Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Årsrapport 2016 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Se alle bilag
Årsrapporten 2016 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S fremlægges til efterretning og vedtægtsændring til godkendelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at årsrapporten for 2016 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S tages til efterretning, jf. bilag 1,
  2. at de foreslåede vedtægtsændringer for Udviklingsselskabet By & Havn I/S godkendes, jf. bilag 3.

Problemstilling

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (i det følgende benævnt By & Havn) ejes af Københavns Kommune med 95 % og staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med 5 %. Selskabets formål er at udvikle arealerne i Ørestad og i Københavns Havn, samt forestå havnedriften i Københavns Havn.

Årsrapporten er, efter godkendelse af By & Havns bestyrelse og selskabets ejere, offentliggjort den 19. april 2017. Årets samlede resultat blev et overskud på 354 mio. kr. mod budgetteret overskud på 361 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2016 -3.756 mio. kr. mod -4.070 mio. kr. ultimo 2015.

Hovedpunkterne i årsrapport 2016 forelægges hermed for Borgerrepræsentationen.

Herudover har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremsat ønske om vedtægtsændring for By & Havn.

Løsning

Resultatet

Uanset at selskabets resultat for 2016 er på 354 mio. kr., mod et overskud på ca. 1.000 mio. kr. i 2015, er der tale om et tilfredsstillende resultat, der er tæt på budget.

Den væsentligste årsag til, at resultatet for 2016 er lavere end 2015, skyldes værdiregulering af gælden, der er opskrevet med 484 mio. kr. i 2016 mod en nedskrivning på 528 mio. kr. i 2015. Begrundelsen herfor er udsving på kapitalmarkedet (faldende renter i 2016 i forhold til 2015).

Herudover kan resultatet henregnes til positiv markedsværdiregulering af investeringsejendomme på 822 mio. kr. i 2016 mod 395 mio. kr. i 2015. Den væsentligste årsag til den store forskel i forhold til 2015 er forventninger om øget salgstempo og stigende priser de kommende år.

Hverken værdireguleringer af gæld eller investeringsejendomme har likviditetsmæssig betydning for selskabet.

Ses der bort fra værdireguleringerne og regnskabsmæssige afskrivninger, er resultatet næsten på niveau med 2015, der var det bedste siden selskabets stiftelse i 2007. Indtjeningen ekskl. værdireguleringer og afskrivninger blev på 299 mio. kr., og oversteg således for tredje år i træk selskabets nettofinansieringsudgifter, der var på 180 mio. kr.

Dette er en gunstig udvikling, da selskabets styrke og evne til at modstå økonomiske kriser forstærkes, hvis selskabet kan bringe sig i en situation, hvor salg af investeringsejendomme ikke er nødvendigt for at dække den løbende drift.

En væsentlig del af forklaringen på den positive udvikling, på trods af nedgang i indtægter fra jordmodtagelse i Nordhavn, er en stigning i særlig parkeringsindtægter, men også indtægter fra havnefaciliteter, der er udlejet til CMP (Copenhagen Malmö Port). Endvidere har nettorenteudgifterne været historisk lave.

Egenkapitalen

Egenkapitalen udgør ultimo 2016 -3.756 mio. kr., hvilket er 314 mio. kr. mere end ved udgangen af 2015. Årsagen hertil er i det væsentligste årets resultat på ca. 354 mio. kr.

Det er selskabets vurdering, at egenkapitalen vil være positiv omkring år 2024, forudsat at korrektionsreserven til Sydhavnsmetroen (1,6 mia. kr.) ikke kommer til udbetaling. I så fald forventer selskabet, at genskabelsen af egenkapitalen vil ske omkring år 2038. Herudover skal selskabet bidrage til Nordhavnstunnelen (2,1 mia. kr.), hvilket kan medføre, at egenkapitalens genskabelse udskydes yderligere.  

By & Havn er et gældstungt og konjunkturfølsomt selskab, og selskabets økonomi og evne til at genskabe egenkapitalen afhænger af forhold udenfor selskabets kontrol, såsom renteniveauet for gælden, salgstidspunktet og salgspriser. Negative ændringer i disse udefra givne rammebetingelser for By & Havn vil få konsekvenser for selskabet.

Vedtægtsændringer

På foranledning af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ønskes ændring af selskabets vedtægt, jf. bilag 3, hvormed der konsekvensrettes i forhold til Transportministeriets nye officielle navn ”Transport-, bygnings- og boligministeriet” og foretages fire mindre ændringer. Det drejer sig om:

- hensigtserklæring om underretning af ejerne, såfremt ønske om fratrædelse fra formandskabet,

– pligt til at orientere interessenterne ved væsentlige hændelser i selskaber helt eller delvist ejede af By & Havn,

– pligt til at påse, at it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at interessentskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau og

- By & Havn skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om interessentskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. 

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og By & Havn orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.

 

Peter Stensgaard Mørch                /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 12: Årsrapport 2016 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S (2017-0218443)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi finder, at en månedlig betaling for beboerparkering på 1.141 kr. pr måned ligger langt udover det rimelige.”

Til top