Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Håndtering af medlemsforslag vedrørende overgangsordning for den midlertidige frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder (Fortrolighed ophævet den 13. juni 2017)

Se alle bilag

Økonomiudvalget skal tage stilling til medlemsforslag vedrørende overgangsordning for den midlertidige frikøbsordning for kommunens tilbagekøbsrettigheder, på baggrund af den af Økonomiforvaltningen indhentede uafhængige eksterne juridiske vurdering, udarbejdet af Advokatfirmaet Horten.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at vedlagte uafhængige eksterne juridiske ”Vurdering af overgangsordning i forbindelse med ændring af praksis for håndtering af tilbagekøbsrettigheder”, modtaget den 29. maj 2017 fra Advokatfirmaet Horten (bilag 1), tages til efterretning,
  2. at det tages til efterretning, at det herefter ikke er juridisk muligt at udarbejde et forslag til politisk behandling af en overgangsordning som beskrevet i det af Borgerrepræsentationen i mødet den 27. april 2017 henviste medlemsforslag. 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede i mødet den 30. marts 2017 at suspendere den dagældende frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder og at indføre en midlertidig frikøbsordning i suspensionsperioden.

Beslutningen er begrundet i det forhold, at ejendomspriserne i kommunen er steget markant de seneste år. Det ville under normale omstændigheder have medført ændringer i de offentlige ejendomsvurderinger, da disse skal afspejle ejendommenes markedsværdi. Den offentlige ejendomsvurdering har imidlertid været fastfrosset siden 2013 og er derfor ikke fulgt med udviklingen i ejendomspriserne. I efteråret 2016 meldte regeringen ud, at et nyt ejendomsvurderingssystem forventes at være klar til brug i 2019 -2020. Det blev samtidig oplyst, at ejendomsvurderingen af ejerboliger i Københavns Kommune i gennemsnit forventes at komme til at stige med mere end 50 %.

I mødet den 27. april 2017 besluttede Borgerrepræsentationen at henvise et medlemsforslag om udarbejdelse af forslag til politisk behandling af en overgangsordning for en nærmere defineret gruppe af ejere af ejendomme med tilbagekøbsret for Københavns Kommune til Økonomiudvalget, jf. vedlagte kopi af Borgerrepræsentationens beslutningsprotokol med det oprindelige medlemsforslag, ændringsforslag og Borgerrepræsentationens beslutning (bilag 2).

Det henviste medlemsforslag har følgende ordlyd:

Det foreslås,

at Økonomiforvaltningen indhenter en uafhængig ekstern juridisk vurdering af, om der kan laves en overgangsordning vedrørende tilbagekøbsret for ejendomshandler, hvor Københavns Kommune har givet tilbud om frikøb og udskydelse i perioden 1. april 2016 til 1. april 2017.

At Økonomiforvaltningen såfremt det vurderes juridisk muligt udarbejder forslag til politisk behandling om oprettelse af en overgangsordning vedrørende tilbagekøbsret for ejendomshandler, hvor Københavns Kommune har givet tilbud om frikøb og udskydelse i perioden 1. april 2016 til 1. april 2017. Disse handler skal have tilbagekøbspris beregnet efter den model, der blev anvendt før 1. april 2017, og Økonomiforvaltningen skal i forslaget til politisk behandling inkludere en vurdering af, hvad overgangsordningen har af økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Ved sagens behandling i Borgerrepræsentationen indgik følgende bilag, jf. bilag 2:

  • Notat fra BR- sekretariatet vedr. medlemsforslag om overgangsordning for tilbagekøbsret, af 27. april 2017

  • Svar på spørgsmål fra Jakob Næsager (C)

  • Svar på spørgsmål fra borgmester Ninna Thomsen (SF).

Løsning

Umiddelbart efter Borgerrepræsentationens beslutning anmodede Økonomiforvaltningen Advokatfirmaet Horten ved advokat og partner Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll om en uafhængige juridiske vurdering af det af Borgerrepræsentationen henviste forslag.

Advokatfirmaet Horten har herefter fremsendt den vedlagte ”Vurdering af overgangsordning i forbindelse med ændring af praksis for håndtering af tilbagekøbsrettigheder” af 29. maj 2017.

Advokatfirmaet Horten konkluderer i den juridiske vurdering følgende.:

”Det er vores vurdering, at overgangsordningen vil indebære en betydelig risiko for tilsidesættelse af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og udgøre ulovlig begunstigelse af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i strid med kommunalfuldmagten. Vi vurderer herunder ikke, at de borgere, der vil nyde godt af den foreslåede overgangsordning, vil være afgrænset ud fra saglige kriterier, navnlig i forhold til kommunens øvrige borgere, der ejer ejendomme med tilsvarende tilbagekøbsklausuler.

Dette gælder uanset, om overgangsordningen vedrører alle borgere, der har modtaget tilbud om frikøb eller udskydelse i perioden fra 1. april 2016 til 1. april 2017, eller kun de borgere, der har handlet deres ejendom efter indhentelse af tilbud om frikøb eller udskydelse i den nævnte periode.

Den foreslåede overgangsordning vurderes endvidere at være problematisk i forhold til de kommunalfuldmagtsbaserede krav om økonomisk forsvarlig forvaltning og varetagelse af kommunens interesser.

Det er således vores samlede vurdering, at det vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne at indføre en overgangsordning for de borgere, der har indhentet tilbud om frikøb eller udskydelse i perioden fra 1. april 2016 til 1. april 2017, således at tilbagekøbsprisen skal beregnes efter den model, der blev anvendt før 1. april 2017.”  

Økonomiforvaltningen er enig i den eksterne uafhængige juridiske vurdering fra Advokatfirmaet Horten og indstiller, at vurderingen tages til efterretning.

Økonomiforvaltningen indstiller under henvisning hertil videre, at det tages til efterretning, at det på baggrund af den juridiske vurdering fra Advokatfirmaet Horten ikke er muligt at udarbejde et forslag til politisk behandling af en overgangsordning som beskrevet i det af Borgerrepræsentationen i mødet den 27. april 2017 henviste medlemsforslag. 

Økonomi

Indstillingen påvirker ikke værdien af Københavns Kommunes portefølje af tilbagekøbsrettigheder.

 

 

Peter Stensgaard Mørch               /Søren Tegen Pedersen

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Håndtering af medlemsforslag vedrørende overgangsordning for den midlertidige frikøbsordning for Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder (Fortrolighed ophævet den 13. juni 2017) (2017-0226333)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Henrik Storm Jeppesen og Thomas Birk Petersen, bestyrelsesmedlemmer i foreningen Hjemfaldspligt København, havde foretræde ved dagsordenspunktets behandling.

Økonomiforvaltningens chefjurist Vibeke Iversen og advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll fra Horten var til stede under behandlingen af dagsordenspunktet af hensyn til sagens oplysning.

 

Et samlet Økonomiudvalg fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens 2. at-punkt, således at formuleringen ændres fra:

”2. at det tages til efterretning, at det herefter ikke er juridisk muligt at udarbejde et forslag til politisk behandling af en overgangsordning som beskrevet i det af Borgerrepræsentationen i mødet den 27. april 2017 henviste medlemsforslag.”

til:

”2. at Økonomiudvalget pålægger Økonomiforvaltningen at anmode det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen om at vurdere muligheden for at lave en overgangsordning, som beskrevet i det af Borgerrepræsentationen i mødet den 27. april 2017 henviste medlemsforslag. Ankestyrelsens udtalelse skal, når den foreligger, forelægges for Økonomiudvalget."

 

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

 

Den således ændre indstilling blev godkendt uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalget besluttede at ophæve indstillingens fortrolighed.

 

Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Liberal Alliance mener, at det er problematisk, at det får så store konsekvenser for borgere, når kommunen ændrer på et skøn. Pludselige ændringer i juridiske vurderinger eller administrativ praksis må ikke forekomme arbitrære. Borgerne skal kunne regne med kommunens juridiske vurderinger, som de foreligger på et givent tidspunkt. Det bør ikke gå ud over borgere, når kommunen pludseligt og uden varsel ændrer et skøn eller en juridisk vurdering. Derfor bør ændringer med så store konsekvenser for den enkelte borger, der intet selv har gjort andet end at stole på den tidligere vurdering, indfases over en længere periode.”

Til top