Søg
Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Samarbejdsaftale om ladeinfrastruktur til elbusser

Se alle bilag

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen, på vegne af Københavns Kommune, underskriver samarbejdsaftale om ladeinfrastruktur til elbusser,
  2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen, i samarbejde med Trafikselskabet Movia, undersøger behov for mindre tilpasninger i byrummet, herunder stoppesteder og ladeinfrastruktur, der kan understøtte og billiggøre elbusser på linje 2A mellem Refshaleøen og Tingbjerg fra 2019, så resultaterne kan indgå i budget 2018.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har med budget 2017 besluttet følgende:

"Økonomiforvaltningen i Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO2, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur, kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder."

Budgetteksten er teknologineutral, og alle typer busser, der opfylder samme emissions- og støjegenskaber som elbusser, kan således anvendes af busoperatørerne. Movia vurderer, at elbusser, der hurtigoplades ved endestationerne, er en teknologi, busoperatørerne kan benytte til driftsstart i 2019, såfremt Movia stiller krav om nul-emission og lav støj i byrummet i deres udbud. De fleste buslinjer kører i flere kommuner og kan således have endestation i en kommune, der kun finansierer en del af buslinjen. For at fordele omkostninger til ladeinfrastruktur samt skabe enighed kommunerne imellem om, hvordan ruteomlægninger, design af ladestandere m.v. håndteres, er der behov for en fælles samarbejdsaftale, der håndterer disse problematikker.

Løsning

Elbusser kræver strøm fra elnettet for at kunne operere i almindelig drift. Hurtigopladede elbusser, oplades typisk ved automatiserede ladestandere ved hver endestation. Movia ønsker, at busoperatørerne skal have mulighed for at benytte hurtigopladede elbusser, såfremt busoperatørerne vurderer denne teknologi som bedst og billigst til konkrete ruter. Derfor skal der sikres kommunale rammebetingelser, som muliggør anlæg af ladeinfrastruktur ved endestationerne. De planmæssige rammer er sikret i Københavns Kommune gennem Kommuneplan 2015. De driftsmæssige rammer opnås med denne indstilling.

Movia har i samarbejde med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udarbejdet en samarbejdsaftale, der regulerer ladeinfrastruktur i forbindelse med elbusdrift med endestationsopladning. Samarbejdsaftalen regulerer finansiering, ruteomlægninger, design m.v. (vedlagt som bilag 1). Samarbejdsaftalen er nødvendig for etableringen af ladestandere til endestationsopladning.

Movia udarbejder på baggrund af samarbejdsaftalen et rammeudbud for ladeinfrastruktur til endestationsopladning, som busoperatørerne skal benytte, såfremt de ønsker opladning ved endestationerne. Det er i den forbindelse aftalt med Movia, at Københavns Kommune involveres i udarbejdelsen af udbudsmaterialets krav til design og indplaceringsmuligheder for ladeinfrastruktur i byrummet.

Ansvar for drift, kontrakter medvidere placeres hos Movia, mens de relevante kommuner deler omkostningerne som en del af busdriften.

Movia har oplyst, at den busrute, der forventes at komme i udbud med driftsstart ultimo 2019, er 2A, der fra åbningen af Cityringen kommer til at køre mellem Refshaleøen og Tingbjerg (ca. 20 busser).

De nuværende busser på 2A er 13,7 meter. Elbusser leveres hovedsagligt i modeller, der er 12 meter eller 18,75 meter (ledbusser som på linje 5C). Frem til forhandlingerne om budget 2018 udarbejder Movia, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, en analyse af, hvilke nødvendige tilpasninger af stoppesteder, endestationer m.v., indførelsen af 18,75 meter busser på 2A vil kræve, samt etableringsomkostningerne hermed. Movia vurderer, at driftsomkostningerne med 18,75 meter busser er lavere end 12 meter busser, da kapaciteten i hver bus øges og antallet af busser dermed kan mindskes (For 5C blev antallet af driftsbusser reduceret fra 45 til 37 busser samtidig med, at passagerkapaciteten blev øget).

Økonomi

Indgåelse af samarbejdsaftalen samt igangsætning af undersøgelse af behov for mindre tilpasninger i byrummet, herunder stoppesteder og ladeinfrastruktur, der kan understøtte og billiggøre elbusser på linje 2A, har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Anvendelsen af 18,75 meter busser på linje 2A forventes at reducere omkostningerne til busdrift for linjen, men anvendelsen af el som drivmiddel forventes modsat at øge driftsomkostningerne.

Det er med elbusser i visse tilfælde muligt at finansiere ladeinfrastruktur ved hjælp af anlægsmidler, men det vil, i forhold til linje 2A, kræve enighed med Frederiksberg Kommune. Alternativt finansieres anlægget over den løbende busdrift. Økonomiforvaltningen undersøger fordele og ulemper ved begge modeller og lader det indgå i den videre proces.

Folketinget har indgået en aftale om reducerede elafgifter til busser. Meromkostningerne ved fuld implementering i hele Københavns Kommune er alt andet lige hermed reduceret fra ca. 45 mio kr. årligt til ca. 13 mio. kr. årligt for Københavns Kommune. Tilsvarende er meromkostningerne for nabokommunerne reduceret fra ca. 23 mio. kr. årligt til ca. 6 mio. kr. årligt.

Videre proces

Movia udarbejder rammeudbud af ladeinfrastruktur til endestationsopladning.

Økonomiforvaltningen udarbejder budgetnotat om tilpasninger i byrummet, herunder stoppesteder og ladeinfrastruktur, der kan understøtte og billiggøre elbusser på linje 2A. Budgetnotatet kan indgå i forhandlingerne om budget 2018.

Hvis det vurderes at være en samlet fordel for Københavns Kommune at finansiere ladeinfrastruktur som anlæg, vil der til budget 2019 blive udarbejdet budgetnotat herom.

Yderligere forventes det, at ca. 40 busser kommer i udbud med driftsstart i 2021. I 2027 forventes mindst 90% af busserne i Københavns Kommune at være omfattet af hensigtserklæringen fra budget 2017 om elbusser, eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjegenskaber.

 

Peter Stensgaard Mørch               /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 22: Samarbejdsaftale om ladeinfrastruktur til elbusser (2017-0212560)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top