Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Deponering af overskudsjord i Københavns Kommune

Se alle bilag

For at sikre deponeringskapacitet for overskudsjord fra Københavns Kommune på mellemlangt og langt sigt skal Borgerrepræsentationen tage stilling til det videre arbejde med løsninger på søterritoriet.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med forslag om på mellemlangt sigt at placere overskudsjord på søterritoriet ved Prøvestenen og ved Lynetten i samarbejde med By og Havn, jf. bilag 2,

  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen undersøger mulighederne for på langt sigt at placere overskudsjord på søterritoriet ved Stubben i Nordhavn og mellem Lynetten og Nordhavn, evt. i sammenhæng med stormflodssikring, jf. bilag 3A.


Teknik- og Miljøudvalget anbefalede indstillingen på sit møde den 29. maj 2017, jf. ”Oversigt over politisk behandling”.

Problemstilling

Københavns Kommune har pligt til at anvise mulighed for bortskaffelse af overskudsjord, jf. affaldsbekendtgørelsen. I praksis anviser også andre kommuner jord til depoter i København. Depotet for ren jord i Nordhavn er imidlertid fyldt op, og depotet for forurenet jord vil være fyldt op ved udgangen af 2020.

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. november 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skulle udarbejde forslag til løsninger for bortskaffelse af ren og forurenet jord på mellemlangt og langt sigt, herunder undersøge mulighed for, at jorden anvendes til beskyttelse af byen mod stormflod.

Forvaltningerne kan pege på fire mulige placeringer til deponi af overskudsjord, to på mellemlangt og to på langt sigt, jf. bilag 1. De foreslåede placeringer kan alle udgøre en del af en stormflodssikring. Der skal tages stilling til, om forvaltningerne skal igangsætte de forberedende arbejder, herunder tage kontakt til staten og relevante myndigheder om de nødvendige godkendelser for de to løsninger på mellemlangt sigt, samt fortsætte undersøgelser af de to øvrige placeringer på langt sigt. Parallelt med denne indstilling forelægges indstilling om stormflodsplan, hvor der ligeledes peges på mulig anvendelse af overskudsjord på langt sigt.

Løsning

Forvaltningerne kortlagde i 2016 mulighederne for deponi i og omkring Københavns Kommune. På baggrund af nuværende arealanvendelse, miljøforhold, fredninger mv., viste kortlægningen, at der ikke kan findes plads til jorddepoter med tilstrækkelig kapacitet på landjorden i Hovedstadsområdet. Som eneste mulige placering af deponier med tilstrækkelig kapacitet på mellemlangt og langt sigt blev der peget på søterritoriet ud for København og Avedøre Holme i Hvidovre.

Løsninger på mellemlangt sigt
Forvaltningerne anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning med opfyldning ud for Prøvestenen med henblik på inden for 3-4 år at etablere et volumen til ca. 2 mio. ton, jf. bilag 2. Opfyldningen foreslås udnyttet til forurenet jord og kan dække behovet for kapacitet i 1-2 år. I den videre planlægning vil der blive taget højde for, at opfyldningen evt. skal kunne indgå som en del af en stormflodsbeskyttelse. 

Det andet forslag er en opfyldning ved Lynetten ud for depot for havnesediment, hvor der inden for 4-6 år skønnes at kunne etableres et volumen til ca. 6 mio. ton. Opfyldningen foreslås udnyttet til ca. 5 mio. ton forurenet jord (kapacitet til forurenet jord i 3-4 år) og 1 mio. ton ren jord til slutafdækning af arealet. Der vil blive taget højde for, at opfyldningen evt. skal indgå som en del af en kommende stormflodsbeskyttelse. Løsningerne sikrer en kontinuer deponeringskapacitet til forurenet jord, men dækker ikke behovet for deponering af ren jord fra Københavns Kommune på mellemlangt sigt.

Da begge løsninger foreslås etableret på søterritoriet (delvis på By og Havns søområde), som hører under statens højhedsret, kræver løsningerne en godkendelse fra staten inkl. en opfyldningstilladelse. Derudover kræver en ændret zonestatus for arealerne en lovændring. Hertil kommer kommune- og lokalplantillæg, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse. Forvaltningerne foreslår, at det forberedende arbejde igangsættes i samarbejde med By og Havn. Ved at igangsætte arbejdet nu forventes en løsning at kunne stå klar, når depot for forurenet jord er fyldt op i Nordhavn, dvs. ca. ved udgangen af 2020. Anvendelsen af de to arealer efter opfyldning vil primært være til havneformål.

Etablering af anlæg kan finansieres af By og Havn. Efterfølgende afregner Københavns Kommune overfor By og Havn med indtægten fra jorddeponi efter samme model, som bruges for depot for forurenet jord i Nordhavn. Kommunale ordninger for deponering af jord skal følge ”hvile i sig selv”-princippet, og indstilling om takster for deponering af jord fremlægges hvert år til politisk beslutning.

Løsninger på langt sigt
Forvaltningerne foreslår, at yderligere to opfyldningsprojekter på søterritoriet undersøges nærmere med henblik på at sikre deponeringskapacitet til jord på langt sigt, jf. bilag 3A. I modsætning til det mellemlange sigt, hvor der primært søges kapacitet til forurenet jord, vil der på langt sigt også kunne søges tilvejebragt kapacitet til ren jord. Løsningen ved Stubben vil alt efter omfang dække behov for deponering af ren og forurenet overskudsjord i op til 6 år. Løsningen fra Lynetten mod Nordhavn kan alt efter omfang rumme noget mere og således dække behovet for deponering af ren og forurenet jord i op til 16 år.  

Stubben var oprindelig en del af masterplanen for Nordhavn. I anlægsloven fra 2011 for containerterminalen blev der imidlertid indført et forbud mod opfyldning i en 100-meterzone langs kysten og mod Nordhavnsdepotet. Der er behov for at inddrage hensyn til beboere, også i Gentofte, stormflodsbeskyttelse, rekreative og landskabelige interesser mv. i en ny vurdering af en evt. mulighed for opfyldning ved Stubben, for at få opbakning til en ændring af loven. Området kan betjenes af allerede planlagte metro- og vejforbindelser.

En opfyldning i området ud for Trekroner fra Lynetten mod Nordhavn kan indgå i en sikring af byen mod stormflod fra nord.

Forvaltningerne vurderer, at en opfyldning ud for Trekroner kan reducere omkostningerne til en stormflodssikring (gennem areal og materialer til et dige). Ved en opfyldning skal der tages væsentlige hensyn til kulturarv, natur og samspil mellem by og vand. En opfyldning kan udformes på forskellig vis med forskellige funktioner og indebære forskellige økonomiske scenarier.

For at opfyldningerne ved Stubben og ud for Trekroner kan realiseres, er der behov for de samme tilladelser, lovændringer, planer og godkendelser som for løsninger på mellemlangt sigt. Ved Stubben skal anlægslov for containerterminal tillige revideres.

De foreslåede løsninger kan på langt sigt sikre en kontinuer deponeringskapacitet både til forurenet og ren overskudsjord fra Københavns Kommune. Ved en konkretisering af udkast til stormflodsplan for København kan yderligere behov for anvendelsen af overskudsjord evt. opstå.

I øvrige nabokommuner er der planer om at bygge støjvolde med en samlet kapacitet på ca. 1,5 mio. ton, men samlet set dækker dette ikke disse kommuners behov. Køge Jorddepot har p.t. en restkapacitet på 1,3 mio. ton forurenet jord og ca. 1 mio. ton ren jord. Herudover kendes der ikke til projekter, der kan skabe mere deponeringskapacitet inden for de næste 5 år. Hvidovre Kommune har truffet en principbeslutning om at undersøge muligheden for en opfyldning ud for Avedøre Holme. Realiseres projektet, kan det på lang sigt få en kapacitet på op til 46 mio. ton overskudsjord, jf. bilag 3B. Det regionale perspektiv vil indgå i de videre undersøgelser af langsigtede løsninger.

Økonomi

Forberedelse af de to løsninger til bortskaffelse af overskudsjord på mellemlang sigt vil ikke have konsekvenser for kommunens økonomi. Udvikling af løsningsforslagene finansieres på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Jorddeponi.

Videre proces

Borgerrepræsentationen skal senere tage stilling til planforhold, organisering og økonomi mv. for opfyldninger på mellemlangt sigt ved Prøvestenen og Lynetten.

Borgerrepræsentationen vil senere skulle tage stilling til mulighederne for at kombinere opfyldning fra Lynetten mod Nordhavn med stormflodssikring mv. Borgerrepræsentationen vil ligeledes skulle tage stilling til opfyldning ved Stubben i Nordhavn, hvis det vurderes muligt at opnå en statslig accept heraf.

 

Peter Stensgaard Mørch                        Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med forslag om på mellemlangt sigt at placere overskudsjord på søterritoriet ved Prøvestenen og ved Lynetten i samarbejde med By og Havn, jf. bilag 2,

  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen undersøger mulighederne for på langt sigt at placere overskudsjord på søterritoriet ved Stubben i Nordhavn og mellem Lynetten og Nordhavn, evt. i sammenhæng med stormflodssikring, jf. bilag 3A.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 33: Deponering af overskudsjord i Københavns Kommune (2017-0184322)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top