Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Fleksibel arbejdstid – model og proces

Se alle bilag
Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes forsøg om fleksibel arbejdstid inden for beskrevne rammer, proces og tidsplan.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at det godkendes, at der iværksættes forsøg vedrørende fleksibel arbejdstid, inden for de nedenfor beskrevne rammer.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) har i forbindelse med behandlingen af medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti på sit møde den 2. februar 2017:

 1. pålagt Økonomiforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger med udgangspunkt i pilotforsøgene i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde en rammemodel for gennemførelse af en række pilotforsøg med fleksibel arbejdstid i minimum to forvaltninger i Københavns Kommune. Det skal sikres, at minimum ét af forsøgene sker på en arbejdsplads, hvor majoriteten af de ansatte er mænd,

 2. at rammemodel, valg af forvaltninger samt forslag til tids- og procesplan forelægges til politisk behandling inden udgangen af juni 2017,

 3. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger at sikre en samlet evaluering af forsøgene med henblik på, at Økonomiudvalget efterfølgende kan tage stilling til, om og i givet fald hvordan fleksibel arbejdstid helt eller delvist kan udbredes til de øvrige forvaltninger og faggrupper i Københavns Kommune. Derudover skal evalueringen kigge på konsekvenserne for ligestillingen, herunder

  konsekvenserne for ligeløn, pensionsforhold samt det kønsopdelte arbejdsmarked,

 4. at Økonomiforvaltningen samt de valgte fagforvaltninger sikrer, at der gennem processen sker inddragelse af Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO), centrale MED og lokale MED,

 5. at rammerne for forsøgene og for en eventuel senere fuld implementering af fleksibel arbejdstid er den eksisterende økonomiske ramme, gældende overenskomster samt sikker drift.

Løsning

Baggrund

Forslaget udspringer af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) forsøg med fleksibel arbejdstid med henblik på at gøre det lettere at skifte mellem deltids- og fuldtidsstillinger samt sikre, at det ugentlige timetal i højere grad er til forhandling. Det bemærkes, at SUF’s forsøg endnu ikke er afsluttet.

Deltagere

Økonomiforvaltningen har på grundlag af BR’s beslutning og med udgangspunkt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forsøg via Kommunens kreds af HR-chefer undersøgt interessen for at gennemføre lignende pilotprojekter i andre forvaltninger. Indtil videre har Socialforvaltningen (SOF), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) tilkendegivet, at man ønsker at medvirke med én eller flere institutioner. Enheder, personalegrupper medvidere. er beskrevet i vedhæftede bilag.

SOF oplyser, at pilotprojektet udrulles på 4 enheder: BBU Ungehuset Emdrup, Borgercenter Handicap (CAPTUM), Borgercenter Voksnes Bolig- og beskæftigelsesenhed og Borgercenter Hjemmepleje Staben. De omfatter i alt 172 medarbejdere (ekskl. elever og særlige beskæftigelsesordninger).  

BIF oplyser, at pilotforsøget udrulles på Center for Kompetence og Brobygning (CKB) og Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) i BIF. Samlet set er der 119 ansatte på CKB og 188 ansatte på CAB.

TMF oplyser, at pilotforsøget omkring fleksibel arbejdstid udrulles i afdelingerne Center for Vejvedligehold og KMC i TMF, nærmere i enhederne Fortov og Brønde, Asfalt og Striber samt Vejplan. Der er samlet set 91 personer i de tre enheder. Heraf vil ca. 18 personer deltage, når projektet sættes i gang.

Formål

Formålet med forsøgene er overordnet at imødekomme medlemsforslagets hensigt om at skabe øget fleksibilitet, øget medarbejdertilfredshed og et bedre arbejdsmiljø og forbedre muligheden for at rekruttere medarbejdere. I den forbindelse vil der bl.a. blive arbejdet med konkrete metoder og modeller for den praktiske håndtering af fleksibel arbejdstid, øget synlighed i forhold til mulighederne for fleksibel arbejdstid samt bedre data, herunder i forhold til brugen af fleksibel arbejdstid.

Evaluering

I forbindelse med iværksættelse af forsøgene vil der blive udarbejdet et fælles evalueringskoncept, med mulighed for udvidelse i den enkelte forvaltning med forvaltningsspecifikke spørgsmål af særlig vigtighed/relevans for den pågældende forvaltning. Hensigten med evalueringen er at undersøge forsøgenes effekt og konsekvenser ved at gennemføre før- og eftermålinger af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter.

 

Rammer og proces- og tidsplan

Der er herefter opstillet nedenstående rammer, proces- og tidsplan for forsøgene.

Overordnede rammer:

 • Der iværksættes forsøg i 3 forvaltninger på enheder med forskellige medarbejdergrupper, herunder en arbejdsplads, hvor majoriteten af de ansatte er mænd.
 • Forsøgene gennemføres i perioden oktober 2017 - oktober 2018.

 • Forsøgene gennemføres inden for eksisterende overenskomster og aftaler og inden for ledelsesretten.
 • Forsøgene gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme.
 • MED centralt og lokalt i forvaltningen involveres.
 • Den konkrete udformning besluttes lokalt.

 

Overordnet proces- og tidsplan:

Proces Tidsplan 
Evalueringskoncept udarbejdes August/september 2017
Forsøgene iværksættes og startmålinger gennemføres Primo oktober 2017 
 "Midtvejsopfølgning" på tværs af forsøg Primo april 2018 
7-dir. orienteres Primo november 2018 
CSO orienteres  Primo november 2018
Sag forelægges Økonomiudvalget mhp. stillingtagen til evt. udbredelse af forsøgene Medio december 2018 

 

Økonomi

Forsøgene gennemføres inden for den enkelte forvaltnings budget.

Videre proces

Den videre proces i forhold til Økonomiudvalget er:

 • Midtvejsopfølgning ved notat på aflæggerbordet (primo april 2018)                

 • Indstilling om evt. udbredelse af forsøg (medio december 2018)                     

 

Peter Stensgaard Mørch                                     /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 20: Fleksibel arbejdstid – model og proces (2017-0220039)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top