammen og 6,8 mio. kr. fra staten. Ud af de 30,0 mio. kr. skal der frigives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan. Den 1,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. bilag 3.

Videre proces

I sommeren 2018 forelægges kvarterplanen for Områdefornyelse Folehaven til politisk godkendelse. Kvarterplanen beskriver visionerne for områdefornyelsen, de projekter områdefornyelsen vil gennemføre samt et samlet budget for områdefornyelsen. Herefter skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkende kvarterplanen. Områdefornyelse Folehaven forventes at kunne gennemføres fra medio 2018 til medio 2023.

 

Pernille Andersen

/Anders Møller

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

  1. at der afsættes en rådighedsbevilling på 30,0 mio. kr. til Områdefornyelse Folehaven finansieret med 23,2 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme og 6,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. bilag 3.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Områdefornyelse Folehaven til processen omkring kvarterplanen. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg fordelt med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018, jf. bilag 3.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med seks stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, I og V.

 

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:´
”Vi kan ikke støtte beslutningen, da det er meget upræcist, hvad der konkret skal laves, og hvilken effekt, der ønskes opnået for de 30 mio. kr.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 36: Finansiering og igangsættelse af Områdefornyelse i Folehaven, Valby (2017-0201745)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og O.

Imod stemte: V, C og I.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017:

”Vi kan ikke støtte beslutningen, da det er meget upræcist, hvad der konkret skal laves, og hvilke effekt, der ønskes opnået for de 30 mio. kr.”
Til top