Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Nedrivning af Liggehallerne beliggende ved sporsløjfen, Svanemøllen station

Der skal tages stilling til nedrivning af Liggehallerne ved Sporsløjfen langs banerne, 2100 København Ø, del af mat 998 Udenbys Klædebo Kvarter, da bygningerne ikke længere er egnede til kommunale formål.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at bygningerne Liggehallerne mv. beliggende ved sporsløjfen Svanemøllen station rives ned,
  2. at Københavns Ejendomme og Indkøbs indtægtskrav nedskrives jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Ejendommen Liggehallerne ved Sporsløjfen langs banerne, 2100 København Ø, del af matrikel 998 Udenbys Klædebo Kvarter, tæt ved Svanemøllen station, er en række garager der ikke har været vedligeholdt i mange år, og bliver i dag hovedsageligt brugt til opbevaring. Bygningerne vurderes i dag til at være meget forfaldne. Stedet har længe været udsat for hærværk og indbrud, hvilket har været med til at skabe utryghed i området. Bygningerne er ikke egnede til beboelse.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har undersøgt mulighederne for en renovering af bygningerne, med henblik på udlejning. Dette vurderes at være meget omkostningsfuldt og vil ikke stå mål med de forventede fremtidige indtægter.

Området forventes ligeledes at skulle indgå i den fremtidige grønne cykelrute, Svanemølleruten.

KEID anbefaler en nedrivning af bygningerne mv. hurtigst muligt.

Løsning

Bygningerne mv. nedrives og der anlægges et sikkerhedshegn ud mod banelegemet. Arealet klargøres som en mulig del af den nye grønne cykelsti, Svanemølleruten.

Økonomi

Udgifterne til nedrivningen bliver dækket indenfor KEIDs egen ramme.

KEIDs indtægtskrav nedskrives pr. 1. juli 2017 med 5 t. kr. og varigt fra 2018 med 10 t. kr. (2017 P/L), svarende til lejen for den garage, der udlejes til privat opbevaring.

At-punkt

Ud-valg

Bevilling

Hoved-aktivitet

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

(nr. og navn)

Udgift (U)

(2017 p/l)

ja/nej

 

 

2017

2018

2019

2020

 

2

ØU

1170 Københavns Ejendomme

Private huslejeindtægter

I

5

10

10

10

Ja

2

ØU

Puljen til uforudsete

U

-5

0

0

0

Nej

2

ØU

Kommunens finansielle råderum

U

0

-10

-10

-10

Ja

I alt

0

0

0

0

Ja

ØU = Økonomiudvalget

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens godkendelse nedrives bygningerne medvidere.

 

 

Peter Stensgaard Mørch                                           /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 15: Nedrivning af Liggehallerne beliggende ved sporsløjfen, Svanemøllen station (2017-0106949)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top