Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Medlemsforslag om at sætte Socialforvaltningen under administration

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Økonomiudvalget pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde forslag til politisk behandling der sikrer, at Socialforvaltningen administrerer socialområdet efter reglerne. Økonomiforvaltningen skal i forslaget indarbejde de i motiveringen foreslåede initiativer. Økonomiforvaltningen skal i forslaget til politisk behandling inkludere en vurdering af, hvordan udgiften til ordningen finansieres indenfor Økonomiforvaltningens ramme. Forslaget skal behandles i Økonomiudvalget senest august 2017.

(Stillet af Venstre)

Motivering

Borgerrådgiverens rapport fra maj 2017 om kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter Børn og Unge viser, at Socialforvaltningen laver væsentlige sagsbehandlingsfejl i et hidtil uset højt omfang. Der er ikke mindst tale om, at garantiforskrifter og bestemmelser om inddragelse af børnene og deres forældre er tilsidesat i stort omfang. Undersøgelsen viser derudover et højt antal tilfælde, hvor forvaltningen har handlet uden for sin kompetence, handlet uden hjemmel, har omgået reglerne, har handlet på en måde, som giver anledning til at så tvivl om forvaltningens objektivitet og upartiskhed eller lignende, eller hvor der i det mindste er væsentlige tegn på, at dette er sket.

Billedet er nogenlunde ens på tværs af de tre Borgercenter Børn og Unge-enheder, der er indgået i undersøgelsen, og da der har været lignende svigt i sagsbehandlingen i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen vil Venstre med dette medlemsforslag nu sætte Socialforvaltningen under administration. Det er Økonomiudvalget, som har kompetence til at pålægge Socialforvaltningen at administrere socialområdet efter gældende regler.

I Venstre mener vi, at det er nødvendigt at iværksætte følgende initiativer:

Et skærpet tilsyn, hvor en juridisk enhed skal eftergå forretningsgangene i Socialforvaltningen og sikre, at medarbejderne er instrueret korrekt. Venstre forestiller sig desuden, at ordningen indeholder et element af efterprøvelse af sagsafgørelser, hvorfor der indsættes en juridisk controllerenhed, som tager stikprøver af sagsbehandlingen i Socialforvaltningen. Såfremt der konstateres fejl i afgørelserne, skal controllerenheden komme med forslag til forbedringer, så fejlene ikke gentages.

Økonomiforvaltningen bedes i beslutningsoplægget inddrage finansieringsforslag af udgiften til administrationsordningen.

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 25: Medlemsforslag om at sætte Socialforvaltningen under administration (2017-0227626)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Medlemsforslaget blev forkastet med 7 stemmer med 1. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V.

Imod stemte: A, Ø, B og F.

Undlod at stemme: O, C og I.

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser med stor bekymring og alvor på de nedslående resultater i Borgerrådgiverens rapport om "Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter Børn og Unge" og finder det kritisabelt, at Borgerrådgiveren kan påpege fejl i sagsbehandlingen i alle de sager, der indgår i rapporten.

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen udarbejder en ny og udvidet handlingsplan, at Socialudvalget har vedtaget at ansøge om et forløb ved Socialstyrelsens permanente Task Force, og at Socialborgmesteren har tilkendegivet, at Socialforvaltningen vil fremsende rapporter om fremdriften i kvalitetsforbedringsarbejdet til Økonomiudvalget i samme kadence som til Socialudvalget og Borgerrådgiveren.”

Til top