Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Endelig vedtagelse af tillæg til Kommuneplan 2015 for almene boliger i serviceerhvervsområder

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for almene boliger i serviceerhvervsområder.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at tillæg til Kommuneplan 2015 om ”Almene boliger i serviceerhvervsområder, Generelle bestemmelser" (bilag 1) godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling på mødet den 22. september 2016 af pkt. 15, om "Startredegørelse til lokalplan for Postgrunden med tilhørende kommuneplantillæg" afgav Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at der etableres blandede boliger og vil derfor arbejde for, at muligheden for almene boliger udnyttes i kommuneplantillægget.”

På den baggrund vedtog Borgerrepræsentationen den 2. februar 2017 at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 om ”Almene boliger i serviceerhvervsområder, Generelle bestemmelser" (bilag 1) med henblik på offentlig høring i to måneder. Forslaget har været i høring fra den 10. februar til den 17. april 2017. Forvaltningen har modtaget 19 henvendelser, som ikke har givet anledning til ændringsforslag, jf. afsnittet Løsning.

Løsning

Forslag til kommuneplantillæg for almene boliger i serviceerhvervsområder (bilag 1) vil ændre rammerne for lokalplanlægning i områdetypen ”Serviceerhverv (S)”, således at det muliggøres at stille krav i lokalplanerne om op til 25 procent almene boliger i disse områder, ligesom det allerede er muligt i områder udlagt til boliger (B) og til blandet bolig og serviceerhverv (C). 

Høring

De 19 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3 og er refereret med forvaltningens bemærkninger i bilag 2. Nedenfor redegøres for hovedsynspunkter i høringen.

16 indsigere er positive over for forslaget, bl.a. Amager Øst, Amager Vest, Bispebjerg, Nørrebro, Vanløse og Vesterbro Lokaludvalg samt Ældreråd i Københavns Kommune.

DONG ønsker, at S-område op til H. C. Ørstedsværket udgår af kommuneplantillægget, idet der i lokalplan 494 for området er beskrevet, at der ikke må være boliger eller overnatning i området. Forvaltningen har ikke indstillet ændring af tillægget, idet Kommuneplan 2015 har retningslinier, der sikrer at miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger ikke kan placeres i området. Dette er igen sikret i lokalplanlægningen, i dette tilfælde i lokalplan 494.

DONG er kommet med endnu en indsigelse, men for Svanemølleværket. Her gør DONG kommunen opmærksom på, at gældende miljøkrav stillet i lokalplan skal iagttages.

Radius, der ejer elektricitetsnettet på distributionsniveau, opfordrer kommunen til at være opmærksom på støjgener og imødeser en fortsat konstruktiv dialog.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Hvis der stilles krav om almene boliger i kommende lokalplaner, giver loven dog en mulighed for, at grundejer kan kræve overtagelse fra kommunen af de arealer, der er udpeget til almene boliger. Det fremgår af Planlovens bemærkninger i forbindelse med lovforslaget, at muligheden for kommunal overtagelse er tiltænkt en situation, hvor kommunen ikke stiller den fornødne grundkapital til rådighed, eller at der ikke er nogen almen boligorganisation, der vil købe grunden.

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens behandling bekendtgøres tillægget, såfremt det godkendes. I lokalplaner i områder, der i Kommuneplan 2015 er udpeget til serviceerhvervsområder og er vedtaget efter kommuneplantillæggets endelige vedtagelse, kan der herefter stilles krav om almene boliger, hvor lovgivningens vilkår herfor er opfyldt.

 

 Peter Stensgaard Mørch                               /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 26: Endelig vedtagelse af tillæg til Kommuneplan 2015 for almene boliger i Serviceerhvervsområder (2017-0190338)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V og O.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: I.

Til top