Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelser vedrørende 2015

Se alle bilag
Der skal tages stilling til Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelser vedrørende 2015

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelser tages til efterretning.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen modtager statsrefusion på beskæftigelses- og integrationsområdet ( i alt ca. 2,5 mia. kr. i 2015). Det omfatter f.eks. særligt refusion forbundet med udgifter til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere med mere. På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Udlændinge- og Integrationsministeriet efter vanlig praksis fremsendt en såkaldt decisionsskrivelse til forvaltningen vedrørende revisionsberetningen for regnskabsåret 2015 (decisionsskrivelserne er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2). Ministeriernes decisionsskrivelser tager på baggrund af revisionsberetningen stilling til, om forvaltningen har opfyldt betingelserne for at modtage statsrefusion. Det er således først med decisionsskrivelserne, at det afklares endeligt, hvorvidt kommunens modtagne statsrefusion er accepteret af staten.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandlede Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende 2015 på mødet den 22. maj 2017.

Løsning

Decisionsskrivelsen vedrørende 2015 er baseret på revisionsberetningen for 2015, som blev forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på mødet den 13. juni 2016. Deloitte afgav 3 revisionsbemærkninger på det beskæftigelsesrettede område for 2015 og ingen på integrationsområdet.

Decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet konstaterer, at revisor ikke har taget forbehold på ministeriets område. I praksis betyder dette, at ministeriet heller ikke tager forbehold for regnskab 2015 på ministeriets område. Dette afskærer ikke ministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge forhold yderligere.

Ministeriet vurderer dog, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger om, at områderne sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ressourceforløb ikke administreres i overensstemmelse med lovgivningen.

For alle tre områder beder ministeriet forvaltningen om en status senest den 15. maj 2017 for opretningen af sagsbehandlingen på de tre områder, herunder også revisors kortfattede vurdering af, om opretningen følger den aftalte plan.

Forvaltningens status for sagsbehandlingen på de tre områder vedlægges som bilag 3. Forvaltningens status er oversendt til STAR den 15. maj 2017 med forbehold for udvalgets godkendelse. Deloittes vurdering af, om opretningen følger den aftalte plan, vedlægges som bilag 4.

Status for sagsbehandlingen på sygedagpenge- jobafklaring- og ressourceforløbsområdet

a. Sygedagpenge

Manglerne i sagsbehandlingen vedrørte

  • Indledende og løbende vurdering af borgerens uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom

  • Manglende arbejdsgiver kontakt

  • Mangelfuld opfølgning på indsatser og aktiviteter

På baggrund af forvaltningens ledelsestilsyn kan forvaltningen konstatere, at kvaliteten i sagsbehandlingen er væsentligt forbedret i forhold til ovennævnte mangler, og forvaltningen forventer, at revisionsbemærkningen udgår i 2016.

Deloittes vurdering:

”Vi har i forbindelse med vores revision af personsager på området, samt test af forvaltningens ledelsestilsyn, konstateret, at der er sket en værsentlig forbedring i kvaliteten af sagsbehandlingen som følge af den iværksatte handleplan samt det skærpede ledelsestilsyn på området.

Vi skal anbefale, at forvaltningen fortsat har øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen på området. Revisionsbemærkningen anses herefter som afsluttet.”

b. Jobafklaring

Manglerne i sagsbehandlingen vedrørte

  • Løbende vurdering af uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

  • At der i flere sager var gået 8 måneder efter overgang til jobafklaringsforløb, før der var blevet igangsat udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del.

  • Manglende overholdelse af tidsfristen på 4 uger for møde i rehabiliteringsteamet efter skiftet til jobafklaringsforløb.

På baggrund af forvaltningens ledelsestilsyn kan forvaltningen konstatere, at kvaliteten i sagsbehandlingen er væsentligt forbedret i forhold til ovennævnte mangler. Kritikken vedrørende løbende vurdering af uarbejdsdygtighed og udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens forberedende del er håndteret. En tilbagevendende udfordring er rettidig forelæggelse af jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet. Dette skyldes primært forhold hos Regionen, som gør, at det p.t. ikke er muligt at afholde flere møder eller opnå fuld kapacitetsudnyttelse af planlagte møder. Forvaltningen fortsætter handleplanen på dette område.

Deloittes vurdering;

"Vi har i forbindelse med vores revision af personsager på området, samt test af forvaltningens ledelsestilsyn, konstateret, at der er sket en væsentlig forbedring i kvaliteten af sagsbehandlingen som følge af den iværksatte handleplan samt det skærpede ledelsestilsyn på området.

Der er dog fortsat væsentlige udfordringer i forhold til overholdelse af fristen på 4 uger i forhold til forlæggelse af sagerne for rehabiliteringsteamet. Revisionsbemærkningen videreføres således i 2016 for så vidt angår rettidig forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet.

Forvaltningen har oplyst, at den væsentligste udfordring, i forhold til overholdelse af fristen på 4 uger er knaphed på møder i rehabiliteringsteamet, hvor Regionen obligatorisk skal deltage.

Forvaltningen har endvidere oplyst, at arbejdet med den iværksatte handleplan, med henblik på at forbedre kvaliteten yderligere og fastholde et stabilt kvalitetsniveau i sagsbehandlingen, fortsætter."

Vi følger op på området i forbindelse med vores revision for 2017.

c. Ressourceforløb

Revisionsberetningen viste, at der i sagerne ikke sker opfølgning i det omfang, lovgivningen foreskriver. Dette betyder ifølge ministeriet, at der er risiko for, at ressourceforløbene bliver unødigt lange, hvilket er utilfredsstillende.

Københavns Kommune har i perioden 2015-2016 oplevet en stor stigning i antallet af ressourceforløbsborgere, og der er ad flere omgange tilført yderligere ressourcer til området. Udfordringen for denne målgruppe er et betydeligt antal udeblivelser. Handleplanen - der bl.a. går ud på at øge antallet af samtaler pr. sagsbehandler - har medført en markant forbedring af rettidigheden i løbet af 2016. Da rettidigheden imidlertid måles som 6 samtaler inden for en periode på 12 måneder, har det ikke været muligt at nå den fulde effekt af forvaltningens tiltag i 2016. Forvaltningen forventer, at revisionsbemærkningen kan udgå fra 2017.

Deloittes vurdering;

"Vi har i forbindelse med gennemgangen på området konstateret en væsentlig stigning i opfølgningsfrekvensen i sagerne i løbet af 2016. Der er dog fortsat væsentlige fejl i forhold til rettidigheden på opfølgningen. Revisionsbemærkningen videreføres således i 2016 for så vidt angår rettidig opfølgning i sagerne.

Rettidigheden i forhold til opfølgningen på ressourceforløb måles som 6 samtaler inden for en periode på 12 måneder, hvilket betyder, at det på tidspunktet for revisionen ikke har været muligt at måle den fulde effekt af forvaltningens initiativer.

Forvaltningen har oplyst, at arbejdet med den iværksatte handleplan, med henblik på at øge samtalerettidigheden, fortsætter.

Forvaltningen har endvidere oplyst, at en af udfordringerne ved at overholde rettidigheden i ressourceforløbet er, at der kan konstateres et ikke ubetydeligt antal udeblivelser fra samtaler. Dette hænger naturligt sammen med definitionen af personkredsen omfattet af målgruppen for ressourceforløb. Forvaltningen arbejder målrettet med at højne borgernes fremmøde.

Vi følger op på området i forbindelse med vores revision for 2017."

Opfølgning på tidligere beretninger

Der er ingen uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2014. Vedrørende jobrotation har ministeriet noteret sig, at Købehavns Kommune har klaget over STARs afgørelse om tilbagebetaling af statsrefusion i forbindelse med jobrotationsydelse. Klagen behandles i ministeriets departement.

Decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Integrationslovsborgere hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort.

Ministeriet tager, ligesom revisor, ikke forbehold, og ministeriet anmoder ikke om opfølgning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Decisionsskrivelser i Københavns Kommune skal, udover i fagudvalget, også behandles af Økonomiudvalget. Udvalgets besvarelse af ministeriets decisionsskrivelse bliver behandlet på Økonomudvalgets møde i juni 2017.

Eftersom ministeriet ikke tager forbehold i decisionsskrivelsen, anses den refusion, forvaltningen modtog i 2015 på beskæftigelses- og integrationsområdet, for godkendt indtil videre.

 

Peter Stensgaard Mørch                           /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 23: Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelser vedrørende 2015 (2017-0215306)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top